Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Galicia [Bs As 1930]

Publicación

Galicia [Bs As 1930]
Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas

Bos Aires
Chacabuco, 955
Bos Aires
Arxentina (1930 - )

Este xornal foi editado pola Federación de Sociedades Gallegas en la República Argentina en 1930, como unha continuación de El Despertar Gallego, antigo voceiro da Federación desde 1922 ata a publicación deste semanal. Concede unha especial atención á situación española, con informacións e comentarios sobre a mesma, nos que, a pesar dos cambios de tendencia ideolóxica da Federación, manifesta claramente o seu republicanismo e tras a guerra civil española, a súa oposición á política franquista. Informa das actividades da Federación e das sociedades que forman parte dela ("Crónicas de Sociedades federadas"), noticias de Galicia e da situación da colectividade (criticando a determinadas asociacións polos seus postulados políticos). Tamén inclúe artigos literarios e culturais, que ocupan xeralmente a última páxina da publicación ("Artes y Letras").
Nos anos 1943 e 1944, por problemas de carácter político, tivo que cambiar a súa cabeceira e pasou a denominarse Boletín de las Sociedades Gallegas Federadas e Acción Gallega.

Equipo e colaboradores

A. Zapata García (colaboración), Alexandre Bóveda (colaboración), Alfonso Camín (colaboración), Alfonso Gayoso Frías (colaboración), Alfonso R. Castelao (colaboración), Álvaro de las Casas (colaboración), Andrés Beade (colaboración), Ángel R. Barbato (colaboración), Ángel Viso (colaboración), Antón Villar Ponte (colaboración), Arturo Cuadrado (dirección), Avelino Díaz (colaboración), Avelino Rodríguez Elías (colaboración), Ben-Cho-Shey (colaboración), Benito A. García (colaboración), Constantino Sánchez Mosquera (colaboración), Domingo Cubeiro (dirección), Eduardo Blanco Amor (dirección), Eliseo Pulpeiro (colaboración), Emilio Pita (colaboración), Francisco Fernández del Riego (colaboración), Francisco Graña (colaboración), Hugo Triviella (colaboración), Jesús Calviño de Castro (colaboración), José Blanco Amor (colaboración), José Conde (colaboración), Juan Carballeira (colaboración), Juan Rof Codina (colaboración), L. Santiso Girón (colaboración), Lino Pérez (colaboración), Luis Alberto Quesada (colaboración), Luís Seoane (colaboración), Luis Tobío (colaboración), M. Fernández Couselo (colaboración), M. Groba (colaboración), Manuel Campos Couceiro (colaboración), Manuel Cao Turnes (colaboración), Manuel Celso Garrido (colaboración), Manuel Lueiro Rey (colaboración), Manuel Mosquera (colaboración), Manuel Porrúa (colaboración), Manuel Portela Valladares (colaboración), Manuel Ucha (colaboración), Moisés da Presa (colaboración), Pablo Neruda (colaboración), Pedro Campos Couceiro (colaboración), Ramón Otero Pedrayo (colaboración), Ramón Rey Baltar (colaboración), Ramón Silva (colaboración), Ramón Suárez Picallo (colaboración), Roberto Blanco Torres (colaboración), Severino Gallego (colaboración), Vicente Risco (colaboración), Vicente Rojo (colaboración), Xosé B. Abraira (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Lema
Falareilles da patria aos desterrados, da libertade e redencións aos servos (Curros Enríquez).
Descrición física
56 x 42 cm. 43 x 32 cm. 41 x 29 cm.
Periodicidade
Irregular, con saída semanal ou quincenal. Nos últimos anos non tiña ningún tipo de periodicidade
Idioma
Predomino do castelán
Páxinas
12 páxinas, pero co tempo hai números con menos páxinas
Prezo
1931: 0,10$; trimeste: 1,50$; semestre: 3$; anual: 5$
Distribución
Ten axentes en Montevideo, Mar do Prata, Rosario etc.
Publicidade
Anuncios comerciais, profesionais para emigrantes (contadores, escribanos, venda de terras etc.), compañías de navegación e axencias de viaxes
Ilustracións
Escasas; viñetas, debuxos, fotografías de Galicia e de persoeiros galegos e españois
Editorial
Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina

