A letra
www.coordinadoraendl.org
miúda
Revista de sociolingüística para o ensino

Nº6:
Ano 2015

Nº5:
Ano 2014

Nº4:
outubro-decembro 2013

Nº3:
abril-xuño 2013

Nº2:
xaneiro-marzo 2013

Nº1:
outubro-decembro 2012


Inicio
Listaxe
Recomendacións

Art1


Xosé Luís Regueira

Catedrático no departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Membro do Instituto da Lingua Galega e académico da Real Academia Galega. Vinculado á revista de investigación Cadernos de Lingua, da que é coordinador. Os seus traballos xiran arredor da fonética e da fonoloxía da lingua galega. Entre as súas últimas publicacións destaca o Dicionario de pronuncia da lingua galega.

Nº2: xaneiro-marzo 2013

Xosé Luís Regueira
Estándar oral e modelos de lingua.

Neste traballo trátase a idea do estándar oral galego e do papel que o ensino pode ou debe ter na difusión e no asentamento de modelos de lingua oral.

Primeiro faise unha diferenciación entre estándar oral e “normativa”, logo fálase dos condicionantes particulares do estándar oral do galego, repásanse algunhas características dos modelos de lingua oral que se difunden na sociedade actual, e finalmente trátase a importancia do ensino na difusión e consolidación de modelos de lingua estándar.

 


Versión en PDF


 

1. INTRODUCIÓN

A idea da necesidade dun estándar oral para o galego foi aparecendo de maneira reiterada nos últimos anos en diversos ámbitos relacionados co estudo e coa normalización da lingua, desde conferencias e artigos, ata discusións e comentarios na prensa ou na radio. Xeralmente vai asociada á preocupación pola lingua empregada nos discursos públicos, especialmente nos que se difunden a través dos medios falados (radio e televisión, e agora tamén na rede).

Nos tempos recentes elaboráronse algunhas ferramentas para establecer os marcos dentro dos que se poderían realizar accións para o establecemento ou a consolidación de modelos de referencia para o estándar oral. Non obstante, dado que “estándar” con frecuencia se asocia a “normativo” e que se toma como referencia a lingua escrita, segue percibíndose certa confusión arredor desta cuestión, que ademais se mestura coa “falta de modelos”, sentida por xornalistas e outros profesionais da palabra.

Neste texto pretendo, en primeiro lugar, discernir o estándar oral da lingua normativa, e a seguir centrarme no desenvolvemento e nas características do estándar oral da lingua galega, describir de maneira resumida algúns dos modelos de lingua que se reciben na sociedade actual e, finalmente, tratar o papel do ensino, ou para mellor dicir, do profesorado de lingua galega, na difusión de modelos de lingua oral que correspondan aos criterios discutidos previamente.

 

2. LINGUA ESCRITA E LINGUA ORAL, OU POR QUE O ESTÁNDAR ORAL NON É UNHA NORMATIVA

Dixo, e con razón, Amparo Tusón (2008: 15) que dicir “lingua oral” é unha redundancia, como dicir “sube arriba” ou “entra dentro”, porque a oralidade é a esencia e a existencia das linguas. Todas as linguas son orais, faladas, e só unha pequena porción delas se escribe (uns poucos centos, das 6000 linguas que se estima que se falan actualmente no mundo).

Así e todo, na nosa sociedade a importancia da comunicación escrita é innegable, e a súa presenza nas nosas vidas é continua, desde os medios de comunicación, á documentación que manexamos cada día (en papel ou en pantalla). As nosas cidades están cheas de mensaxes escritas, e son, en certa maneira, textos. E nos tempos recentes, incluso o contacto co mundo que nos rodea e cos nosos amigos e coñecidos se establece cada vez máis por escrito, a través das redes sociais. Por tanto, non é certo que cada vez se lea menos, senón máis ben é o contrario: cada vez escríbese e lese máis. A queixa pola crise da lectura refírese fundamentalmente aos textos literarios, ou a certo tipo de textos literarios, mais iso é só unha parte da comunicación escrita que se produce a diario na nosa sociedade.

A relevancia da lingua escrita, por outro lado, é un feito cultural nas sociedades europeas desde a fin da Idade Media, cando menos. Mesmo a idea de “cultura” se entendía ligada á letra escrita, e só en tempos recentes se estendeu a noción de “cultura oral”. E por tanto, “lingua” quería dicir “lingua escrita”. Todo isto levou que a lingua escrita servise de modelo de corrección, e que a lingua falada fose vista como unha manifestación imperfecta, chea de anacolutos, de frases incompletas e de deturpacións de toda clase.

