Proxecto Epístola

----

Ramón Otero Pedrayo (1888-1976)

Patriarca das letras galegas, pertenceu á Xeración Nós. Traballou distintos xéneros: ensaio, novela, poesía... ademais de estudos científicos xeográficos na súa cátedra da Universidade de Santiago de Compostela. Militante do Partido Galeguista, foi deputado nas Cortes da II República.
Epístolas
281 Destinatario/a [83]
Remitente [198]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1961-01-04 Destinatario/a
de Manuel Puente, a Ramón Otero Pedrayo
Bos Aires
Trasalba
Orixinal

Epístola de Manuel Puente, a Ramón Otero Pedrayo en 04/01/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Manuel Puente, a Ramón Otero Pedrayo en 04/01/1961

Manuel Puente
Buenos Aires Enero 4 de 1961

Señor Don
Ramón OTERO PEDRAYO
TRASALBA (OURENSE)

–COPIA–
Meu querido Don Ramón:
Estou seguro que vostede estará estrañado da falta das miñas noticias, en tanto tempo, pero pódolle asegurar que naides como eu estaba sofrendo por non poder escribirlle algo satisfactorio en col da empresa que me comprometín coa patria –de facer imprentar a Historia de Galiza– pero ese compromiso non dependía solo da miña bontade que nunca faltou, si non en primeiro lugar, que de ahí mandaran os traballos debidamente ordenados, e en segundo lugar que a persona que aquí se comprometeu a dirixir a impresión, cumplira.
¿Si os dous puntos esenciales me fallaron que podía facer eu?.
Si co primeiro cumplín poñendo ahí os fondos necesarios para pagos de mapas e colaboraciones, co segundo ainda mais, contratando coa imprenta en base a “Maquet” o os detalles elaborados polo mismo responsabel– contratando cos clichés etc, a imprenta aboneille a primeira cuota ($ 37.500) que creo perdida, fixen entrega de todos os materiales que estaban no meu poder, testos, debuxos, mapas, e nada se fixo, a imprenta dí que se perxudicou coa perda da composición e esixe novo contrato aos novos precios, 15 ou 20 veces mais caros, – ¿podia eu volver a confiar para contratar de novo con novos aportes que tamén se perderían?.-
Cando vostede estuvo eiquí, dixen eu en unha xuntanza que a Historia de Galiza se faria e dende entonces pasei intres moi amargos, sin saber que facer, –a parte de ahí pensei que podía remediarse pero– ¿Cómo resolver o de aquí, si pensaba que o sucedido tocaba os bordes de un sabotaxe? -.-
Polo esposto darase conta os motivos de non escribirlle, fago oxe ledizoso pola seguridade que teño, e que por fín teremos a Historia de Galiza –gracias a vontade, capacidade e patriotismo de un gran galego, que enterado das dificultades con que eu me encontraba, ofreceuse patrióticamente a encargarse él, de correr cos traballos de impresión, estoume refirindo a Don Luis TOBIO.-
Comprenderá vostede a tranquilidade que oxe enche o meu espritu, –e a alegría que teño en comunicarlle a vostede esta novedade.-
O dia 12 de Nadal fumos a Montevideo, Prada, Abraira e eu levándolle a Don Luis TOBIO todo o material que tiña no meu poder –incluso debuxos e mapas– e, o por alí en órden as cousas, notamos que, o seu traballo non está completo, e decir que n imprenta ou en outra parte estraviaron algunas follas últimas, e como creo que a vostede se lle enviaron as copias da imprenta para correxir, e si non que terá copia do traballo que mandou oportunamente, lle rogo lle faga chegar directamente a Don Luis a parte que el lle pida –pois para que non mande todo, el lle dirá dende que parte en adiante falta.-
Tamén nos falta o mapa xeral de Galiza que era o mais grande e estaba solo en unha carpeta, ainda temos espranza de que SEOANE a encontré, e me gustaría si vostede podría averiguar no cartógrafo de Madrid si poderia facer outro mapa, pronto, e canto costaría.-
Infórmolle que a Don Luis TOBIO lle dín amplios poderes para tratar con vostede e con todos os colaboradores e facer baixo a miña responsabilidade económica todo o que sexa necesario o seu parecer para terminar a impresión da Historia e Galiza, de maneira que en adiante todo o que Don Luis resolva ou ordene ten a miña conformidade.-
En próxima carta fareille un detalle de todos os fondos enviados a esa.-
Termiño enviandolle a vostede e a sua dona moitos saudos e augurios para o ano 1961 con un abrazo do seu

