O seguinte documento de traballo ofrece información relativa ao emprego cultural dende diferentes perspectivas a partir de distintas fontes estatísticas. Para a súa elaboración tivéronse en conta, entre outras, a metodoloxía do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte na súa operación estatística de emprego cultural, así como a Enquisa de Poboación Activa (EPA) do Instituto Nacional de Estadística. Inclúense as persoas ocupadas que desenvolven a súa actividade laboral no ámbito cultural, o que permite valorar a magnitude do emprego deste sector e coñecer as súas características principais. Esta operación estatística ofrece unha visión global da cuestión. A segunda análise realizouse a partir dos datos de afiliacións á Seguridade Social do Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta perspectiva permite unha visión pormenorizada do emprego no referente á distribución xeográfica, réxime de cotización e outras variables, pero limita o ámbito de estudo ás empresas culturais, deixando á marxe aqueles traballadores con ocupacións culturais noutro tipo de actividades económicas. Realízase tamén unha análise dos datos ofrecidos por este ministerio no referente ás contratacións. Deste xeito púidose analizar o emprego cultural dende o enfoque das ocupacións (profesións culturais) e dos principais agregados de actividade económicas (empresas culturais). En último lugar, a partir dos datos de paro rexistrado, ofrécese unha panorámica dos desempregados con profesións culturais e artísticas.
Titulo emprego cultural en Galicia, O
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2015
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega
Descrición física 19 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
Depósito Legal. Ed. pdf Carece
Colección Datos & Informes. O emprego cultural en Galicia
Áreas
Código QR