A lingüística do século XX centrouse na lingua oral, xa dende Saussure, e así os primeiros e máis logrados froitos do estruturalismo déronse na fonoloxía (lémbrense Trubetzkoy e Jakobson, entre outros), que é privativa da lingua falada. A pesar diso, as nosas gramáticas (e as das linguas veciñas) seguen describindo sobre todo as modalidades escritas. E, sen dúbida, as ideas recibidas seguen pesando na nosa consideración das linguas. Aínda hoxe a existencia dunha gramática e dun dicionario (que son instrumentos escritos) é considerada por unha boa parte da sociedade como un signo de que unha variedade lingüística é verdadeiramente unha “lingua”.

De igual maneira, tamén nas cuestións de corrección, de normativa e de modelos, seguimos a tomar a lingua escrita como referente. Seguramente por iso se produce unha certa confusión entre “estándar oral” e “normativa oral”. Porque unha “normativa oral” nin existe nin creo que deba existir, se a entendemos como un paralelo á normativa ortográfica e morfolóxica que utilizamos para escribir.

A lingua oral, aínda sendo estándar, presenta un menor grao de fixación, e sobre todo nunca está codificada de maneira explícita como unha “normativa” que hai que seguir de maneira necesaria para, por exemplo, falar en público. As linguas “normais” (ou sexa, linguas de estados) do noso ámbito cultural teñen todas elas ortografías codificadas, ben polos estados (pénsese no Acordo Ortográfico do portugués) ou ben por organismos nos que o estado delega esta función (coma a Real Academia Española). Mais ningunha delas ten unha normativa, codificada de maneira semellante, para a lingua oral.

Normalmente a pronuncia da lingua estándar preséntase como a descrición dun determinado modelo de lingua. Por exemplo, no Oxford dictionary of pronunciation for current English (Upton et al. 2001: xi) toman como pronuncia de referencia a dos locutores dos medios de comunicación falados, asociada, segundo os autores, a “connotations of education and sophistication”. Para o portugués non existen dicionarios de pronuncia, mais nos dicionarios xerais que inclúen unha transcrición coa pronuncia das voces recollidas séguese o mesmo procedemento. No Grande dicionário da Porto Editora, os autores din que presentan “uma pronúncia neutra da língua portuguesa não marcada diatopicamente e socialmente bem aceite pela comunidade linguística” (Teixeira et al. 2004. s.p., énfase dos autores), e no Dicionário da língua portuguesa contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa séguese “a norma culta, aproximada, de Lisboa e Centro do país” (Academia das Ciências de Lisboa 2001: xviii). Para o francés, Warnant (187: xxi) afirma: “nous avons choisi de recueillir la prononciation des intellectuels et des gens cultivés, qui (…) s’expriment d’ordinaire non seulement avec clarté, mais encore avec élégance”. Recentemente publicouse o volume de fonética e fonoloxía da Nueva gramática de la lengua española da Real Academia Española, e nel faise unha descrición baseada en gravacións de “informantes, titulados universitarios procedentes de las capitales de todos los países del mundo hispánico” (RAE 2011: xx).

É dicir, o estándar das linguas dos estados non está codificado expresamente, senón que se presenta como o modelo de lingua que encontramos na vida pública oficial, nas escolas e universidades, e sobre todo nos medios de comunicación falados, especialmente nos programas máis formais (informativos, documentais), así como na vida pública en xeral: no parlamento, no teatro, nos actos culturais ou nos actos relixiosos.

Estes modelos de lingua formáronse, a partir da lingua falada polas elites sociais que configuran o que Jürgen Habermas chamou “a esfera pública”, ao longo dos últimos séculos. Son modelos fundamentalmente urbanos e propios dos grupos económicos que exercen o poder económico, cultural e ideolóxico das diferentes comunidades lingüísticas. Nótese que nas citas indicadas máis arriba o modelo descrito como estándar portugués é o de Lisboa e o centro (urbano) do país e “socialmente bem aceite”. Igualmente, o modelo presentado pola RAE é o de universitarios das capitais dos países de fala española. Isto leva consigo que a lingua das clases traballadoras e a lingua das zonas rurais queda excluída do que se considera estándar. O mesmo podería indicarse para o inglés, o francés, italiano, alemán, etc. Son por tanto, certos dialectos sociais os que se seleccionan como representantes do estándar oral e que se presentan como modelos, e de feito son os que se ensinan nas escolas como “español”, “francés”, “portugués”, etc. (cf. Regueira 2008).

 

3. O ESTÁNDAR ORAL DA LINGUA GALEGA

Como se pode deducir do comportamento xeral das linguas estatais, o estándar oral da lingua galega encóntrase con serias dificultades para a súa definición, e sobre todo para a súa aceptación social. A lingua galega historicamente foi e, en gran medida, segue a ser a lingua das clases traballadoras e sobre todo lingua rural, xa que as elites urbanas desertaron do galego, e ao paso en que se foi producindo a urbanización da sociedade galega as modernas clases medias configuráronse maioritariamente en español.

