Novas da lingua. EMPREGO

Rexistros1 a 30 de 391
14/02/2024. EMPREGO

Prazas para profesorado de Lingua Galega e Literatura no ensino secundario

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publica a convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso aos diferentes corpos de inspectores de ensino, profesores e mestres. Entre as prazas ofertadas para o corpo de profesores de ensino secundario inclúense 80 para a especialidade de “Lingua Galega e Literatura”. Así mesmo, ofértanse 7 prazas para a especialidade de “Galego” no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. O proceso de selección será o de concurso-oposición.

O prazo de presentación de solicitudes é de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
22/01/2024. EMPREGO

Convocatoria para impartir docencia de galego no ensino secundario cubrindo interinidades e substitucións

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario en diferentes especialidades, entre elas a de “Lingua e literatura galega”. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o vindeiro 31 de xaneiro de 2024.

Podes ampliar información, así como como consultar o texto completo da convocatoria, premendo aquí.
10/01/2024. EMPREGO

O día 17 remata o prazo para presentarse ao proceso selectivo dun técnico/a de normalización lingüística do Concello de Carral

O Concello de Carral publicou o 28 de decembro de 2022 as bases xerais e específicas dos procesos selectivos para cubrir varias prazas, no marco do proceso extraordinario de estabilización do emprego temporal, entre as que se inclúe unha de técnico/a de normalización lingüística (persoal laboral, grupo I).

Coa publicación da convocatoria no BOE o pasado 28 de decembro de 2023, abriuse o prazo de presentación de solicitudes de 20 días naturais que rematará o 17 de xaneiro.

10/01/2024. EMPREGO

O Concello de Vigo recolle unha praza de técnico/a de normalización lingüística na súa oferta de emprego público 2023

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 8 de xaneiro de 2024, o Concello de Vigo publica a súa oferta de emprego público 2023; un total de 77 prazas aprobadas, entre as que se inclúe unha de técnico/a de normalización lingüística. Amplía a información no BOP.
31/10/2023. EMPREGO

A Valedora do Pobo convoca unha bolsa para realizar tarefas lingüísticas

A Valedora do Pobo convoca unha bolsa destinada á formación en prácticas para colaborar na comunicación escrita, edición e asesoramento, corrección lingüística e tradución das diversas publicacións da institución. As persoas aspirantes deben estar en posesión do grao en Tradución e Interpretación, en que a lingua de orixe principal da súa combinación lingüística (1ª lingua ou lingua A1) sexa a lingua galega; grao en Lingua e Literatura Galegas; grao en Estudos de Galego e Español con itinerario en lingua galega e española; ou equivalentes. A bolsa terá unha duración dun ano e a persoa beneficiaria recibirá unha asignación de 1.300 euros mensuais, suxeitos á retención que legalmente proceda.

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
05/10/2023. EMPREGO

Bolsa de formación no SNL do Concello de Ames

O Concello de Ames, a través do programa de formación da Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA), convoca unha bolsa para realizar prácticas no seu Servizo de Normalización Lingüística durante doce meses. Poden presentarse todas aquelas persoas que teñan o título de grao en Lingua e Literatura Galegas, posúan coñecementos sobre o manexo de procesadores de texto e teñan o carné de conducir. A maiores, para optar a unha bolsa FEUGA é preciso ser menor de 31 anos, que non transcorreran máis de 3 anos desde a obtención da última titulación universitaria e carecer de experiencia laboral relacionada coa titulación.

O prazo para presentar as solicitudes remata o 20 de outubro de 2023, ás 14:00 horas.

Para ampliar información, preme aquí.
29/09/2023. EMPREGO

Adxudicación de 8 bolsas de formación en lectorados universitarios de lingua, literatura e cultura galegas

A Secretaría Xeral de Política Lingüística publica a resolución pola que se adxudican as bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas adscritos as centros de estudos galegos de oito universidades do exterior: Universidade do Algarve, Universitat de Barcelona, Freie Universität de Berlin, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, Universidade Nova de Lisboa, Università degli Studi di Padova e Universidade de São Paulo.

