Repertorio da prensa da emigración galega

----

Opinión Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1945
Dirección
Valeriano Saco; Rodolfo Prada;
Colaboración
Alfonso Gayoso Frías; Álvaro Paradela; Ansandel; Avelino Díaz; Fiz A. Fernández; Francisco Otero Guldrís; José Crecente Vega; Manuel Agromayor; Manuel F. Vide; Marcial Fernández; Maximino Castiñeiras García; Perfecto López Romero; Plácido R. Castro; Castelao; Antón Alonso Ríos; Antón Santamarina; Aquilino Iglesia Alvariño; Ben-Cho-Shey; Benito Varela Jácome; Florentino López Cuevillas; Francisco Fernández del Riego; Francisco Luís Bernárdez; Jesús Bal y Gay; Xosé Núñez Búa; Manuel María; Moisés da Presa; Raimundo García Domínguez, "Borobó"; Ramón de Valenzuela; Ramón Fernández Mato; Ramón Otero Pedrayo; Ricardo Flores; Rodolfo Prada; Víctor Luís Molinari; Xerardo Álvarez Gallego; Xosé Neira Vilas;
Periodicidade:
Irregular: quincenal, mensual, bimestral e trimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, aínda que hai abundantes colaboracións en galego
Formato:
42 x 29 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación é continuadora de El Orensano, aparecendo como órgano oficial do Centro Orensano e do Centro Pontevedrés de Bos Aires. Informa da vida societaria das devanditas entidades, incluíndo noticias da colectividade, sobre todo no eido cultural e nas actividades das asociacións galeguistas. Complétase con informacións sobre Galicia, principalmente das súas provincias de referencia, e artigos que abordan a realidade galega dende diferentes ámbitos, nos que colaboran intelectuais galeguistas.
Ilustracións:
Escasas: fotografías de sociedade, retratos e algúns debuxos
Publicidade:
Pouco abundante, basicamente anuncios de establecementos comerciais (xastrarías, garaxes, bares, bazares, restaurantes etc.), axencias de viaxes, bancos, compañías de seguros e de actos das sociedades de emigrantes afíns
Relacionadas:
Revista del Centro Pontevedrés. 1942 (Outro voceiro do Centro Pontevedrés de Bos Aires.); Orensano, El. 1944 (Ambas editadas polo Centro Orensano. Considérase Opinión Gallega como unha continuación de El Orensano.); Lérez. 1962 (Outro voceiro do Centro Pontevedrés de Bos Aires.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1945: n.º 29
1946: n.º 30-54
1947: n.º 55-78
1948: n.º 79-101
1949: n.º 102-112
1950: n.º 113-115, 117-120
1951: n.º 121-130
1952: n.º 131-137
1953: n.º 138-146
1954: n.º 147-155
1955: n.º 156-164
1956: n.º 166-172
1957: n.º 173-177, 179-181
1958: n.º 182, 183, 185
1959: n.º 191-193
1960: n.º 194, 196, 197
1961: n.º 198-201
1962: n.º 202-205
1963: n.º 206-209
1964: n.º 210-214
1965: n.º 215, 216
n. 147

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 147 1/1954
n. 148 4/1954
n. 149 6/1954
n. 150 7/1954
n. 151 8/1954
n. 152 9/1954
n. 153 10/1954
n. 154 11/1954
n. 155 12/1954
n. 156 1/1955
n. 157 2/1955
n. 158 3/1955
n. 159 5/1955
n. 160 6/1955
n. 161 8/1955
n. 162 9/1955
n. 163 11/1955
n. 164 12/1955
n. 166 3/1956
n. 167 5/1956
n. 168 6/1956
n. 169 7/1956
n. 170 9/1956
n. 171 10/1956
n. 172 12/1956
n. 173 2/1957
n. 174 3/1957
n. 175 5/1957
n. 176 7/1957
n. 177 8/1957
n. 179 10/1957
n. 180 11/1957
n. 181 12/1957
n. 182 1/1958
n. 183 3/1958
n. 185 6/1958
n. 196 8/1960
n. 197 11/1960
n. 198 2/1961
n. 200 9/1961
n. 201 12/1961
n. 202 2/1962
n. 203 5/1962
n. 204 8/1962
n. 205 11/1962
n. 206 1/1963
n. 207 5/1963
n. 208 8/1963
n. 209 11/1963
n. 210 1/1964
n. 211 5/1964
n. 212 7/1964
n. 213 9/1964
n. 214 12/1964
n. 215 6/1965
n. 216 8/1965