S S S
[sen asinar]

1962-09-27 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández
Ourense
Montevideo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 27/09/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 27/09/1962

Ourense 27 de setembre 1962
Sr. Dn. Lois Tobío
Montevideo

Meu querido e lembrado amigo e irmán:
Unha aperta calada e fonda, unha das meirandes e verdadeiras do meu vivir vai para Vde nista folla. Estaba en Santander cando chegaron os dous volumes. Falóume deles Ramon Piñeiro con grave entusiasmo. Fai dous días camino por eles. Corro polo Valedouro ou a Mahia. O peito alenta en ámpito estenso; saia de pazo, cráustro, paisaxe, ría. Medrou un souto oután. Fai pequenos os demais matos e arboredas .. Inda non podo facer unha estimación ouxetiva. Soio testemuñar miña ademiración e respeto diante a laboura de Vde para canto no arenal e peiraos do seu traballo e entusiasmo que os dous navios saíran o mar.
Un novo tempo na historiografía de Galiza. Un libro, dous, non do ano. De moitos anos como autoalidade. Algo de menhir ou castro ondeador de infinidos remuiños.
Houbera gostado millor que a miña parte levara o tíduo do que é: Introducción xeográfica. Mais o terlle avisado decatarase deseguido. Non deixa, quezais, de ter un senso o feito de ter nado os tres autores cada un na sua xeneración, nun seitor curto de ¿? da Paz, de Ourense, a menos de 15 metros os berces mais derriados un do outro.
Saudos na casa e ós amigos. Sempre o vello irmán agradecido, emocioado,
Ramon Otero Pedrayo [sinatura autógrafa]

1961-11-05 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández
Ourense
Montevideo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 05/11/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 05/11/1961

Ourense 5-XI-1961

Sr. Dn. Lois Tobío
Montevideo

Meu querido amigo: Abrazos. ¿Porque na entrada do inverno e cunhas voltas por Sant Yago lémbrase un máis vivamente dos amigos?. Agardo letras de Vde sobre a Historia. Precísase un novo sistema e nova finanzación. Eu entendereime direitamente con Vde. Escribireille todos os meses. Noso amigo Sebastián M. Risco Macías tróuxome recados e indicaciós. Hoxe limitareime a tres probremas:
O estudo de Aquilino Iglesia –q.D.t.– pode servir con algunha demudanza no tono que non caia na pura doutrina e teoria. Nisto estaba o propio Aquilino conforme. Aseguroumo xa no vran saíndo da catedral falando entramos na Quintana e na Rúa Nova e houberao il feito de non o coller de sutoque a morte.
Pra o grande mapa de Galiza compre saber o formato do volume. Si me di con xusteza as dimensios e outras notas de acomodamento mándase facer o Instituto Geográfico pidindo diante presuposto.
As modificaciós no traballo de Aquilino debíaas facer Vde que está en xornaleira relación co senso e esprito dos emigrados, de isa rexa Galiza. Pois coido que debe ire no principio da obra.
Eu teño 73, case 74 anos, con enerxia de abondo pero amingoada pola doenza da perna esquerda e tamén –entre vellos amigos pódese dicir– pola merma económica que supón a xubilación da cátedra e o cativo prodoito do capital en terras. Hoxe só é sentimento ó que me cingue os eidos herdados que non deixarei como non teña moita precisión. Hai que pensar noutro direitor mais novo e proveitoso. Farei e sigo traballando no meu XVIII e XIX.
Saudos a Canabal e sua boa xente. Escribireille. E a Crestar. E na sua casa.
Sempre o vello amigo
R. Otero Pedrayo [sinatura autógrafa]

1961-07-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández
Trasalba
Montevideo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 30/07/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 30/07/1961

