----

A Comisión Executiva

É un dos dous órganos de goberno do Consello da Cultura Galega. Está composta por un presidente ou unha presidente, un/ha ou varios/as vicepresidentes/as e un secretario ou unha secretaria, elixidos polo Pleno entre os seus membros.

1. Presidente:

Ramón Villares Paz

2. Vicepresidentes:

Francisco Díaz- Fierros Viqueira

Rosario Álvarez Blanco

3. Secretario:

Xosé López García

4. Vogal:

Maximino Zumalave Caneda

Xerencia

Marcelino X. Fernández Santiago
Teléfono: 981957202
Correo electrónico: xerencia@consellodacultura.gal