Podes consultar o texto completo da resolución premendo aquí.
20/09/2023. EMPREGO

Praza de profesor/a lector/a na Universidade de Salamanca

A Universidade de Salamanca convoca o concurso público para a provisión dunha praza de profesor/a lector/a de lingua, literatura e cultura galegas (contrato temporal en réxime laboral). Os aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega ou en Filoloxía Románica; ou dalgún dos seguintes graos: Lingua e Literatura Galegas; Estudos de Galego e Español; Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; Filoloxía Aplicada Galega e Española; Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios. A idade máxima dos aspirantes non debe superar os 35 anos na data de remate do prazo de presentación de solicitudes, que é o 20 de setembro de 2023.

Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
28/08/2023. EMPREGO

Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publica o concurso público de once bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Os/as beneficiarios/as colaborarán nos seguintes proxectos: Tesouro paleogalaico (TPGal); Corpus de referencia do galego actual (Corga);Corpus documentale latinum Gallaeciae (Codolga); Bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega); Terminoloxía científico-técnica; Informes de literatura; Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos; Lírica profana galego-portuguesa; BiRMED: Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval; Dimensións da identidade colectiva de Galicia; e Legados literarios.
O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
26/07/2023. EMPREGO

Oferta de traballo no Centro de Estudos Galegos da Universidade de Heidelberg

A Universidade de Heidelberg convoca un posto de docente investigador/a asociado/a, adscrito ao seu Centro de Estudos Galegos. O contrato, de media xornada (19,75 horas semanais), terá dous anos de duración. Os/as candidatos/as deben posuír o mestrado en Filoloxía Galega, calquera outra Filoloxía dunha lingua romance, Estudos Iberoamericanos,Tradución e Interpretación, Lingüística Teórica ou Aplicada, Estudos Culturais ou Literarios e eidos relacionados, sempre que a especialización fose no galego. Así mesmo, deben ter o galego como primeira lingua ou lingua materna, ou competencia lingüística equivalente. O prazo para enviar candidaturas remata o 27 de xullo de 2023.

Podes consular o texto completo da convocatoria premendo aquí.
30/06/2023. EMPREGO

Bolsas de colaboración no Consello da Cultura Galega

O Consello da Cultura Galega publica a convocatoria de catro bolsas de colaboración en diferentes proxectos de investigación que se están a desenvolver nesta entidade. Unha destas bolsas, de perfil lingüístico, estará adscrita á Unidade de Publicacións do CCG. Para optar a ela cómpre estar en posesión do título de licenciatura ou grao en Filoloxía Galega, Galego-Portuguesa, Lingua e Literatura Galegas, ou titulacións equivalentes. As bolsas finalizarán o 30 de xullo de 2024 e terán unha duración máxima de nove meses. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
26/05/2023. EMPREGO

Praza de tradutor/a en lingua galega na Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra publica as bases da convocatoria para a provisión, en réxime de interinidade, dunha praza de tradutor/a en lingua galega (funcionario/a A2), adscrita ao Servizo de Normalización e Servizos Lingüísticos. O sistema de selección será a oposición libre. Os/as aspirantes deberán posuír o título de licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía Galega e Española, en Lingua e Literatura Galegas, en Tradución con especialidade en galego ou equivalentes. O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
24/05/2023. EMPREGO

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Vilagarcía

O Concello de Vilagarcía publica as bases para a provisión dunha praza de técnico/a medio de normalización lingüística (funcionario/a, grupo A2). O proceso selectivo será o concurso-oposición. Os/as participantes deben posuír a licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués); o grao en Lingua Galega ou calquera outra licenciatura/grao, sempre que se dispoña do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación do correspondente anuncio de convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Podes consultar o texto completo das bases premendo aquí.
12/05/2023. EMPREGO

