PERSOAS

----

Xosé María Álvarez Blázquez

Escritor e poeta pertencente á xeración do 36