Durante o Rexurdimento a recuperación da lingua escrita (literaria) non foi acompañada dunha recuperación do galego como lingua de comunicación pública. Os mesmos protagonistas da proeza lingüística, literaria, cultural e política que supuxo a (re)construción dunha lingua literaria e dunha literatura constituída por obras senlleiras de altísima calidade estética, nas súas relacións persoais, na súa correspondencia, e nos seus usos públicos non utilizaban o galego, agás de maneira excepcional, como ocorreu nos Xogos Florais de Tui en 1891. Como dixo Beatriz García Turnes (1999: 436), foron “incapaces de superar os fortísimos condicionamentos que os retiñan, no plano da oralidade, do lado do castelán”.

O galego accedeu á esfera pública, cando menos parcialmente, na época das Irmandades e nos anos previos á Guerra Civil, mais o camiño da constitución dun estándar oral para o galego foi cortado de raíz pola ditadura do xeneral Franco. Así que foi a partir dos anos 1960 cando o galego comezou a ser empregado en asembleas, en discusións culturais e políticas, e a partir de finais dos anos 1970 foise estendendo en actos culturais, na actividade política e sindical, en certos círculos profesionais, no ensino e nos medios de comunicación falados, aínda que só de maneira moi parcial ata a creación da Radio Galega e da Televisión de Galicia en 1985.

Agora o galego está, finalmente, en ambientes urbanos, é utilizado por profesionais e por figuras públicas e emprégase na comunicación pública e nos medios de comunicación para aquelas funcións que cobren normalmente os estándares das linguas estatais: noticiarios, conferencias, teatro, clases, ritos relixiosos... Non cabe ningunha dúbida de que nestes ambientes, nestes medios de traballo e nestes grupos sociais, se está a configurar un(s) modelo(s) estándar da lingua galega. E as características e os condicionantes dese(s) modelo(s) veñen dados polas características sociais e lingüísticas deses grupos sociais.

 

4. MODELOS DE GALEGO NA SOCIEDADE ACTUAL

Postas así as cousas, que modelos de galego encontramos na nosa sociedade, naquelas situacións e para as funcións comunicativas en que normalmente se utiliza a variedade estándar?

Máis arriba mencionei que as linguas estatais europeas presentan o modelo estándar, cando menos nos aspectos fónicos, como unha descrición da fala de certos grupos sociais urbanos. Esa é a fala que se reflicte de maneira particular nos medios de comunicación, especialmente a dos programas informativos. De feito, algúns dicionarios de pronuncia estándar afirman describir fundamentalmente a fala dos locutores da televisión e da radio, como din as novas versións do Cambridge English pronouncing dictionary de Daniel Jones (Jones 2003: v): “The model used for British English is what is referred to as BBC English; this is the pronunciation of professional speakers employed by the BBC as newsreaders and announcers on BBC1 and BBC2 television, the Wold Service and BBC Radio 3 and 4, as well as many commercial broadcasting organisations such as ITN”. Algo semellante fai, para o alemán, o Duden Aussprachewörterbuch  (Duden 1990: 29). O español e o portugués estándar tamén é o que aparece nos programas informativos das televisións estatais. Nos programas informativos da radio e da televisións públicas de Galicia debería, por tanto, aparecer o galego estándar oral.

Se repasamos atentamente a lingua que encontramos nos informativos da TVG, encontramos varios modelos diferentes de galego. Son textos correctos no nivel gramatical e léxico, pois normalmente están supervisados por lingüistas profesionais. Mais nos aspectos fonéticos, fonolóxicos e prosódicos, poden oírse diferenzas moi notables entre unhas voces e outras. Neles hai xornalistas que falan un galego que inequivocamente responde ás características do galego tradicional, tanto no que atinxe á pronuncia dos sons do galego coma á prosodia (encontros de vogais, entoación). Xeralmente estes modelos de galego encóntranse entre as voces en off. Mais en moitos outros casos o galego que se oe non posúe esas características. Nestes momentos (inverno 2012-13) o presentador principal do Telexornal 1 non distingue as sete vogais do galego, e as súas vogais átonas son máis parecidas ás do castelán ca ás do galego tradicional. O Telexornal 2 está presentado por unha xornalista que diferencia as sete vogais tónicas (aínda que cunha distancia algo reducida entre medias abertas e medias pechadas), mais as súas vogais finais son as do castelán, e tamén moitas das características da súa entoación. Estas afirmacións poden ser corroboradas por análises acústicas das súas emisións. A proliferación de locucións con fonética castelá tamén se encontra noutras voces en off e moitos dos correspondentes.

