Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista da Federación de Sociedades Galegas na Suíza

Lugar:
Zúrich
Inicio:
1993
Dirección
Xosé Luís Leirós. nº 1;
Colaboración
Andrés Anido; B. Alonso Fernández; Pedro Hombre; Ricardo Sarmiento; Rosa Fernández Martínez; Xesús Gómez; Dionisio Pereira; Felipe Senén; Gustavo Luca De Tena; Xermán García Cancela; Xesús Rábade Paredes;
Ilustración
Carlos Maside;
Idioma:
Galego
Formato:
N.º 1: 30 x 22 cm. A partir do n.º 2: 28,5 x 21 cm.
Extensión:
52 páxinas
Redacción:
Zúrich. Zúrich
Imprenta:
Plana Artes, S.L., Zúrich. Zúrich.
Obradoiro Gráfico A Nosa Terra, Zúrich. Zúrich.
Contido:
Revista editada pola Federación de Sociedades Galegas na Suíza, que informa da situación da colectividade galega e particularmente das entidades federadas (historia, actividades, congresos etc.). Conceden unha especial atención a temas de Galicia, así o n.º 1 está dedicado a Eduardo Blanco Amor, mentres o n.º 2 contén diversos artigos sobre a emigración reproducidos de A Nosa Terra. Outros traballos versan sobre a situación da lingua galega, o sindicalismo, a crise laboral en Suíza, as pensións para emigrantes, etc. Completan a publicación páxinas de pasatempos.
Observacións:
O n.º 2 está editado conxuntamente con Promocións Culturais Galegas, figurando como título Diáspora - A Nosa Terra, e reproduce artigos dun monográfico desta última publicación sobre a emigración.
Ilustracións:
Abundante. Na portada reproducen un debuxo de Maside, pero destacan as fotografías que ilustran os distintos artigos e as de tipo social.
Publicidade:
Abundante, anuncios de axencias de viaxes, produtos galegos, institucións, bancos, establecementos comerciais, editoriais galegas etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 1
1997: n.º 2
1999: n.º 3
2004: n.º 4
2005: n.º 5
2006: n.º 6