Matemáticas

109 total

Do 109 ao 109 de 109

Tipos de curvatura. Concavidade e convexidade

Intervalos de monotonía. Extremos relativos

Resolucións de exercicios de derivadas

Solucións das derivadas de produtos

Derivadas. Regra da cadea

Exercicios de probabilidade con táboas de continxencia

Probabilidades condicionadas. Sucesos independentes

Probabilidade. Leis de Morgan

Introdución á probabilidade

Inferencia estatística II. Intervalos de confianza

Inferencia estatística. Estimadores puntuais

Distribución normal

Teorema das probabilidades totais e Teorema de Bayes

Aproximación da Binomial pola Normal

Teorema de Pitágoras

Axuste por Gompertz

Modelo preditivo. Función de Gompertz

Suavizar a curva. Media móbil

Regresión lineal. Poboación fronte a número de falecementos

Inmunidade de rabaño

Proporción real de infectados. Contraste de hipóteses

Aplanar a curva. Punto de inflexión

Aplanar a curva cos datos do 26 de marzo de 2020

Test rápidos e toma de decisións

Cálculo integral co coronavirus

Aplanar a curva. Predición para España o 23 de marzo de 2020

Taxa de duplicación

Teorema de Bayes e test de coronavirus

Escala logarítmica e coronavirus

Aplanar a curva

Construción de corpos de revolución con Geogebra

Volumes de corpos xeométricos

Áreas de corpos de revolución

Xeometría analítica III

Xeometría analítica II

Xeometría analítica I