----

Nova ferramenta para o estudo da lírica galego-portuguesa

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades presenta a Base de datos paleográfica da lírica galego-portuguesa, unha ferramenta accesible en Internet que ofrece a transcrición paleográfica de todos os testemuños manuscritos da tradición trobadoresca. A base permite contrastar en todo momento as transcricións coas imaxes dos manuscritos e está concibida para facilitar traballos de investigación de carácter paleográfico, grafemático, lingüístico e ecdótico sobre a lírica galego-portuguesa.