Convocatoria de prazas e bolsas de formación en diferentes centros de estudos galegos

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publica dúas convocatorias para cubrir once bolsas de formación e mais tres prazas en diferentes centros de estudos galegos de universidades de fóra de Galicia. En ambas as dúas convocatorias, o prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
11/05/2023. EMPREGO

Convocatoria para a provisión en comisión de servizos do posto de xefe/a de normalización lingüística do Concello de Vigo

O Concello de Vigo publica a convocatoria pública, aberta a outras administracións, para a provisión con carácter temporal e urxente, en comisión de servizos, do posto de xefe/a de normalización lingüística (funcionario/a A1). Os solicitantes deben posuír a condición de funcionario/a de carreira e estar en posesión do grao en Estudos de Galego e Español; en Lingua e Literatura Galegas; en Galego e Portugués ou licenciaturas equivalentes, ou calquera outro grao ou licenciatura da área de coñecemento de humanidades ou ciencias sociais e xurídicas, sempre que se estea en posesión do certificado de lingua galega do nivel 5 (Celga 5). Así mesmo, deben contar cun informe favorable da Administración de orixe co compromiso de autorización da comisión de servizos do empregado/a público. O sistema de provisión será o concurso. O prazo para presentar as solicitudes é de 5 días hábiles contados dende o día seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
01/03/2023. EMPREGO

Bolsa de emprego para a provisión temporal do posto de técnico/a de normalización lingüística na Deputación de Lugo

A Deputación de Lugo publica a convocatoria e as bases específicas que rexerán o proceso selectivo para a elaboración dunha listaxe de emprego destinada á provisión temporal do posto de técnico/a de normalización lingüística (grupo A1). O sistema de selección será o concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: licenciatura en Filoloxía galega, Filoloxía hispánica (con habilitación de galego) ou Filosofía e Letras (sección Filoloxía hispánica, subsección galego- portugués); grao universitario en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (galego e español), Estudos de Galego e Español, Galego e Portugués: estudos Lingüísticos e Literarios; ou Lingua e Literatura Galegas. O nivel de competencia lingüística esixida será o Celga 5. Tal e como se indica nas bases xerais, o prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP.
15/02/2023. EMPREGO

Praza de tradutor/a de lingua galega na Deputación de Ourense

A Deputación de Ourense publica, no BOP do 13 de febreiro de 2023, as bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de tradutor/a de lingua galega (funcionario, A1). O sistema de selección é o de oposición libre. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título universitario de grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (galego e español), estudos de galego e español, de galego e portugués: estudos lingüísticos e literarios, lingua e literatura galegas, tradución e interpretación ou equivalentes ou calquera outro título oficial universitario nivel 3 do marco español de cualificacións para a educación superior (nivel 7 do marco europeo de cualificacións) en calquera rama do coñecemento. O prazo de inscrición é de 20 días naturais, contados a partir da publicación do anuncio no BOE.
15/02/2023. EMPREGO

Bolsas de formación no Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia

O Parlamento de Galicia anuncia a convocatoria de dúas bolsas de formación práctica, de doce meses de duración, vinculadas ao seu Servizo de Publicacións. Poden optar a estas bolsas as persoas que posúan o grao en Tradución e Interpretación, na que a lingua de orixe principal da súa combinación lingüística (1ª lingua ou lingua A1) sexa a lingua galega; o grao en Lingua e Literatura Galegas; o grao en Estudos de Galego e Español con itinerario en lingua galega e española; ou equivalentes. O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG. As bases completas podes consultalas premendo aquí.
09/01/2023. EMPREGO

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Ourense

O Concello do Ourense publica as bases reguladoras da convocatoria
dos procesos selectivos, mediante concurso, para a provisión
das prazas incluídas na oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización do emprego temporal. Entre as prazas ofertadas inclúese unha de normalizador/a lingüístico/a (persoal funcionario, subgrupo A1).