Trasalba 30-VII-61
Sr. D. Luis Tobío
Montevideo

Querido amigo: Moi ledo ca sua carta. Devolvolle o esquema xeografico. Coido que así vai ben. Trátase de un limiar xeográfico e non de unha xeografía. E concedín moito as chamadas dos ríos e da costa. Penso que a cartografía é do millor. Mandarei unha presa máis de fotos. Quixera saber en canto tempo. Eiquí domina a preguiza. Escríballe a Parga. Estou abraiado ca morte súpeta de Aquilino Iglesia Alvariño. Estiven co il o 27 en Sant Yago, tan bon e ledo e bebedan. Morreu o 28 cando xa eu estaba eiquí. Xa o libro tén de levar unha necroloxía. Hai que procurar quen faga a historia da lingoa pra pubricar polo común da Idade Meia. Quezais Isidoro Millán González Pardo, ¿? ativo de Pontevedra. Estarei en Sant Yago mañán e buscarei consello. Non sei si a Introducción vai coa Etnografía. Coido que non. Pois abultaría demais o volume. Estou contento agora novamente por mirar pubricada a Etnografía. O pior vaí ser a revisión. O Risco non está hoxe para traballos serios. De todos xeitos pídalle cando tería a sua idea xeneral da obra. Eiquí os mais desconfían ca longa demora. Hanse animare o locir a portada impresa. Saudos na casa. E ó filliño. Con apertas a Canabal grande, puro e cerme galego, e o apaixoado e consecoente Crestar.. Penso que M? Risco-Macías deixaria ben posto noso pabellón e seu nome. Adeus. Sempre o vello amigo
Ramon Otero Pedrayo [sinatura autógrafa]

1961-05-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández
Trasalba
Montevideo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 11/05/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 11/05/1961

Trasalba, Ourense, 11 do maio 1961.
Sr. D. Lois Tobío
Montevideo

Meu querido Tobío:
Apertas. Pensando sempre nos amigos sobre todo nos de lonxe nista verde soedá trasalbesa escondida polo canto do cuco. ¡Que ben nestora comendo churros na Ferradura por as nove da mañán e mirando víbrar as torres cas balaladas da Ascensión!.. Eíqui os colabouradores da "Historia" pensada por Manuel Puente mañifestanse esceuticos, procuran non falar do problema quezáis por non amolarme a min. En tantos anos a Etnografia –non penso no introito xeografico– poido ter dado bos froitos e enqueito o nome galego en todo o mundo culto.. O traballo do Risco ten valeiros. O Risco xa non está pra traballos fortes. Peteira lixeiramente en materias literarias e deixase levar por a vaidade. Si a Etnografía saira co nome de Risco voltaría o seu verdadeiro rango.. O proieuto require – por agora e soio pra "internos"– si se levar adiante outra orgaización, cunha forte base económica e unha oficina ou centro reitor e orgaizado con ficheiros e todo o necesario. Cos cartos empregados teñense feito milagres. Pro hoxe a vida está moi outa. ¿Como se vai soster un inquerito de meses en arquivos? Eiquí hai unhas pesetas de Puente o meu nome na Sucursal do Banco da Cruña en Ourense, unhas 23 ou 30 mil que non emprego agardando novas guías. O volume da Prehistoria e o das Pelerinaxes en conxunto están dispostos pra ben logo. Do demais hai calicatas esporadicas. Eu teño moito do XVIII e XIX e en dous anos podería arranxar maís dun volume. Son un vello, 73 feitos. Vou ter con Vde unha correspondencia regular. Quixera saber sua aspiración concreta. Quixera as veces deixar a direición pois non responden eistremados [¿?] na longa agarda do primeiro tomo. Compría un esquema, semellante ou millorado do que se acordou con Seoane. Por certo que Seoane non me puxo nunha soia letra. Na editorial "Citania" estabase imprimindo unha vida anovelada de Rosalía que ali deixei o 59 e non sei como vai. O importante é na "Historia" un criterio e vontade segura. Saudos na casa. Sempre o vello amigo que moito lle quere
Ramón Otero Pedrayo [sinatura autógrafa]

1961-02-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández
Trasalba
Montevideo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 03/02/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 03/02/1961

Trasalba, Ourense 3 do febreiro 1961

Sr. D. Lois Tobio
Meu querido e lembrado amigo: Sua carta tróuxome a meirande alegría. Estiven de viaxe. Por iso demorei a resposta. Escribireille con regolaridade. Eiquí os amigos colabouradores desconfían da pubricación. Soio ca saída de un bó volume renascería o entusiasmo. Xa lle escribirei con mais calma. Istas letras son soio de agradecimento. Vai a concrusión do prólogo xeográfico. Pois iso e non Xeografía é o meu traballo. Cecáis estaria ben unha Bibliografía xeográfica de Galiza. O mapa grande vaise demorar moito. ¿Que tal unha boa fotografía do Venerable Fontán?. É grande e boa a ilustración cartográfica. Mire si fai falla algunha fotografía maís, por exempro, de Vigo.. A Prehistoria pode estar en pouco tempo. Igual a hestoria dos Peleníraxes por Carro.. Do demais hai moito traballado e sin orgaizar.. O interesante é a pronta saída do volume de Etnografía, verdadeira obra prima, que xa perde por o moito tempo de agarde. O Risco xa non traballa con gosto máis do que en cousas literarias.. Enfín, dentro de dous días lle escribirei.. Sua carta devolveume a confianza. Saudos da miña muller. Lembranzas na sua casa. E ós amigos
Sempre seu vello aluminador [¿?]
R. Otero Pedrayo [sinatura autógrafa]

