----

O Consello de Europa reafírmase nas eivas detectadas en 2019 na aplicación da "Carta"

O Comité de Expertos do Consello de Europa publica un documento avaliativo sobre as "medidas de acción inmediata" que recomendara en 2019, e que as autoridades deberían ter implementado co obxecto de cumprir os compromisos adquiridos polo Goberno español ao ratificar a Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias. No que respecta ao galego, o Comité de Expertos considera que as recomendacións feitas en 2019 non foron implementadas. Sinala que o marco legal existente en Galicia en materia educativa é contrario aos compromisos recollidos na Carta e que continúa habendo limitacións para o ensino no noso idioma. Así mesmo, lembra que tampouco foi modificada a Lei Orgánica do Poder Xudicial para garantir o uso do galego nos procesos xudiciais a pedimento dunha das partes, e que seguen a detectarse impedimentos para a tramitación de documentos en galego na Administración do Estado en Galicia. No referente ao galego estremeiro, solicítalle ao Goberno do Principado de Asturias que inclúa o galego-asturiano no seu Estatuto de Autonomía e recoméndalle ao Goberno de Castela e León tomar medidas efectivas para protexer o galego. Por último, tamén lle recomenda ao Goberno de Estremadura que promova "a fala" e a inclúa no seu Estatuto. Podes consultar todos os informes e documentos avaliativos sobre a aplicación da Carta en España premendo aquí.