Os/as aspirantes deben estar en posesión do grao en Filoloxía Galega ou equivalente. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

Podes consultar o texto completo no Boletín Oficial da Provincia do 31 de decembro.
30/12/2022. EMPREGO

Praza de “mestre/a - normalizador/a lingüístico/a” no Concello de Santa Comba

O Concello de Santa Comba publica as bases xerais e específicas que rexerán os procesos selectivos para cubrir as prazas incluídas na oferta de emprego público extraordinario para a estabilización de emprego temporal. Entre as prazas ofertadas inclúese unha coa denominación “Mestre/a –LFH- (Normalizadora lingüística, impartición ESA)” (persoal laboral, grupo I). O proceso selectivo será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura de Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués); do grao en Lingua Galega, ou de calquera outra licenciatura/grao da área de humanidades ou ciencias xurídicas, sempre que dispoñan do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días soltos, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

Podes consultar o texto completo das bases premendo aquí.
30/12/2022. EMPREGO

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Pontedeume

O Concello do Pontedeume publica as bases xerais e específicas que rexerán os procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal. Entre as prazas ofertadas inclúese unha de normalizador/a lingüístico/a (persoal laboral, grupo II). O proceso selectivo será o concurso de méritos. As persoas que non superen o proceso selectivo incluiranse nunha bolsa de persoal laboral temporal específica. Os/as aspirantes deben estar en posesión do grao en Lingua e Literatura Galegas; ou da licenciatura en Filoloxía Galego Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugues). O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

Podes consultar o texto completo das bases xerais e específicas premendo aquí:
-Bases xerais.
-Bases específicas.
29/12/2022. EMPREGO

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello do Grove

O Concello do Grove publica a convocatoria para cubrir as vacantes do persoal laboral fixo, no marco do proceso de estabilización do emprego temporal. Entre as prazas convocada inclúese unha de normalizador/a lingüístico/a (persoal laboral, grupo II). O proceso selectivo será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión da titulación de diplomatura ou grao. Para aquelas persoas que non superen o proceso selectivo, prevese a súa inclusión en bolsas de persoal laboral temporal específicas para as prazas convocadas. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

Podes consultar o texto completo da convotoria e mais das bases premendo aquí:
-Anuncio da convocatoria.
-Bases da convocatoria.

28/12/2022. EMPREGO

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Carral

O Concello de Carral publica as bases xerais e específicas polas que se rexerán os procesos selectivos para cubrir varias prazas, no marco do proceso extraordinario de estabilización do emprego temporal. Entre as prazas ofertadas inclúese unha de técnico/a de normalización lingüística (persoal laboral, grupo I). O proceso selectivo será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués); do grao en Lingua e Literaturas Galegas, ou Galego e Portugués; ou calquera outra licenciatura ou grao pertencente á área de humanidades ou ciencias xurídicas e socias, sempre que se dispoña do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación da convocatoria no BOE.

Podes consultar o texto completo das bases premendo aquí.
28/12/2022. EMPREGO

Praza de tradutor/a intérprete da Administración de Xustiza

No marco do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia publica a convocatoria para cubrir unha praza de tradutor/a intérprete da Administración de Xustiza (persoal laboral, grupo III). O proceso selectivo será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de bacharel ou técnico/a. O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles, que se contarán a partir do día 16 de xaneiro de 2023.

Podes consultar o texto completo das bases premendo aquí.
27/12/2022. EMPREGO

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Santiago

O Concello de Santiago de Compostela publica as bases do proceso selectivo para a cobertura de diferentes prazas, dentro do proceso extraordinario de estabilización. Entre as prazas ofertadas inclúese unha de técnico/a de normalización lingüística (funcionario/a, grupo A1). O proceso selectivo será o concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do grao en Lingua e Literatura Galega. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación da convocatoria no BOE.