1961-03-05 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 05/03/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1971-12-15 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ourense
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 15/12/1971

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-06-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 00/06/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-12-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 00/12/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1960-12-20 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 20/12/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1974-10-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 16/10/1974

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1974-10-10 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 10/10/1974

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1974-09-20 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 20/09/1974

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1974-09-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 16/09/1974

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1973-11-09 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 09/11/1973

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1973-11-04 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 04/11/1973

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1973-08-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 18/08/1973

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1973-07-26 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 26/07/1973

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1973-04-28 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 28/04/1973

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1972-12-27 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santander
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 27/12/1972

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1972-12-16 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 16/12/1972

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1972-11-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 07/11/1972

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1972-03-07 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 07/03/1972

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1972-02-22 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 22/02/1972

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1971-09-26 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 26/09/1971

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1970-02-05 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 05/02/1970

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1970-02-01 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 01/02/1970

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1969-12-23 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 23/12/1969

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1969-12-08 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 08/12/1969

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1969-07-18 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 18/07/1969

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1969-05-27 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 27/05/1969

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1969-02-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 07/02/1969

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1968-08-16 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 16/08/1968

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1968-08-08 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 08/08/1968

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1968-02-18 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 18/02/1968

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1967-09-28 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santander
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 28/09/1967

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1967-09-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santander
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 18/09/1967

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1967-05-02 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 02/05/1967

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1967-04-28 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 28/04/1967

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-12-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 29/12/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-12-22 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 22/12/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-11-27 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 27/11/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-11-23 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 23/11/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-09-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 29/09/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-09-26 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 26/09/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-06-13 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 13/06/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-05-26 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 26/05/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-05-22 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 22/05/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-02-09 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 09/02/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1966-02-04 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 04/02/1966

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1965-11-14 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 14/11/1965

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1965-05-29 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 29/05/1965

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1965-05-20 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 20/05/1965

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1964-12-15 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 15/12/1964

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1964-09-28 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 28/09/1964

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1964-01-19 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 19/01/1964

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1964-01-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 16/01/1964

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-12-21 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 21/12/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-12-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 18/12/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-06-26 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 26/06/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-06-05 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 05/06/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-05-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 29/05/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-05-24 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 24/05/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-05-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 19/05/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-03-15 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 15/03/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-03-14 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 14/03/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-02-07 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 07/02/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-02-05 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 05/02/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-01-29 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 29/01/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-01-23 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 23/01/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-11-27 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 27/11/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-11-05 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 05/11/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-10-21 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 21/10/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-10-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 18/10/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-10-16 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 16/10/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-10-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 09/10/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-09-27 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 27/09/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-08-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 10/08/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-08-06 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 06/08/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-06-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 10/06/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-06-04 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 04/06/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-04-13 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 13/04/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-04-10 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Madrid
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 10/04/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-04-10 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Madrid
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 10/04/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-02-28 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 28/02/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-02-17 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 17/02/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1961-12-25 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Fingoi
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 25/12/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1961-06-13 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 13/06/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1961-05-27 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 27/05/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1961-05-14 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 14/05/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1961-02-25 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 25/02/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1960-12-14 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 14/12/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1960-12-12 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 12/12/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1960-12-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 07/12/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1960-11-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 11/11/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1960-04-25 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 25/04/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1960-04-20 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 20/04/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1959-12-01 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 01/12/1959

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1959-11-20 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 20/11/1959

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1959-05-03 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 03/05/1959

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1959-01-28 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 28/01/1959

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1959-01-17 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 17/01/1959

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1959-01-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 10/01/1959

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-12-31 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 31/12/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-12-22 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 22/12/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-12-03 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 03/12/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-11-25 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 25/11/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-11-14 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 14/11/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-11-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 11/11/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-10-19 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 19/10/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-10-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 18/10/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-07-27 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 27/07/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-07-24 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 24/07/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-06-23 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 23/06/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-06-14 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 14/06/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-05-13 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 13/05/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-03-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 18/03/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-03-05 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 05/03/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-01-17 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 17/01/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-10-27 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 27/10/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-10-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 19/10/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-10-08 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 08/10/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-09-30 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 30/09/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-08-05 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 05/08/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-06-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 29/06/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-04-28 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 28/04/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-04-25 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 25/04/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-01-01 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 01/01/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1956-12-22 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 22/12/1956

