LA LENGUA GALLEGA, HOY

Bibliografía Sociolingüística

 • Alén Garabato, C. (coord.) (2006): L’éveil des nacionalités et les revendications linguistiques en Europe (1830-1930), Paris, L’Harmattan. [FR]
 • Alén Garabato, C. (2009): Langues minoritaires en quête de dignité: le galicien en Espagne et l´occitan en France , Paris, L’Harmattan. [FR]
 • Alonso Montero, X. (1973): Informe-dramático sobre la lengua gallega, Madrid, Akal. [ES]
 • Alonso Pintos, S. (2007): O proceso de codificación do galego moderno (1950-1980), A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza. [GL]
 • Álvarez, R. (coord) (2017): Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. [GL]
 • Aracil, Ll. V. et alii (1989): Problemática das linguas sen normalizar. Situación do galego e alternativas, A Coruña, Asociación Sócio-Pedagóxica Galega.[GL]
 • Babarro González, X. (2003): Galego de Asturias. Delimitación, caracterización e situación sociolingüística, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza. [GL]
 • Callón, C. (2010): En castellano no hay problema, Vigo, Xerais. [GL]
 • Callón, C. (2011): Como defenderes os teus dereitos lingüísticos, Vigo, Xerais. [GL]
 • Callón, C. (2017): Galegocalantes e galegofalantes, Vigo, Xerais. [GL]
 • Costas, X. H. (2002): Guía das linguas de Europa, Santiago de Compostela, Edicións Positivas. [GL]
 • Costas, X. H. (2011): «A lingua galega no Eo-Navia, Bierzo Occidental, As Portelas, Calador e o Val do Ellas. Historia, breve caracterización e situación sociolingüística actual», en Cadernos de Lingua. Anexo 8. [GL]
 • Costas, X. H. (coord.) (2010): 55 mentiras sobre a lingua galega, Santiago de Compostela, Laiovento.[GL]
 • Domínguez Dono, X. (coord.) (2008): Galego. Aproximación á súa historia, sistema lingüístico, dialectoloxía e usos, Vigo, Ir Indo. [GL]
 • Dubert, F. (2002): «Os sociolectos galegos», Cadernos de Lingua, 24, p. 5-27. [GL]
 • Fernández Rei, F.; A. Santamarina Fernández (coords.) (1999): Estudios de Sociolingüística Románica. Linguas e variedades minorizadas, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións, Universidade. [GL]
 • Ferreira Fernández, X. et alii (2005): Estatuto xurídico da lingua galega, Vigo, Xerais. [GL]
 • Formoso Gosende, V. (2013): Do estigma á estima. Propostas para un novo discurso lingüístico, Vigo, Xerais. [GL]
 • Freitas Juvino, M. P. (2008): A represión lingüística en Galiza no século XX, Vigo, Xerais. [GL]
 • Freixeiro Mato, X. R. (2006): Lingua, nación e identidade, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento. [GL]
 • Freixeiro Mato, X. R. (2010): Lingua de calidade, Vigo, Xerais. [GL]
 • Freixeiro Mato, X. R. (2020): Idioma e sociedade. Sobre a planificación e normalización da lingua galega, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • Frías Conde, F. X. (1999): O galego exterior ás fronteiras administrativas, Xixón, Vtp editorial. [GL]
 • García Negro, P. (1993): Sempre en galego, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • García Negro, P. (2000): Dereitos lingüísticos e control político, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • García Negro, P. (2009): De fala a lingua: un proceso inacabado, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • García Negro, P. (ed.) (2009): Sobre o racismo lingüístico, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • Iglesias, A. (2003): Falar galego: “No veo por qué”: aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia, Vigo, Xerais. [GL]
 • Kabatek, J. (1995): Die sprecher als Linguisten. Interferenz- und Sprachwandelphanomene dargestellt am Galicischen der Gegenwart, Tubingen, Max Niemeyer. [DE]
 • Kabatek, J. (2000): Os falantes como lingüistas. Tradición, innovación e interferencias no galego actual, Vigo, Xerais. [GL]
 • Lagarde, C. (ed.) (2009): Le Discours sur les langues d´Espagne / El Discurso sobre las lenguas españolas (1978-2008), Perpiñán, Presses Univeau Perpignan. [ES] [FR]