Podes consultar o texto completo das bases premendo aquí.
27/12/2022. EMPREGO

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Ribeira

O Concello de Ribeira publica as bases polas que se rexeran as convocatorias para a estabilización de emprego temporal de longa duración. Entre as prazas ofertadas inclúese unha de técnico/a de normalización lingüística (persoal laboral, grupo I).
O proceso selectivo será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgún dos seguintes graos: Lingua e Literatura Galegas; Estudos de Galego e Español; Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; ou das licenciaturas en Filoloxía Galego-Portuguesa; ou Filoloxía Galega; ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués); ou doutras titulacións superiores que pertenzan á área de humanidades ou de ciencias xurídicas e sociais, sempre que estean en posesión Celga 5. Rematado o proceso selectivo, o tribunal efectuará unha relación complementaria cos/as aspirantes que non obtivesen praza. Esta bolsa de emprego resultante terá unha vixencia máxima de 5 anos.
O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación da convocatoria no BOE.

Podes consultar o texto completo das bases premendo aquí.
26/12/2022. EMPREGO

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Ponteareas

O Concello de Ponteareas publica as bases xerais e específicas, así como a convocatoria do proceso selectivo para a provisión de varias prazas, entre as que se inclúe unha de técnico/a de normalización lingüística (funcionario/a, A1). O proceso selectivo é o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión dunha titulación de grao universitario, ou equivalente, nunha rama de humanidades ou ciencias sociais ou xurídicas que habilite para o exercicio das funcións do posto, así como do Celga 4. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación da convocatoria no BOE.

Podes consultar o texto completo das bases premendo aquí.
26/12/2022. EMPREGO

Prazas de lingüista na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

A Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia publica, no DOG do 26 de decembro de 2022, a convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Entre as prazas convocadas inclúense 12 prazas da escala de expertos/as lingüistas (persoal funcionario, grupo A1), e 11 prazas de titulado/a superior lingüista (persoal laboral, grupo I). O proceso selectivo será o concurso de méritos.

Así mesmo, no DOG do 27 de decembro de 2022, publícase unha nova convocatoria de prazas para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, e neste caso o sistema de selección será o concurso-oposición. Nesta segunda convocatoria inclúense 7 prazas de titulado/a superior lingüista (persoal laboral, grupo I).

Os aspirantes/as a todas estas prazas deben estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (especializada Galego-Portugués), ou do grao en Lingua e Literatura Galegas. O prazo para presentar as solicitudes remata o 17 de febreiro de 2023.

Podes consultar os textos completos das bases premendo aquí:
-Convocatoria de 12 prazas da escala de expertos/as lingüistas (funcionario/a, grupo A1) e 11 de titulados/as lingüistas (persoal laboral, grupo I) a través de concurso. [modificación das bases]

-Convocatoria de 7 prazas de titulados/as lingüistas(persoal laboral, grupo I) a través de concurso-oposición.[modificación das bases]
23/12/2022. EMPREGO

Praza de técnico/a de normalización lingüística na Mancomunidade de Ordes

A Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes publica as bases xerais e específicas que rexerán a convocatoria do proceso selectivo de varias prazas, de acordo coas medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público. Entre as prazas convocadas está a de técnico/a de normalización lingüística (persoal laboral, grupo I). O sistema de selección será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de grao universitario, licenciado ou equivalente, e mais do Celga 4. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

Podes consultar o texto completo das bases premendo aquí.
22/12/2022. EMPREGO

Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Miño

O Concello de Miño publica as bases que xererán a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de técnico/a de normalización lingüística (persoal laboral, asimilado ao grupo A1). O sistema de selección será o concurso de méritos. Os/as aspirantes deben posuír, ou estar en condicións de obter na data de terminación do prazo de presentación de solicitudes, a licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), o grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao pertencentes á área de humanidades ou de ciencias xurídicas e sociais, sempre que se dispoña do CELGA 5. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio do extracto da convocatoria no BOE.

Podes consultar o texto completo das bases premendo aquí.