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1956-08-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 11/08/1956

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1956-05-20 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 20/05/1956

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1956-05-15 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 15/05/1956

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1956-04-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 10/04/1956

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1956-01-01 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 01/01/1956

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-12-16 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 16/12/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-12-14 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 14/12/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-12-11 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 11/12/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-11-01 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 01/11/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-09-12 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 12/09/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-08-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 29/08/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-07-17 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 17/07/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-05-27 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 27/05/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-05-21 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 21/05/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-02-12 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 12/02/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-02-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 09/02/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-01-15 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 15/01/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1954-12-22 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 22/12/1954

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1954-03-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 30/03/1954

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1954-03-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 16/03/1954

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1954-03-14 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 14/03/1954

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1954-01-23 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 23/01/1954

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1953-12-24 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 24/12/1953

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1952-12-26 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 26/12/1952

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1952-07-14 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 14/07/1952

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-12-19 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 19/12/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-11-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 16/11/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-11-10 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 10/11/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-06-11 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 11/06/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-05-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 18/05/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-05-14 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 14/05/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-04-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 16/04/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-04-01 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 01/04/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-12-23 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 23/12/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-12-21 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 21/12/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-08-24 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 24/08/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-07-04 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 04/07/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-06-25 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 25/06/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-06-21 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 21/06/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-06-02 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 02/06/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-05-30 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo en 30/05/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-05-21 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero en 21/05/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-04-30 Destinatario/a
de Ricardo Carballo Calero,de Francisco Usero Tiscar, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Ourense
Orixinal

Epístola de Ricardo Carballo Calero,de Francisco Usero Tiscar, a Ramón Otero Pedrayo en 30/04/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1961-02-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández
Ourense
Montevideo
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 11/02/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Ramón Otero Pedrayo, a Lois Tobío Fernández en 11/02/1961

Ourense 11 febreiro 61

Sr. D. Lois Tobío - Montevideo

Querido e lembrado amigo: Estou moi ledo ca nova orgaización da que xa foi chamada a "Grande e Xeneral Estoria". Débolle falar con absoluta sinceridade. O empeño precisaría unha verdadeira orgaización e unha forte base económica. Os colabouradores propostos ou os mais desconfían. A vida é dura e os traballos de investigación lentos. Custan moitos as tempadas nos arquivos e as fotocopias. Sin falar por hoxe do orixinal en poder de Vde. vóulle mañifestar o estado do traballo: A) feita, con ben poucos engadidos e notas por Xaquín Lourenzo, a Prehistoria, por o inesquescente Cuevillas: b) feito un volumen enteiro de historia das Pelerinaxes dende as orixes deica hoxe por S. Xesús Carro: Vde sabe seu caraiter; quixo traballar soio; c) de Idade Meia por Ferro e por mil listas de fontes no Arquivo Histórico Nacional cuias papeletas eu gardo; d) de Idade Moderna tamen moita nota de fontes. Pro hai de esculcalo todo ben deitamente ben pagando fotocopias. Hai tamén moitas fontes de outros arquivo de época celto-román di Bouza ter traballado moito; quedamos en que a outra Idade Meia a fixera Ferro e a baixa Ferro ou Filgueira facendo dende logo Filgueira a Poesia medieval. No sei si cumprira. Chamoso Lamas fará non o dubide a historia do Arte. Eu quedeime co XVIII e XIX, fora [?] da cultura, e traballo moito. Coido que en dous anos podo ter rematados os dous volumes. ¿E o demais? ¿Que se mete co XVI e XVII? Compre unha nova orgaización e moito diñeiro. Por o pronto será gran cousa que saia a Etnografía. O Risco está vello e doente. Coido que sere orixinal está cheo de cravos.. Saidos os dous, ou o Tomo [¿?], xeografía, xeoloxía, bioloxía, etnografía –hai de pensar no demais a base de non seguire un orde cronolóxico esaito.. Enfin, agardo a sua opinión e sigo traballando no meu. Ben sei que D. Manuel gastou en [¿?] moito diñeiro. Debeu ser ouxeto de algun engano nas imprentas. Pidolle a sua opinión. Francamente sin cartos os mais dos colabouradores non traballan entendendo honorarios de investigación e de obras feitas. Falarei con Aquilino sobre o tratado de historia da lingoa que pode saír en calquer tempo. Escríbame. Saudos na casa. Sempre o vello amigo