O dito aquí refírese ao estado actual dos informativos, pero podería estenderse aos anos anteriores. Un informe elaborado por min sobre a lingua dos telexornais da TVG, que tivo en conta as emisións dos TX1, TX2 do 4 ao 8 de xuño de 2001, así como as catro emisións do mesmo horario da fin de semana do 16 e 17 do mesmo mes, mostraron unha situación semellante, ou se cadra aínda peor ca a actual. Naquel informe computei o tempo que os espectadores recibían catro tipos de galego, que chamei G1 (galego con fonética galega), G2 (galego con algunhas deficiencias, coma escasa diferenciación de vogais medias tónicas, algunhas entoacións, etc.), G3 (galego con deficiencias graves, 5 vogais, vogais átonas coma as do castelán, problemas na realización do [ʃ]...), e G4 (vocalismo e entoación do castelán, non realización de [ʃ] nin de [ŋ]). O resultado foi que, das 7 horas 21 minutos e 52 segundos en que se rexistrou locución, só durante 35’20” os espectadores recibían unha fonética que correspondese á que oímos no galego tradicional, ou sexa aproximadamente 3 minutos durante cada telexornal. Os datos totais foron os seguintes:

 

LINGUA


G1


G2


G3


G4


Tempo

0h 35’ 20”

2h 29’ 25”

3h 14’ 03”

1h 03’ 04”

%

8,00

33,81

43,92

14,27

Táboa 1
Tempo total de emisión e porcentaxe para cada modelo de galego nos informativos da TVG (xuño 2001)

 

Graficamente:


Gráfica 1
Modelos de galego nos informativos da TVG (xuño 2001). Porcentaxe de tempo semanal para cada modelo de lingua.

Podería pensarse que estou a xustificar a mala sona que en certos ambientes ten o “galego da TVG”. Mais non é así. Hai espazos dramáticos ou de variedades en que se poden oír algunhas voces cun galego que podería considerarse un bo modelo de lingua ou, cando menos, un bo comezo cara a un estándar galego baseado na fonética e nas formas da lingua tradicional. Por outro lado, as dobraxes (agora escasas) son un dos espazos, dentro das súas limitacións, en que se produciu unha maior actuación de mellora e coidado da lingua. Así é que a lingua utilizada na TVG, en conxunto, e aínda sen responder en moitos momentos ao que poderiamos considerar un estándar oral con fonética propiamente galega, é a que mellor sae da comparación con outras instancias da vida pública que tamén corresponden co estándar oral nas linguas da nosa contorna.

Tomemos por caso a lingua da actividade política, a que se utiliza no Parlamento, a das campañas electorais ou das comparecencias e declaracións aos medios de comunicación. Certamente non é xusto xeneralizarmos e dicirmos que todas as persoas da actividade política que teñen acceso aos micrófonos e ás cámaras teñen un mal galego, pois hai algunhas voces que poderiamos considerar bos modelos de lingua (como Tareixa Paz ou Carmen Gallego, por citar só dúas deputadas). Mais entre as figuras que ocupan as primeiras liñas, os candidatos, líderes, voceiros, e cargos institucionais de relevancia, poucos son os que fan notar as sete vogais do galego, e non é raro que haxa problemas persistentes coas consoantes características, aínda que os problemas máis salientes e chamativos teñen que ver coa colocación do clítico persoal, problemas coa conxugación verbal, sintaxe, léxico, fraseoloxía, etc. A pasada campaña electoral do outono do 2012 foi un bo exemplo: o único candidato que presentaba unha inequívoca fonética galega insistía en colocar o clítico persoal antes do verbo en frases coma “Llo digo e llo repito”, seguindo as regras de colocación dos clíticos propias do castelán.

Mais, a pesar de que xornalistas e políticos sexan os profesionais con maior influencia por ocuparen boa parte do espazo dos medios de comunicación, non debemos esquecer que outros colectivos tamén teñen papeis relevantes na difusión de modelos de prestixio. Un deles sen dúbida é o dos escritores. Eles encarnan, en principio, un modelo de lingua que, en moitos casos, se toma como exemplar, a pesar de que a difusión social dos seus discursos sexa hoxe reducida, pois habitualmente prodúcense en actos públicos non masivos (conferencias, mesas redondas, presentación de libros e outros actos culturais). Pois ben, se repasamos, por exemplo os libros editados polo Consello da Cultura Galega co título Poetas e narradores nas súas voces1 poderemos comprobar que a maioría dos autores e autoras len fragmentos das súas obras cunha fonética semellante á que encontrabamos na TVG ou en moitas das figuras da política.

Mais o percorrido ten que pasar necesariamente por volvermos a mirada cara a nós mesmos: o profesorado de lingua e literatura galegas, en todos os niveis educativos, desde o ensino infantil á universidade. É notorio que unha parte do profesorado, incluíndo figuras de relevancia, ten unha fonética moi influída polo castelán, e seguramente todos coñeceremos compañeiros e compañeiras que teñen problemas coa colocación dos pronomes, coa pronunciación de palabras coma xeito, e mesmo coa nasal de unha.

En resumo, na sociedade actual encontramos unha diversidade de modelos orais de lingua que van desde unha fonética e unha gramática máis achegada ao galego tradicional a outro estremo en que a compoñente fónica da lingua corresponde ao castelán, e tamén algúns elementos da gramática.

