Repertorio da prensa da emigración galega

----

Aquí…Galicia!

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de la Peña Cultural Gallega "Rosalía de Castro"

Lugar:
Rosario
Inicio:
1960
Dirección
Nélida Alicia González;
Colaboración
Alberto Rafael Cabrera; Alejandra Gómez de Brusa; Antonio Ucha; Avelino Díaz; Gumersindo D'Entenza; José Carlos Moretto; Mari N. Arias; Pau Duriño; Perfecto López Romero; Xosé Ares Miramontes; Xosé Ulla; Alberto Vilanova Rodríguez; Antonio Pérez Prado; Ben-Cho-Shey; Elsa Fernández; Emilio Pita; Francisco Luís Bernárdez; Rafael Dieste; Ricardo Palmás; Víctor Luís Molinari; Xosé Neira Vilas;
Ilustración
Laxeiro; Xosé Ares;
Sinatura de artigos reproducidos
Emilia Pardo Bazán;
Periodicidade:
Mensual. A partir do n.º 6: anual
Idioma:
Bilingüe, cunha utilización equilibrada do castelán e do galego
Formato:
40 x 29,5 cm.
Extensión:
Xeralmente 8 páxinas, e ocasionalmente 4
Redacción:
Mendoza, 1594. Rosario
San Lorenzo, 1053. Rosario
Imprenta:
Talleres Gráficos Emilio Fenner S.R.L., Sarmiento, 575. Rosario.
Contido:
Revista editada pola Peña Cultural Galega da cidade de Rosario. A súa finalidade é a de "promover el conocimiento integral de Galicia en todos sus aspectos: cultural, geográfico, histórico, social, económico [...] para profundizar nuestro amor para Galicia, recordando que se ama más lo que se conoce mejor […] Será este periódico el lazo de unión entre todos los gallegos, hijos de gallegos o, simplemente, galleguistas". Informa sobre as actividades, historia e vida interna da sociedade editora e doutras entidades galegas. Inclúe artigos que atenden a diferentes aspectos da cultura galega (historia, xeografía, bibliografía, galegos ilustres, poesía, literatura, pintura, teatro, prensa, lingua etc.) e recolle noticias culturais.
Ilustracións:
Escasas, case inexistentes, só aparece algunha foto e debuxos de Laxeiro e Xosé Ares.
Publicidade:
Anuncios localizados na última folla, principalmente de comercios e de profesionais liberais.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1961: n.º 6