----

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Oroso

O Concello de Oroso publica as bases para a selección dun/ha técnico/a de normalización lingüística e a creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de xeito temporal de normalizador/a lingüístico/a. O sistema de selección é o de oposición libre. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en Filoloxía Galego–Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego–Portugués), Grao en Lingua Galega, ou titulado en calquera outra licenciatura ou grao sempre que dispoña do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de dez días hábiles, contados a partir da publicación das bases no BOP da Coruña.