 

5. ESTÁNDAR ORAL: MODELOS E CRITERIOS

A situación actual, descrita brevemente na sección anterior, débese ás dinámicas sociais e sociolingüísticas da nosa sociedade. Por unha banda, como resultado do proceso de urbanización acelerada (Precedo et al. 2008) e da mobilidade social que se produciu en Galicia nas últimas décadas, unha parte dos profesionais que teñen acceso ao discurso público procede de ámbitos galegofalantes. Mais un número importante procede das capas medias urbanas que xa non tiñan o galego como lingua inicial nin como lingua do seu ambiente, e accederon ao galego por medio do ensino ou por contacto con grupos urbanos galegofalantes na adolescencia. Nalgúns casos, o galego é a súa lingua habitual (son os chamados “neofalantes”) e moitos outros só utilizan o galego como lingua de comunicación pública, mais na comunicación privada habitual son castelanfalantes. Os profesionais que proceden de ambientes galegofalantes e algúns “neofalantes” manteñen as características que consideramos básicas da lingua galega: 7 vogais en posición tónica e pretónica, vogais finais átonas moi pechadas, entoación, colocación dos pronomes clíticos persoais, verbos, etc. Por contra, a maioría dos “neofalantes” e dos castelanfalantes teñen un sistema fonolóxico coincidente co do español (5 vogais tónicas, vogais átonas semellantes ás tónicas, entoación) así como unha tendencia marcada á anteposición dos clíticos persoais en contextos en que o galego non o permite, ás veces formas verbais compostas, etc.

Por outro lado, non hai que esquecer que todos nós estamos expostos de maneira continuada e intensa aos modelos lingüísticos e comunicativos do castelán, e de maneira máis acusada aínda nos ámbitos que son novos ou recentes para o galego: os medios de comunicación, a actividade política, o discurso público.  Esta situación, xunto co baixo prestixio social que o galego segue a ter na nosa sociedade (xa que segue a estar asociado a ruralidade e a baixo estatus social), leva a que a lingua que se encontra naqueles ámbitos que son propios da lingua estándar teña características, sobre todo nos aspectos fonéticos, máis achegadas ao castelán ca ao galego tradicional.

Desde hai tempo levo ocupándome desta cuestión, e teño defendido a necesidade de que o estándar oral do galego debe ter as características que son propias da lingua histórica galega, no sentido de que preserve as características que consideramos básicas da nosa lingua, tanto no tocante á fonética e á fonoloxía coma á gramática. Eses foron os principios en se baseou a proposta de modelo oral que presentei no Dicionario de pronuncia da lingua galega (Regueira 2010), e tamén na súa versión sonora que se encontra na rede (ilg.usc.es/pronuncia). Creo que, cando menos no nivel do discurso sobre a lingua, existe un amplo consenso en que a lingua oral ten que manter as características que marcan esa continuidade e que asemade axudan a manter a lingua galega diferenciada do castelán e contribúen a achegala ao portugués (ou cando menos a non distanciala máis aínda). Estes son criterios que están ben establecidos na estandarización da lingua escrita, e creo que deben ser tamén o punto de partida para as propostas de estándar oral. Entre as características que ese estándar oral debería reunir (cfr. Regueira 2005, 2010: 11-24) están:

a) Vocalismo de 7 vogais tónicas e pretónicas, con boa distinción entre vogais medias abertas e pechadas; vogais átonas finais con timbres máis pechados ca as tónicas: [ɪ] (vogal intermedia entre [ɪ] e [e], [ʊ] (intermedia entre [u] e [o]), [ɐ] (vogal central máis pechada ca [a]. As vogais [ʊ] e [ɐ] son tamén as pronuncias normais do artigo, e de aí o contraste en secuencias coma o outro [ʊˈowtɾʊ], o lobo [ʊˈloβ̞ʊ], ou o contraste entre o artigo a [ɐ] e a contracción á [a]2.

b) Consonantismo que marca adecuadamente os contrastes entre a postalveolar [ʃ] (coma en axar) e [s] (asar), entre a alveolar [n] e a velar [ŋ], non só en posición intervocálica, senón tamén en palabras composta coma benestar [bɛŋes̺ˈtaɾ], benaventurado [bɛŋaβ̞en̪tuˈɾað̞ʊ],en final diante de pausa (Ben! [ˈbɛŋ]) e diante de vogal (En Ourense [ẽŋowˈɾɛns̺ɪ]).

c) Entoación.

d) Gramática e léxico de acordo coas convencións do estándar escrito.
Unha crítica que se ten feito a este “purismo” da lingua oral é que dificulta o achegamento dos castelanfalantes ao galego, ou, incluso, que os discrimina respecto aos falantes que teñen o galego como lingua inicial e habitual. Certamente non podemos utilizar as diferenzas fónicas ou gramaticais para discriminar aquelas persoas que se achegan ao galego e o adoptan como lingua ben ocasional ou ben habitual. A xente que se achega ao galego debe encontrar comprensión e apoio, non rexeitamento, e creo que neste punto case todos estamos de acordo.

