----

Guía estandarizada de nomes galegos

A Real Academia Galega presenta unha Guía de nomes galegos, con máis de 1500 nomes que forman parte da nosa tradición antroponímica, moitos deles desde a Idade Media. A guía, coordinada por Ana Isabel Boullón Agrelo, recolle a forma estandarizada dos antropónimos, as súas variantes e hipocorísticos, a etimoloxía, a motivación e a historia dos personaxes que os popularizaron, así como as correspondencias con outras linguas.

O obxectivo é ofrecerlle á cidadanía información estandarizada e accesible que lle facilite a escolla de nomes galegos para os seus fillos.