Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín informativo da Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña y Andorra

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Barcelona
Periodicidade:
Bimensual
Idioma:
Castelán. Só a editorial está escrita en galego.
Formato:
Folleto. 21,5 x 15 cm.
Extensión:
14 páxinas
Contido:
Boletín donde informan das diversas actividades da asociación e dos negocios dos galegos residentes en Cataluña e Andorra.
Ilustracións:
Non ten.
Publicidade:
Moi pouca. Hai unha mención ao Banco Pastor e na última páxina unha sección co título de "Nuestras recomendaciones" na que aparece un directorio de negocios galegos en Barcelona, socios da entidade.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1998: n.º 23