Mais outra cousa é o caso dos profesionais que teñen que utilizar o galego porque forma parte do seu traballo, ou mesmo é unha ferramenta fundamental para o exercicio da súa profesión. Neses casos, e deixando á parte outras consideracións de índole política ou ética, temos que pedirlles, exixirlles, que utilicen un galego estándar que responda aos criterios mencionados antes, como parte dos seus deberes como profesionais. O feito de seren “neofalantes” non é un obstáculo para chegaren a ser, mesmo, modelos de utilización da lingua, como ben demostra o caso de Belén Regueira3, e varios outros. Esa exixencia debería ser moito máis estrita no caso dos profesores e profesoras de lingua galega, porque a lingua non só é a súa ferramenta de traballo, senón a súa profesión e, de maneira non menor, a súa responsabilidade.

Un caso diferente é o da actividade política. Certamente, como cidadáns debemos exixirlles aos nosos representantes que fagan un uso serio e digno da lingua. E sobre todo facerlles ver que utilizar unha lingua “auténtica” e, se queremos, “coidada” vai no seu propio interese de presentarse ante a sociedade como persoas cribles e dignas de confianza. Naturalmente esa exixencia debe dirixirse sobre todo ás persoas que se mostran máis comprometidas coa normalización da lingua, coa defensa da cultura galega e de Galicia como suxeito político. En certa maneira, o uso que fagan da lingua é a garantía do seu compromiso coa nación. Mais hoxe non é infrecuente que un discurso coidado na gramática e no léxico, que evita os castelanismos e que mostra a intención de achegarse ao portugués en aspectos da linguaxe dese ámbito, estea pronunciado con fonética fundamentalmente coincidente coa do castelán. Tamén esa exixencia debería dirixirse especialmente aos que ocupan os postos de goberno.

 

6. ESTÁNDAR E VARIACIÓN

Unha das características que diferencian o estándar oral do escrito é a súa maior flexibilidade, xa que na lingua falada dáse unha maior variación. Por outra parte, os modelos de lingua oral cambian máis rapidamente no tempo ca a lingua escrita, que tende a unha maior fixación. A lingua escrita está codificada dunha maneira bastante ríxida, e o seguimento das normas é coercitivo  (lembremos a exixencia de coñecer e seguir as normas da escrita en exames, probas, ou en calquera escrito de carácter formal ou público). Mais na lingua falada esa coerción é moito menor. Por poñer un caso, non ten a mesma importancia que unha persoa diga “canciós”, por exemplo no Parlamento, ou nunha clase, ca que apareza escrito nun documento formal.

Nalgúns xéneros comunicativos (coma un programa informativo) e nalgúns actos de fala (coma un discurso institucional dunha autoridade política ou académica) as exixencias de conformación aos modelos estándar son, habitualmente, bastante estritas. Mais noutras situacións, a flexibilidade con variantes dialectais ou sociais debería ser a norma. Por citar un exemplo, Lorena Pose, presentadora do espazo “A Revista”, na TVG, utiliza con certa frecuencia a gheada, e tamén outras variantes da súa fala nativa (nuite, muito). Segundo informou a prensa4, na TVG recibíronse queixas polo uso da gheada e recibiu instrucións de evitar esa pronuncia, mais non consta que ninguén se queixase polo feito de que diga nuite.  O mesmo ocorre con outros informadores que utilizan o plural en –ós (elecciós), de maneira consciente ou non. Creo que a utilización de trazos dialectais, dentro dun modelo fonético e gramatical inequivocamente galego, non prexudica, senón que enriquece o galego do discurso público.

Dentro desta perspectiva, a consideración da debatida cuestión do uso da gheada e do seseo no discurso público parece que non ofrece moitas dúbidas, e o coherente sería que se utilizase de maneira normal. De  momento a lingua oral estándar segue a ser o galego con /ɡ/, como se ve en case a totalidade das situacións en que se require o uso do estándar. Non obstante, nalgúns ámbitos a gheada vai gañando presenza, como o da música e o da poesía. Se ben o feito de que grupos coma Heredeiros da Crus utilicen gheada e seseo pode considerarse como un reforzo do carácter non estándar destes trazos (xa que probablemente os empreguen polo feito de seren trazos non institucionais), iso non pode dicirse dos recitados de poesía de Anxo Angueira, por exemplo, e moito menos do emprego sistemático e “normal” que fai da gheada e o seseo María Lado, en recitais, en entrevistas e en calquera outra circunstancia. Hai tamén algunhas profesionais da lingua que utilizan de maneira pública e formal o galego con gheada e seseo, e profesoras que o usan nas súas clases.