 • “Le galicien et la sociolinguistique galicienne a la conquete de la reconnaissance sociale”, Lengas 47 (2000). [FR]
 • Loredo, X.; H. Monteagudo (2017): «La transmisión intergeneracional del gallego. Comparación con el catalán», Treballs de Sociolingüística Catalana, 27, p. 99-116. [ES]
 • Monteagudo, H. (ed.) (1995): Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto, Vigo, Galaxia. [GL]
 • Monteagudo, H. (2009): As razóns do galego. Apelo á cidadanía, Vigo, Galaxia. [GL]
 • Monteagudo, H. (2012): Facer país co idioma. Sentido da normalización lingüística, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Monteagudo, H. (2021): O idioma galego baixo o franquismo. Da resistencia á normalización, Vigo, Galaxia. [GL]
 • Monteagudo, H.; X. Loredo; M. Vázquez (2016): Lingua e sociedade. A evolución sociolingüística 1992-2013, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Moreira Barbeito, M. (2014): Contra a morte das linguas. O caso do galego, Vigo, Xerais. [GL]
 • Núñez Singala, M. (2009): En galego, por que non? Contra os prexuízos e as simplificacións sobre a lingua galega , Vigo, Galaxia. [GL]
 • “O desafío da diversidade lingüstica”, Grial 160 (2003). [GL]
 • “O idioma cara ao futuro. Lingua, sociedade e política”, Grial 179 (2008). [GL]
 • O´Rourke, B. (2011): Galician an Irish in de European Context. Attitudes towards weak and strong minority languages, Basingstoke, Palgrave Macmillan. [EN]
 • Pérez Leira, X. (2007): Crónicas da represión lingüística, Moaña, Acuarela Comunicación. [libro + DVD] [GL]
 • Ramallo, F.; E. Amorrortu; M. Puigdevall (eds.) (2019): Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español, Madrid, Iberoamericana Vervuert. [ES]
 • Ramallo, F. et alii (2021): En galego 24/7. Da minoración ao neofalantismo, Vigo, Universidade. [GL]
 • Regueira, X. L. (2012): Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Rei-Doval, G. (2007): A lingua galega na cidade no século XX, Vigo, Xerais. [GL]
 • Rodríguez Sánchez, F. (1993): Conflicto lingüístico e ideoloxía en Galicia, Monforte, Xistral. [GL]
 • Sánchez Rei, X. M. (2011): Lingua galega e variación dialectal, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • Sánchez Vidal, P. (2010): O debate normativo da lingua galega (1980-2000), A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza. [GL]
 • Sanmartín Rei, G. (2009): Nos camiños do entusiasmo: Calidade da lingua e planificación, Vigo, Xerais. [GL]
 • Sanmartín Rei, G. (coord.) (2010): Lingua e futuro, Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (2007): Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I. Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (2008): Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume II. Usos lingüísticos en Galicia, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (2011): Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III. Actitutes lingüísticas en Galicia, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (2018): Lingua e sociedade en Galicia. Resumo de resultados 1992-2016, A Coruña, Real Academia Galega. [GL]
 • Siguán, M. (1992): España plurilingüe, Madrid, Alianza Universidad. [ES]
 • “Sociolinguistique Galicienne”, Plurilingüisme 6 (1993). [FR] [EN] [ES]
 • Tomé Lourido, G. (2018): The Role of Social Factors in Bilingual Speech Processing: the Case of Galician New Speakers, Ph. D. Dissertation, University College London, Department of Speech, Hearing and Phonetic Sciences. [EN]
 • Varios (2002): A normalización lingüística a debate, Vigo, Xerais. [GL]
 • Villares Naveira, L. (coord.) (2010): Estudos xurídicos sobre o Decreto para o plurilingüismo , Santiago de Compostela, Laiovento. [GL]
 • Williamson, R. C.; V. L. Williamson (1984): “Selected factors in bilingualism: the case of Galicia”, Journal of Multilingual and Multicultural Development 5, 401-413. [EN]
 • Outra bibliografía en liña