R. Otero Pedrayo [sinatura autógrafa]

1976-01-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 03/01/1976

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1975-02-06 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 06/02/1975

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1974-09-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 07/09/1974

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1974-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1974

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1974-02-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 09/02/1974

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1974-01-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 19/01/1974

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1973-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1973

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1972-09-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 09/09/1972

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1972-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1972

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1971-10-04 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 04/10/1971

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1971-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1971

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1970-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1970

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1970-05-08 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 08/05/1970

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1970-02-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 09/02/1970

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1969-09-13 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 13/09/1969

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1969-02-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 07/02/1969

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1964-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1964

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1964-01-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 16/01/1964

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1964-01-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 16/01/1964

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-06-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 18/06/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1963-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1963

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-12-22 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 22/12/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-09-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 16/09/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1962-04-13 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 13/04/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1961-09-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 16/09/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1961-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1960-09-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 10/09/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1960-06-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 11/06/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1960-03-01 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 01/03/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1959-09-15 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 15/09/1959

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1959-06-24 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 24/06/1959

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1959-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1959

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1959-02-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 16/02/1959

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1958-11-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 10/11/1958

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-11-01 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 01/11/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-09-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 11/09/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-06-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 29/06/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1957-04-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 03/04/1957

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1956-12-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 19/12/1956

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1956-09-02 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 02/09/1956

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1956-05-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 18/05/1956

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-12-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 30/12/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-08-25 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 25/08/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-08-25 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 25/08/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-08-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 19/08/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1955-08-14 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 14/08/1955

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1954-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1954

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1954-03-24 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 24/03/1954

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1954-02-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 00/02/1954

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1953-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/06/1953

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1953-01-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 07/01/1953

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1952-09-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 03/09/1952

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1951-12-24 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 24/12/1951

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1951-09-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 03/09/1951

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1951-04-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 19/04/1951

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1951-03-15 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 15/03/1951

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-05-02 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 02/05/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-04-06 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 06/04/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1950-01-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 10/01/1950

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-12-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 18/12/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-12-14 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 14/12/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-05-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 19/05/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-03-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 07/03/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-01-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 30/01/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-01-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 16/01/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1949-01-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 09/01/1949

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1948-12-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 03/12/1948

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1948-11-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 29/11/1948

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1948-09-06 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 06/09/1948

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1948-07-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/07/1948

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1948-01-15 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 15/01/1948

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1947-06-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 11/06/1947

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1947-04-26 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 26/04/1947

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1947-04-02 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 02/04/1947

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1947-01-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 29/01/1947

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1946-12-13 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 13/12/1946

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1946-11-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 09/11/1946

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1946-09-25 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 25/09/1946

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1945-12-28 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 28/12/1945

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1945-10-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 12/10/1945

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1945-09-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 19/09/1945

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1945-09-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 09/09/1945

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1945-07-02 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 02/07/1945

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1945-02-06 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 06/02/1945

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1944-12-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 30/12/1944

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1944-10-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 10/10/1944

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1944-07-21 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 21/07/1944

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1944-07-08 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 08/07/1944

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1943-08-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 30/08/1943

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1943-03-31 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 31/03/1943

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1943-03-21 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 21/03/1943

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1943-01-22 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 22/01/1943

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1942-10-24 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 24/10/1942

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1942-10-04 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 04/10/1942

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1942-09-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 19/09/1942

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1932-10-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 00/10/1932

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1932-09-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 00/09/1932

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1932-04-28 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 28/04/1932

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1932-04-28 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 28/04/1932

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1932-01-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 00/01/1932

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1930-06-28 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 28/06/1930

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1929-12-23 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 23/12/1929

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1928-12-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas en 00/12/1928

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

1954-04-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Luís Seoane
Ourense
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Luís Seoane en 19/04/1954

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Ramón Otero Pedrayo, a Luís Seoane en 19/04/1954

Ourense, 19-IV-1954

Meu querido e ademirado amigo:

Tiña fai tempo mentes de escribirlle. Sempre penso en Vde. Na súa xenerosa e moceira conceición do mundo, no seu infindo amor por os homes e isa vivencia de Galiza que nos fai a todos nenos e devolve as cousas a un tempo mais mollado de oríxenes, nunha especie diría eu –de Ur— románico si non tivera medo das cristaizaciós profesorales, pensando en obra de un decorrer de fonte, regueiro e río de formas. Cas facianas saídas do sono, ou apenas afastadas do barro, e os ollares aínda calados sin literatura e sin costume, maravillados do que enxergan, dándose enteiros á luz. Cecais ledos de se afastaren do que levan drento. Sin pensar nelo, é Vde. un comentarista do Génesis. Os homes, anque non queiramos, somos sempre discípulos de un libro da Biblia. E hainos do Cantar dos Cantares, do libro de Job, dos Macabeos os violentos e guerreiros… Vde. –como o Padre Feixó , pero íste o dí– é dos de Primeiro Libro, o máis perto do alento de Deus. Non podemos esquencernos, miña dona e eu, as horas ben poucas e fondas decorridas con Vdes. Cando chegou de volta o matrimonio García Sabell –unha parexa que por a amizade reconcilia a un co vivir, xenerosa e fortalecedora reconcilia a un co viño– falamos moito de Vde. e volvín a alentare naquilas horas xa lonxanas. Eu, meu querido amigo, traballo moito, non sei si ben. Como vello, preciso da parola e do paseo. Asín mil cousas maxinadas se non poden enteirar. Tamén a semán soio conta con cinco días para min, pois co viaxe dispacioso Trasalba –nestora groria dos xestales brancos en frol– dous vanse en cansanzo e fouterías. Teño o encarrego do discurso de overtura da Universidade compostelán para o 1º de outono de iste ano. Vouno facer sobre a Galicia emigrada. É Ano Santo. Quixera facer algo bon. Pídolle soio unha axuda de moita valencia: unha nota curta de artistas galegos da emigración e outra do “clima” no arte. Perdoe. Será pra Vde. un minuto. Estou tolo de alegría cas Tapas. Quedo agradecido como si miña nenez viñera agora de novo con un saber de velleza redemida de pesadumes por as portas de esta casa onde nacín. Unha aperta a Varela . O poema é faiscante chafarís, plumas de galo con chapeo, ría en noite de pirotecnia e folión de delfíns e sereas. E das Tapas dígoche como tras de cada unha maxino o libro e gosto de miralo camiñando por o mundo, valente, ou escondéndose como o home que non quer ser coñecido no telderete do pulpeiro. Dende eiquí mándolle outra longa aperta, querido Seoane. Estou un pouco canso e inda teño de escribir un conto. Mañán, chegando a Sant-Iago –haberá á noite un luar suicida que se escacha a testa nas lousas da Quintán e as monxas piden a berros que lles creben as reixas pra saír a componelo– lembrareime de Vde. Hai un luar con dorna que val o principado de Sálvora e outros milleiros de cousas. E asín ten de seguire noso amigo. Falarei mañán con Sabell. Beberemos un branco ullán a saude da súa dona e a súa.

Estou triste porque deixei na aldea a miña nai de 95. Súas Tapas me consoaron.

Sempre o vello amigo e ademiradore

Otero Pedrayo

Apertas a Cuadrado, amigo moi querido, certos lusco-fusco dos Concheiros están cheos sempre de íl.

Adeus!

1948-04-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Luís Seoane
Trasalba
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Luís Seoane en 00/04/1948

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Ramón Otero Pedrayo, a Luís Seoane en 00/04/1948

Trasalba (Orense), Abril de 1948

Muy querido y recordado amigo Seoane:sss

Con ésta pereza primaveral, apenas tiene uno energía para escribir. Sé que me voy haciendo viejo. Vuelvo a sentir los días calmizos de Abril como a los 15 años. Vds. no pueden figurarse, y muy poca gente nueva en estos tiempos los encantos y el orgullo un poco petulante de gastar las horas a lo millonario, propio de señoritos de aldea de cuya casta soy uno de los últimos tipos aunque nada valleinclanesca ni siquiera a lo Pardo Bazán . De los escritores que se ocupan actualmente de Galicia en castellano, casi todos están en un período de optimismo de barra de bar o de comida de aldea en casa grande de extraperlista y día de entierro: todo se vuelve exaltar el vino del Ribeiro y cantan mil proezas de borrachos de que se reirían los buenos bebedores de cerne de la aldea. Aquí se hace erudición. En general bien. Se publican muchos documentos, se afina poco a poco en el conocimiento literario de épocas antes incógnitas como el xvii. Algún día surgirá el historiador de profundas y evocadoras temáticas. En la aldea se nota la baja del ganado y del vino, lo que trastorna rapidamente la Economía. Las Fiestas se convierten en campeonatos de engullir y el paisano se pone serio. Serio a lo burgués. Se aburguesa. El ideal es: un negocito, un camión, concejalía y respetabilidad en la capital de la provincia. Vigo sigue atrayendo pintores. Se habla de una gran exposición de Pintores Gallegos en Madrid. De Orense ha salido un chico muy bueno, de leal pintura, maestro en el gris de los retratos y en las actitudes que reflejan o un cansancio melancólico sin complicaciones, o una pausa germinal: Prego de Oliver .