ARTIGOS DIXITALIZADOS

EFIGIE LITERARIA DE UN ESCRITOR: EL PROSISTA, EL POETA Y SU VOCACIÓN
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1074 (), pp. 1
ARQUEÓLOGO E POETA
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]; nº 1075 (), pp. 5
EL ARTE DE AMADO CARBALLO: POESÍA MODERNA, VERTIDA EN VERSOS ANTIGUOS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1076 (), pp. 6
PASTOR DÍAZ CA SIREA DO NORDE
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]; nº 1081 (), pp. 5
ARS, LONGA, VILA BREVIS
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]; nº 1083 (), pp. 1
LA "GALICIA LITERARIA" DE 1875
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1084 (), pp. 5
PUBLICACIONES POÉTICAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1087 (),
FISONOMÍA ESPIRITUAL DE GALICIA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1090 (), pp. 6
PONTEVEDRA É BOA VILA. NINGUÉN A VE QUE N'O DIGA
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]; nº 1090 (), pp. 7
LAMAS CARVAJAL, E A SÚA OBRA
Fancisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]; nº 1091 (), pp. 2
POLÉMICA EN EL AIRE
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1092 (), pp. 8
EVOCACIÓN DE NORIEGA VARELA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1093 (), pp. 8
CABANILLAS DE NUEVO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1105 (), pp. 8
TESONERA LABOR DE UN ERUDITO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1106 (), pp. 5
POESÍA INGLESA E FRANCESA, EN GALEGO: ESPECIAL PARA O GRAN SEMANARIO "GALICIA"
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1107 (), pp. 3
EL PÓRTICO DE MATEO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1108 (), pp. 8
OTERO PEDRAYO EN SU SITIO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1109 (), pp. 8
DONA DO CORPO DELGADO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1112 (), pp. 2
EL PAZO DE LA CUQUEIRA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1116 (), pp. 4
LA SAUDADE Y LA POESÍA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1124 (), pp. 8
NUESTRA CULTURA EN LA UNIVERSIDAD "GALLEGA"
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1126 (), pp. 8
NUEVOS VERSOS Y CANCIONES
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1139 (), pp. 7
VIEJOS LIBROS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1140 (), pp. 7
ÓLEOS DE JULIA MINGUILLÓN
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1149 (), pp. 8
LAS CANCIONES DEL PUEBLO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1152 (), pp. 8
UNA ÉGLOGA DE PASTOR DÍAZ
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1157 (), pp. 3
NUESTRA LENGUA LITERARIA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1158 (), pp. 8
UN POETA FESTIVO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1161 (), pp. 8
GEOGRAFÍA DEL SESEO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1165 (), pp. 9
DICCIONARIO DE ESCRITORES
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1173 (), pp. 3
POESÍA DEL PRECURSOR
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1174 (), pp. 8
A POESÍA DE PURA VÁZQUEZ
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1176 (), pp. 8
EL ALMA DE NUESTRA CULTURA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1182 (), pp. 8
EL ANTIGUO REINO DE GALICIA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1291 (), pp. 4
LO GALLEGO Y LO UNIVERSAL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1316 (), pp. 6
O PINTOR SOUTO: ARTISTA DO POVO GALEGO: EN LEMBRANZA DA SÚA VIDA E OBRA
Cosme Barreiros
Galicia [Bs As 1930]; nº 1357 (), pp. 12
VERBAS DA MOCEDADE. A UNIVERSIDADE GALEGA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 288 (), pp. 3
VERBAS DA MOCEDADE. RESURREXIT, GALAXIA, ALELUYA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 297 (), pp. 3
PALABRAS DE LA JUVENTUD. UN DILEMA: SER O NO SER
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 308 (), pp. 3
TÓPICOS. O FALSO CONCEITO DA UNIDADE
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 309 (), pp. 3
UN CURSILLO DE ESTUDOS GALEGOS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 315 (), pp. 3
ROTEIROS. LINGUA E CULTURA GALEGAS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 317 (), pp. 3
GLOSAS. O PROBREMA UNIVERSITARIO GALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 319 (), pp. 3
MARXINÁS UNIVERSITARIOS. SAÚDO ÓS EMIGRADOS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 321 (), pp. 2
NOTICIAS ENCOL DO ESTATUTO DE GALICIA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 327 (), pp. 1
TRAIDORES. O PATRIOTISMO DUN ABOGADO DO ESTADO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 328 (), pp. 3
TRAIDORES. UN REFORMISTA ANTIGALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 332 (), pp. 3
A DIADA DO LIBRO GALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 334 (), pp. 2
CAMIÑOS. NO LOITAR COTIÁN POL-A PROPIA CULTURA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 340 (), pp. 3
OS PRECURSORES. ESTAMPA ROMÁNTICA DO XIX
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 347 (), pp. 3
"IRMANDADES DA FALA". ESPELLO NACIONAL DE GALICIA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 348 (), pp. 3
ANTOLOXÍA NACIONAL. OS INTELEITUAS FINISECULARES
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 349 (), pp. 3
O BANQUETE DE CONXO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 356 (), pp. 3
PROCLAMA AOS MOZOS GALEGUISTAS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 358 (), pp. 3
F.M.G. PAPELETAL DUN NACIONALISMO QUE NACE
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 361 (), pp. 3
APUNTES. CADRO DE COORES, DE OTERO PEDRAYO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 366 (), pp. 3
GUIEIROS POLÍTICOS. O PANORAMA AITUAL DO NACIONALISMO GALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 374 (), pp. 3
GUIEIROS POLÍTICOS. PANORAMA AITUAL DO NACIONALISMO GALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 375 (), pp. 3
CONTIDOS DE ARTE. A EXPOSICIÓN DE LAXEIRO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 376 (), pp. 3
F.M.G. ALOCUCIÓN PATRIÓTICA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 381 (), pp. 3
DOUS MOZOS NACIONALISTAS PRESOS POR DESENMASCARAR AO EMILIANO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 382 (), pp. 3
LITERARIAS. A ROMEIRÍA DE XELMÍREZ
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 390 (), pp. 3
CARTA AOS EMIGRADOS. ENCOL DA EDITORIAL "NOS"
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 393 (), pp. 3
ORIENTACIÓNS. NECESIDADE DUN TEATRO GALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 396 (), pp. 2
PROELES. TRES XENERACIÓNS LITERARIAS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 397 (), pp. 3
DINTEL XURÍDICO-POLÍTICO DA NACIÓN GALEGA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 399 (), pp. 3
PROELES. CONTESTANDO A UNAMUNO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 400 (), pp. 3
MÁGOAS. O NOUTURNIO DA MIÑA IALMA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 411 (), pp. 3
GALICIA FRENTE Á POLÍTICA CENTRALIZADORA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 424 (), pp. 3
TRES ESTATUTOS AUTONÓMICOS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 437 (), pp. 1
PROELES. O PRÓISIMO FUTURO AUTONÓMICO DE GALICIA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época época, nº 471 (), pp. 3

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205