Estes usos aínda se circunscriben a unha minoría reducida. Mais na medida en que estes modelos de lingua se fagan máis visibles e máis frecuentes neses contextos comunicativos irán facéndose “normais”, e poderán acceder cada vez con maior facilidade ás situacións comunicativas en que se require a lingua estándar. É dicir, desde o meu punto de vista, a mellor (e se cadra a única) maneira de que o galego estándar teña gheada (e, talvez, seseo), ou polo menos de que o galego con gheada e seseo sexa tamén estándar, é que as falantes e os falantes desas variedades de lingua as utilicen de maneira normal en todas as situacións comunicativas; ou o que é o mesmo, actuar como se, de feito, xa fosen normais na lingua oral estándar.

 

7. O ENSINO E OS MODELOS DE ESTÁNDAR ORAL

A preocupación pola lingua falada nos usos públicos mostrouse moitas veces como crítica a certas persoas ou medios (“o galego da TVG”, “o galego dos políticos”, etc.). Mais tamén se ten indicado a necesidade de modelos “auténticos”, como o expresaba o Seminario de Sociolingüística da RAG (2003: 186): “que se difundan modelos de prestixio asociados á fonética galega”, ou, máis recentemente, eu mesmo (Regueira 2012: 196-198). E o ensino e os medios de comunicación son as canles principais para facer chegar estes modelos á sociedade, aínda que outras tamén son relevantes (e aquí entrarían todos os usos públicos da lingua oral).

Creo que se pode asegurar que entre entre o profesorado de lingua galega existe un consenso bastante amplo sobre esta necesidade, aínda que seguramente non será tan amplo no tocante ás características dese modelo a difundir, ou polo menos da importancia relativa de diferentes trazos. Non é raro que certos profesores de lingua e literatura galegas consideren que a diferenciación das sete vogais, ou a pronuncia do [ʃ] de xeito, son “detalles” menos importantes ca a colocación do pronome, ou o plural do tipo animais. De feito, algúns profesores teñen recoñecido, coma se fose un detalle de escasa relevancia, que eles non distinguían “as abertas e as pechadas”.  Mais nos últimos anos a percepción foi mudando, e hoxe estamos a sentir de maneira bastante xeral que non só é relevante aquilo que se escribe, senón tamén o que se di.  Boa mostra disto foi a celebración do III Encontro de Equipos e de Docentes pola Normalización, no mes de febreiro pasado, dedicado á lingua oral.

O feito é que o primeiro “modelo de prestixio” co que se encontran normalmente os falantes novos é o que oen nas aulas de lingua e literatura galegas, no ensino obrigatorio e secundario. Por esta razón, é de importancia fundamental que o galego que se traslade nesas aulas “soe a galego”, que sexa inequivocamente galego na súa pronuncia e na súa entoación.

Tense argüído que a insistencia nun galego “purista” na fonética sería discriminatorio para os neofalantes urbanos, porque lles fai sentir que “non falan ben” e pode producirlles un sentimento de exclusión. Mais creo que tamén se pode argumentar, no sentido contrario, que teren un bo modelo fónico na aula é para eles unha referencia insubstituíble. O labor do profesorado, neste sentido, ten que ser o de servirlles de modelo, e axudarlles activamente a que poidan aprender un modelo de lingua coas características que lles permitan acceder, se eles así o quixeren, a postos en que ese nivel de lingua falada sexa exixible, tal coma locutor dunha radio ou televisión, ou mesmo profesora ou profesor de galego. Teñamos en conta que moitos dos “neofalantes” sono polo ensino, polo exemplo e pola influencia de profesoras e profesores de lingua galega. Que estas lles propoñan, a través da súa práctica diaria, un modelo suficiente de galego non redunda, pois, na súa discriminación, senón todo o contrario, na súa habilitación para accederen a un bo galego falado.

Para os falantes habituais de galego, ese modelo de boa fonética galega contribúe a reforzar a súa propia lingua e a súa autoestima lingüística. Se o modelo de galego que se lles propón desde as aulas é un galego con fonética castelá, a mensaxe que lles estamos a dar é xustamente a contraria.

O ensino, especialmente na etapa secundaria, exerce unha influencia fundamental na conformación da visión do mundo das alumnas e alumnos. E isto dígoo pola miña propia experiencia, seguramente compartida por moita outra xente. E sen dúbida tamén a figura da profesora ou do profesor xoga un papel determinante na imaxe que o alumnado, nesta idade crítica de formación, vai ter da lingua galega, e tamén das linguas que están ao seu arredor na sociedade. Esta consideración fai que resulte necesario que o profesorado actúe de maneira responsable e consecuente, tanto no tocante ás actitudes cara á(s) lingua(s), coma nos modelos que de maneira práctica se lles están a mostrar nas aulas. De aí, tamén, a conveniencia de respectar as súas variedades de fala, no caso do alumnado galegofalante, ao tempo que se lle facilita a aprendizaxe daqueloutras (lingua estándar, lingua literaria) que van ampliar o seu abano de competencia lingüística, necesario para se desenvolver con éxito na sociedade actual.