Creo que el joven maestro, indiscutible, no captado por su provechosa y estupenda maestría clásica es Díaz Pardo, Isaac Díaz Pardo. De nuestros amigos, poco puedo decirte. En todo el invierno sólo salí, creo que dos veces, a La Coruña. Mucho me acordé de Vd., como le decía en mi anterior, a lo que pude recordar, y saludé a la Torre en representación de su prodigioso mitógrafo que es Vds... Es posible que vuelva por el Jardín de San Carlos dentro de unos días. Es curioso, pero, según vamos llegando al verano, me represento con mayor claridad las dichosas horas pasadas con Vds. Le pido un saludo para Colmeiro. Ahora están los centenos como él solía pintarlos para el Dr. Baltar. Escribiré en éstos días a Rafael Dieste. Afecto de Fita, mi esposa, para la suya, a las que uno mi saludo respetuoso. Y Vd. Muchas veces hablamos en este viejo silencio de la casa de los momentos que pasamos reunidos.


Un gran abrazo de


Ramón Otero Pedrayo

1947-11-26 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Luís Seoane
Ourense
Nova York
Orixinal

Epístola de Ramón Otero Pedrayo, a Luís Seoane en 26/11/1947

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Ramón Otero Pedrayo, a Luís Seoane en 26/11/1947

Orense, 26 dos Santos, 47
Sr. D. Luis Seoane.


Meu querido e lembrado:
Rubín por a cidá vella, considerei adispaciño e figuróuseme nova a casa de Cornide e súa conversa de dona feituquiza e rococó ca misia Santa María cada vez máis románica, máis mariñeira e galega. Hai obras que co tempo milloran e peneiradas de circunstancias fánse de millor trigo. As veces, sofren e fán sofrir por demais de sinceiridade i-expresión. Agora están erguendo grandes “bloques” e vaise equilibrando na curva a anomalía na gravedade producida por a casa Pastor. Estiven maxinando o desacreditado e fermoso poema estilo Hugo Fóscolo do Peñon das Ánimas, moimento funerario dos prerrománticos e seguín o parpadexo do sol nas cristaleiras da Mariña e seu asombro ó topar unha falla no teclado dos dedos da lus. Soio foi un viaxen de cumpridor. Penso no cerne do inverno voltar a Compostela, a Corme e Laxe, e a Coruña. A tal lumioso e falangueiro o outono que chega deica hoxe que non hai vagar pra escribir cousa algunha. Os moitos proieutos que fixen no barco debéronse deixar engaiolar por as sirenas.

Lembranzas nosas pra todos os amigos: Colmeiro , Dieste , Baltar , Cuadrado . Tiven carta de Otero . Moito pensamos, miña dona e mais eu, en Vdes. e n’aquil xantar. Doéndonos moito de non nos ter despedido da súa dona polos mil trafegos dos derradeiros días. En verdade, foron poucos, sobre todo pra xentes afeitas ó ritmo do vivir aldeán e de pronto botadas a outro. Escríbolle no meirande silencio, docemente alagada a ialma nas doces cromáticas da carballeira onde estiven por a tarde, inda me envolven â luz do quinqué. N’ista casa vivimos no dezanove. Moita compaña me fán os seus dibuxos. Sinto n’eles cousas deica iles case inéditas de Galiza. Tiven un sobresalto. Un dos bultos –onde viñan as millores cousas: libros, Vde., Colmeiro– foi parar a Génova. Voltóu sin perdas. Como lle dixen na outra, meu viaxe espertou na Galiza moito interés e ao tempo en outros un sentimento de estraneza. Queren formar unha biblioteca galega, de varias series hai por o visto xente de moitos cartos no asunto. Eu penso na xentil empresa de Vdes. Non sei escribir n’iste papel que protesta. Tén présa e engúrrase. Ademais con Vde. hai que ter conversación. Saúdos de entramos pra súa esposa, da miña pra Vde., e unha rexa aperta de seu amigo moi agradecido de sempre.

R. Otero Pedrayo