• slidebg1
    HISTORIAS DE IDA E VOLTA
    A cultura galega alén mar

A cultura galega alén mar

A necesidade de sobrevivir cunha personalidade propia fai precisa a reivindicación dunha identidade cultural galega fronte ao crisol de culturas asentadas en América.
A difusión e defensa da cultura galega, tanto en América como en Galicia, pasa a ser un obxectivo prioritario para moitas das entidades de emigrantes. O envío de remesas de cartos para homenaxear a grandes figuras da nosa literatura, da nosa música, mesmo para axudas puntuais en caso de necesidade ou para fomentar a creación e mantemento de institucións culturais en Galicia como a Real Academia Galega ou a Universidade galega, é de todos e todas coñecido. Tamén dende América se impulsan e apoian iniciativas de carácter galeguista como as Irmandades da Fala ou o Seminario de Estudos Galegos.
Danse a coñecer ou publícanse as obras literarias nacidas no Rexurdimento: Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Eduardo Pondal pasan a ser símbolos da patria; e mesmo numerosas asociacións de emigrantes van tomar o seu nome como homenaxe. E, ao tempo, algunhas das figuras máis destacadas da nosa cultura, como Curros, Ramón Cabanillas, Roberto Blanco Torres, Antón Villar Ponte, Eduardo Blanco-Amor, Ramón Suárez Picallo, entre outros, viviron en primeira persoa o proceso migratorio, e será en América onde crean e publican a súa obra.
Tras a Guerra Civil, América, coa chegada do exilio, convértese no baluarte cultural galego. Mentres Galicia estaba reprimida polo réxime franquista, obrigada ao silencio, as manifestacións culturais en galego frutifican en América –revistas, xornais, audicións de radio, editoriais, compañías de teatro, exposicións de arte, cine...–, o que provoca un renacemento da nosa cultura a partir dos anos 50. Figuras como Luís Seoane, Rafael Dieste, Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela, Manuel Meilán ou Lois Tobío vertebran a produción artística e cultural deses anos e inflúen nas novas xeracións.
Neste especial presentamos algunhas das iniciativas culturais que se fixeron dende América por e para a Galicia.

COLABORA CON ESTE PROXECTO

Cuberta do libro <i>Follas Novas</i> de Rosalía de Castro, editado por primeira vez na Habana, 1880

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Biblioteca América da Universidade de Santiago de Compostela, ca. 2000
Ramón Suárez Picallo dando un discurso diante do monumento a Rosalía de Castro en Santiago de Compostela, 1933
Coral Os Rumorosos do Centro Betanzos de Bos Aires, 1940
Celebración dun acto cultural no Teatro Avenida de Bos Aires, 1952

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Audición <i>Recordando a Galicia</i>. 1947

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Recital de poesía galega organizado polo Centro Galego de Bos Aires, 1956
Homenaxe a María Casares da Asociación Gallega de Universitarios, Escritores y Artistas (AGUEA) en Bos Aires (1957)
Retrato de Luís Seoane diante dunha das súas obras, ca. 1950
Anuncio da colección Dorna da editorial arxentina Emecé, ca. 1940
Visita de Ramón Otero Pedrayo a Bos Aires, 1959
Manuel Puente e Xesús Canabal diante do escaparate de Ediciones Galicia do Centro Galego de Bos Aires, 1962
Conferencia de Emilio González López na Casa de Galicia de Caracas, 1959

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Socios de Casa de Galicia. Unidad Gallega de Nova York, desfilando pola Quinta Avenida, 1972

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Cartel deseñado por Luís Seoane para o Festival Céltico celebrado en Bos Aires, 1964

Axúdanos a recuperar o patrimonio documental

Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes.

Erro: Comproba os campos!
Arquivo da Emigración Galega

Carolina García Borrazás: +0034 881 995 148
Teresa García Domínguez: +0034 881 995 143
aemigracion@consellodacultura.gal


As imaxes e documentos que aquí se expoñen forman parte do patrimonio fotográfico e documental que se conserva e salvagarda no Arquivo da Emigración Galega. Moitos deles proceden de coleccións particulares que a cidadanía puxo á disposición da sociedade a través do Consello da Cultura Galega; teñen un gran valor informativo e incrementan o coñecemento sobre os procesos migratorios en Galicia.

Instrucións para colaborar

Novas realidades migratorias a América nos anos centrais do século XX

Ver seguinte