Formación lingüística para o persoal da administración pública galega


A Escola Galega de Administración Pública publica a convocatoria de actividades de formación continua para o persoal da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. No que respecta á formación de carácter lingüístico, ofértanse os seguintes cursos: “A normativa do galego estándar: actualización gramatical, ortográfica e léxica” (modalidade mixta: teleformación e telepresenza), “A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos” (teleformación) e “Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego” (teleformación).

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.