Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Galicia Emigrante

Publicación

Galicia Emigrante

Ribadavia, 763
Oncativo, 1935
Bos Aires
Arxentina (1954 - 1959)

Esta publicación cultural aspira a "ser espejo en esta capital de la vida y actividad de los emigrantes gallegos (...)". A maior parte dos artigos versan sobre aspectos culturais (entrevistas con intelectuais, historia, escritores, arte, costumes etc. ) e evocacións de Galicia, contando coa colaboración de importantes personalidades galegas, das que se reproducen igualmente numerosos relatos e poesías. Informa tamén do labor cultural realizado pola colectividade galega emigrada (teatro, visita de intelectuais galegos, música, arte etc.). Tamén destaca a contribución dos galegos á vida económica, social e cultural arxentina con numerosos artigos como os de A. Vilanova, nos que se reivindica a importancia de Galicia na historia arxentina. Completan a publicación seccións como "Cociña galega", "Aneidatario galego" e informacións sobre o labor societario dos emigrantes

Equipo e colaboradores

Alberto Vilanova (colaboración), Antón Santamarina (colaboración), Ánxel Fole (colaboración), Arturo Cuadrado (colaboración), C. A. González (colaboración), Domingo García Sabell (colaboración), Eduardo Blanco Amor (colaboración), Francisco Fernández del Riego (colaboración), G. Carballo (colaboración), González Carballo (colaboración), Lorenzo Varela (colaboración), Luís Seoane (colaboración), Pura Vázquez (colaboración), Ramón de Valenzuela (colaboración), Ramón Piñeiro (colaboración), Víctor Luis Molinari (colaboración), Xosé Neira Vilas (colaboración), Xosé Núñez Búa (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Descrición física
27 x 19 cm
Periodicidade
Mensual e bimestral
Información xeral
Existe unha edición fascimilar publicada por Ediciós do Castro en 1995
Idioma
Bilingüe
Páxinas
44 páxinas
Prezo
4$
Publicidade
Abundante. Aparecen principalmente anuncios de establecementos comerciais, axencias de viaxes, productos de consumo, profesionais e bancos
Ilustracións
A publicación ten unha moi coidada elaboración, na que destaca a portada cun debuxo de Luís Seoane para cada número. No interior salientan as fotografías e debuxos que complementan os artigos, vistas de Galicia, fotografías de personalidades, de actos sociais e numerosas reproducións artísticas

ARTIGOS DIXITALIZADOS

REIVINDICACIÓN GALLEGA DE VALLE-INCLÁN
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante; nº 1 (), pp. 10
UNA ENTREVISTA CON RAMÓN PIÑEIRO
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 11 (), pp. 16
VIEJOS LIBROS
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 11 (), pp. 2,
ROSALÍA DE CASTRO, VISTA POR UNA ESCRITORA INGLESA
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 12 (), pp. 6,
GALICIA VISTA POR AZORÍN
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 14 (), pp. 3,
OTERO PEDRAYO FALA DE GALICIA E DA SÚA CULTURA
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 15 (), pp. 3,
EL PAISAJE MONÁSTICO DE GALICIA
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 15 (), pp. 8
DON MANUEL MURGUÍA, EN LA VOZ DE SU HIJA GALA
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 16 (), pp. 18
A FALA CON CARBALLO CALERO, SOBRE TEMAS DA NOSA CULTURA
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 16 (), pp. 4
UNA VIEJA TRADICIÓN
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 17 (), pp. 24
CONVERSA CON GARCÍA SABELL
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 17 (), pp. 3
ENTREVISTA CON XOHAN LEDO
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 18 (), pp. 3
CON CUEVILLAS, EN BREVE CONVERSA
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 19 (), pp. 4
UNHA LONXANA ENTREVISTA CON COTARELO
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 19 (), pp. 28
RAFAEL DIESTE
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante; nº 2 (), pp. 5,
CONVERSA CON FERMÍN BOUZA BREY
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 20 (), pp. 2
GALICIA VISTA POR UNAMUNO
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 21 (), pp. 3,7
OS CASTELOS DE GALICIA
C.B.
Galicia Emigrante; nº 21 (), pp. 4
EL PAÍS DE VALDEORRAS
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 22 (), pp. 24
CELESTINO F. DE LA VEGA, A SÚA INTERPRETACIÓN DA REALIDADE GALEGA
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 22 (), pp. 7
O ARTE GALEGO, NA VISIÓN DE CARLOS MASIDE
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 23 (), pp. 4
DANIEL CORTEZÓN
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 24 (), pp. 13
O NOSO PASADO HISTÓRICO, VISTO POR FERRO COUSELO
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 24 (), pp. 3
FERNÁNDEZ-OXEA FALAMOS DE ARQUEOLOXÍA E FOLKLORE
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 25 (), pp. 3
CONVERSA CON FERMÍN PENZOL, O GRAN BIBLIÓFILO GALEGO
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 26 (), pp. 2
GÓMEZ ROMÁN FALA DOS PROBLEMAS DA ARQUITECTURA GALEGA
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 27 (), pp. 4
A VOZ DA MOCEDADE: CONVERSA CON RAMÓN LUGRÍS
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 28 (), pp. 4
O DR. RODRIGUES LAPA ENXUICIA ALGÚS PROBLEMAS DA CULTURA GALEGA
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 29 (), pp. 13
CONVERSA SOBRE GALICIA CO AUTOR DE TERRA BRAVA
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 29 (), pp. 4
GALICIA: PAISAJE Y LIRISMO
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante; nº 3 (), pp. 4
COLOQUIO CON MARTÍNEZ-RISCO SOBRE O DEREITO GALEGO
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 30 (), pp. 4
XOSÉ LUÍS FRANCO GRANDE OPINA...
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 31 (), pp. 4
ENTREVISTA CO PROF. RÍO BARJA
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 32 (), pp. 5
CONVERSA LITERARIA CON PLÁCIDO CASTRO
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 33 (), pp. 5
GEORGE BORROW FALA DAS NOSAS CIDADES
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 34 (), pp. 25
CONVERSA CON ISIDRO PARGA PONDAL
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 34 (), pp. 7
ENTREVISTA CON CESAREO SACO
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 35 (), pp. 4
CONVERSA CON XOHANA TORRES
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 36 (), pp. 11
CATRO CONVERSAS
Salvador Lorenzana
Galicia Emigrante; nº 37 (), pp. 8
O ENGADO DA NOSA MAR
F. Fernández del Riego
Galicia Emigrante; nº 6 (), pp. 7,
LA EDITORIAL GALAXIA AL SERVICIO DE LA CULTURA GALLEGA
Cosme Barreiros
Galicia Emigrante; nº 7 (), pp. 16

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205