 

8. CABO

A pesar da sensación de que a figura da profesora e do profesor ten menos relevancia da que tivo noutras épocas pasadas, e mesmo de que non goza da consideración debida na nosa sociedade, o certo é que segue a xogar un papel de primeira importancia na formación da mocidade, non só na transmisión de contidos e saberes, senón sobre todo na visión do mundo que o alumnado vai desenvolvendo na súa etapa formativa. E entre eses valores está o respecto á diversidade, a non discriminación, tampouco por razón da lingua ou da variedade que se fale.

Tamén é certo que na sociedade actual o ensino non é a canle única a través da que a xuventude adquire coñecementos e actitudes, dado o papel que teñen os medios de comunicación e as redes sociais na sociedade actual. Mais, así e todo, o profesorado segue a xogar un papel non menor na formación das novas xeracións de estudantes. A lingua que estes reciben nas aulas é, sen dúbida, un modelo de lingua estándar, e a misión do profesorado é propoñerlles un modelo de lingua que reúna as características fundamentais do galego, tanto nos aspectos gramaticais coma fonéticos.

O profesorado de lingua e literatura galegas é consciente de que ten un papel especial no ensino. Trinta anos despois da implantación do ensino obrigatorio da nosa materia, moitas profesoras e profesores aspiran, lexitimamente, a un estatuto de “normalidade” na súa función docente, mais o feito é que esta raramente se consegue, sobre todo por seguir a nosa lingua galega a ser obxecto de debate político e social, e lonxe da ansiada “normalidade”. Mais ese papel especial tamén nos dá aos profesores e profesoras de galego unha dimensión diferente da que teñen outros colegas na formación do alumnado. E na nosa misión vai alén de transmitir coñecementos e espertar inquietudes, e inclúe tamén a formación en valores referidos ás linguas, e a través da lingua, darlles instrumentos aos nosos alumnos e alumnas para que sexan capaces de comprender mellor a sociedade en que vivimos, e así facer que sexan cidadáns e cidadás máis conscientes e máis responsables. E isto tamén o podemos conseguir, en parte, transmitíndolles unha lingua galega auténtica, e axudándolles a reflexionar sobre o papel da lingua, da fala, na sociedade en que vivimos.

 

 

Referencias bibliográficas
Academia das Ciências de Lisboa (2001): Dicionário da língua portuguesa contemporânea. 2 vols. Lisboa: Verbo.

Duden = Duden Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. Bearbeitet von Max Mangold in Zusammenarbeit mit der Dudenredaktion. Mannheim: Dudenverlag, 1990, 3ª ed.

García Turnes, B. (1999): “Cultivo e elaboración da lingua galega no período da restauración (1875-1916)”, en Álvarez, R. e Vilavedra, D. (coord.): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Santiago de Compostela: Universidade, vol. 1, 435-453.

Jones, D. (2003): Cambridge English pronouncing dictionary. 16ª ed. Ed. por Peter Roach, James Hartman e Jane Setter. Cambridge: Cambridge University Press.

Precedo Ledo, A. / Míguez Iglesias, A. / Fernández Justo, M. I. (2008): “Galicia: o tránsito  cara a unha sociedade urbana no contexto da Unión Europea”, Revista Galega de Economía 17, 89-108
(http://www.usc.es/econo/RGE/Vol17_ex/galego/art6g.pdf).

RAE = Real Academia Española (2011): Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología. Barcelona: Espasa / RAE / Asociación de Academias de la Lengua Española.

Regueira, X. L. (2005): “Estándar oral”, en Álvarez, R. e Monteagudo, H. (eds.): Norma lingüística e variación. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 69-95.

Regueira, X. L. (2010): Dicionario de pronuncia da lingua galega. A Coruña: RAG (ilg.usc.es/pronuncia).

Regueira, X. L. (2012): “Autenticidade e calidade da lingua: purismo e planificación lingüística no galego actual”, Estudos de Lingüística Galega 4, 187-201.

Teixeira, G. (dir.) (2004): Grande dicionário. Língua portuguesa. Porto: Porto Editora.

Tusón, A. (2008): “El estudio de la oralidad desde una perspectiva etnográfica”, en Fernández Rei, E. e Regueira, X. L. (eds): Perspectivas sobre a oralidade. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 15-33.

Upton, Cl. / William A. / Kretzschmar, Jr. / Konopka, R. (2001): Oxford dictionary of pronunciation for current English. Oxford: Oxford University Press .

Warnant, L. (1987): Dictionnaire de la pronontiation française dans sa norme actuelle. Paris: Duculot.

 

2 Estas vogais poden apreciarse no alumnado do CPI d’A Picota no vídeo “Orgullosos do noso, orgullosos de Mazaricos: https://www.youtube.com/watch?v=2SZ73zDmSUk (febreiro 2013).

3 http://vimeo.com/17854182 (febreiro 2013).

4 V. El País, ed. Galicia, 24.03.2012
(http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/24/galicia/1332614868_924474.html, acceso marzo 2013).

 

Revista editada pola Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGENDL) en Santiago de Compostela
ISSN 2255-0976