----

"A defensa das linguas minoritarias é moralmente correcta, técnicamente viable e socialmente estimable", afirmou François Grin

<p>Santiago de Compostela, 4 de maio de 2010.- A defensa das linguas minoritarias é un obxectivo moral e políticamente asumible, ten custos reducidos para o sector público e propicia beneficios, difíciles de cuantificar en termos económicos pero moi estimables individual e socialmente. Falou asi François Grin (Universidade de Genève) na terceira sesión do seminario “Lingua, sociedade e en Galicia”, dedicada a reflexionar sobre “Medios de comunicación e ámbito socioeconónico”. Francisco Sanjiao (Universidade de Santiago) referiuse á lingua galega como “un activo máis do noso capital como sociedade”. O finlandés Tapio Varis ocupouse de “linguas menores e medios de comunicación” e José del Valle  (Cuny Graduate Center) aludiu á “centralidade dos medios de comunicación na análise da produción e reprodución de ideoloxías lingüísticas”.</p>

<p><!--more--></p>
<p>François Grin centrou fixo do seu relatorio unha explicación de por qué o plurilingüismo está económicamente ao noso alcance, tendo en conta o estado actual dos nosos coñecementos. “Haberá que acometer un traballo considerable teórico e empírico para saber máis verbo do que custa promover o plurilingüismo e garantilo a longo prazo, pero sabendo que é moralmente correcto, técnicamente viable e paga a pena o investimento”. O retrucante Marcelino Fernández Mallo lembrou que atribuimos ás linguas minoritarias un carimbo de diferenciación de indubidable valor no mercado.</p>

<p>Francisco Sanjiao Otero (Universidade de Santiago) centrouse na dimensión da lingua, niste caso do galego, como potencia da actividade económica. “O empreg o do galego na produción ancora o capital no noso territorio, ou cando menos facilita a incorporación dos traballadores galegos ó mercado laboral. De non facelo, a ampliación do mercado grazas ás novas tecnoloxías que permiten reducir os custos de transporte e de negociación, causa o efecto contrario”. Ou sexa, desde criterios económicos é preciso defender a nosa fala porque crea riqueza e renunciar a ela implica unha perda de benestar na nosa sociedade. Enrique Sáez Ponte e Gonzalo Vázquez Pozo achegaron outras consideracións en relación co mundo empresarial e unha desexable maior atención, no caso de Sáez, á lusofonía.</p>

<p>Xosé Manuel Villanueva Prieto falou do galego como patrimonio común. Un rasgo que precisa información operativa e periódica para  mellor orientar debates e decisións. Necesita asemade implicación social, coma calquera outra defensa patrimonial, e transversalidade das accións e e das políticas interinstitucionais. “O futuro da lingua, moito máis que da regulación política e da acción administrativa, depende de cómo os cidadáns de Galicia a aprecien e a incorporen ao seu acervo como un ben non connotado partidariamente”, dixo antes de escoitar as reflexións retrucantes de Xosé  Manuel Pereiro, Decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, e do antropólogo Marcos Lorenzo Gallego.</p>

<p>De linguas menores e medios de comunicaciòn falou o finalandés Tapio Varis, de longa e fructífera relación intelectual e académica con Galicia e coa Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago. “Se pretendemos crear unha sociedade da información verdadeiramente global, hai que lles prestar máis atención á diversidade de culturas e á coexistencia de diversas civilizacións e culturas”. Xosé Ramón Pousa e Francisco Campos, profesores da facultade de Ciencias da Comunicación da USC, complementaron o relatorio con outras consideracións sobre a oportunidade que Internet supón para as linguas minorizadas e os cambios nos comportamentos arredor da counicación e as novas oportunidades de negocio.</p>

<p>A última intervención foi a de José del Valle (The City University of New York) co relatorio “Discursos sobre as linguas e ideoloxías lingüísticas nos medios de comunicación”.Os medios interesan en tanto que textos e prácticas discursivas e metadiscursivas que determinan aquelo que constitúe ou non a lingua ou a linguaxe lexítima, que valoran e sancionan determinadas exhibicións de competencia comunicativa fronte a outras ou que confiren liexitimidade a falantes concretos en contextos concretos. “Nos medios de comunicación revélasenos que a xestión da linguaxe significa a xestión da orde social”. Ana Iglesias Álvarez e Belén Regueira Leal complementaron a intervención de Del Valle.</p>

<p>O Seminario sobre Lingua, sociedade e política en Galicia, organizado polas Seccións de Lingua-Literatura-Comunicación e Pensamento-Sociedade do Consello da Cultura Galega, terá a súa cuarta e derradeira sesión o vindeiro 29 de xuño.</p>