«Estranxeira n´a súa patria», por Rosalía de Castro

N´a xa vella baranda
Entapizada d´edras e de lirios
Foise a sentar calada e tristemente
Frente d´o tempro antigo

Interminable precesión de mortos
Uns en corpo no-mais, outros n´o esprito,
Veu pouco á pouco aparecer n´altura
D´o direito camiño,
Que monotono e branco relumbraba
Tal com´un lenzo n´un herbal tendido

Contemprou cal pasaban e pasaban
Collendo hacia o infinito,
Sin que ô fixaren n´ela
Os ollos apagados e afundidos
Deran siñal nin moestra
D´habela n´algun temo conocido

Y uns eran seu amantes n´outros dias,
Deudos eran os mais y outros amigos,
Compañeiros d´a infancia,
Sirventes e veciños.
Mias pasandoe pasando diante d´ela
Fono os mortos aqueles proseguindo,

A indiferente marcha
Camió d´o infinito,
Mentres cerraba a noite silenciosa
Os seus loitos tristísimos
Entorno d´a estranxeira n´a sua patria
Que sin lar nin arrimo,
Sentada n´a baranda contempraba
Cal brilaban os lumes fuxitivos

Durante el siglo XIX el gallego vive su “Rexurdimento”. En este renacer, tienen un papel fundamental figuras como Rosalía de Castro, una de nuestras escritoras más universales. Este poema, publicado en 1880 en su libro Follas novas, es representativo del cultivo poético del período. El gallego escrito de aquella época guarda muchas semejanzas con el de hoy en día, aunque algunas letras como la <y> o los apóstrofes ya no se utilizan.


Para saber más