Xestión cultural e sector público: A actividade administrativa de fomento

20 de outubro de 2021
Información
O Consello da Cultura Galega e a Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia colaboran na organización de dous cursos formativos sobre contratación pública e subvencións destinado a profesionais do sector cultural co fin de contribuír á revitalización da actividade cultural aproveitando o impulso económico do Xacobeo 2021-22.

A crise da COVID-19 supuxo durante o ano 2020 unha paralización sen precedentes do sector cultural e, no ano 2021, os límites na capacidade dos espazos e as restricións sanitarias seguen a supor un obstáculo á recuperación económica do sector.
O panorama cultural precisa dunha estratexia global de actuación, dentro da cal o fomento da actividade cultural é fundamental. Os mecanismos de financiamento que os entes do sector público poden pór a disposición das persoas físicas e xurídicas que operan no sector contribuirán á revitalización da actividade cultural, especialmente aproveitando o impulso económico do Xacobeo 2021-22.

Non obstante, a actividade administrativa de fomento e cada unha das súas posibles manifestacións implican o cumprimento de diversos requisitos e condicionantes dende o punto de vista xurídico que deben ser coñecidos polo operadores e que, na maior parte das ocasións, non transcenden fóra da Administración.

Este curso pretende unha sinerxía entre o xurídico e o cultural, dando transparencia ás posibilidades da actuación do sector público no ámbito do fomento, debatendo cos operadores culturais a forma máis axeitada de conxugar as posibilidades que a normativa ofrece coas súas necesidades e explicando a natureza xurídica de cada figura, os procedementos aplicables e os requisitos xurídicos esixibles.

Público ao que se dirixe:

Para lograr a sinerxía descrita o curso vai dirixido especialmente a todos os operadores do sector cultural: actores, actrices, produtores/as teatrais e cinematográficas, editores/as, as súas entidades representativas etc. A todo o persoal ao servizo das Administracións Públicas e entidades dependentes encargadas da tramitación e resolución dos expedientes administrativos de fomento cultural. Por último, ao público en xeral, que debe coñecer o funcionamento da actuación pública no eido cultural, no que existe unha forte implicación social.
Ficha técnica
Xestión cultural e sector público: A actividade administrativa de fomento
Xestión cultural e sector público: A actividade administrativa de fomento
Curso. 20 de outubro de 2021
Relator/a
José Luís Benedito Cadórniga
María Isabel Novo Castro
Organiza
Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia
Consello da Cultura Galega

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205