Lei de transparencia

----

Lei de transparencia

Unha vez en vigor a Lei 4/2006 do 30 de Xuño de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, o Consello da Cultura Galega, procede a publicar a través de Internet, medio ao que cada vez acceden máis cidadáns e que en se mesmo é unha prioridade da administración, toda a información relacionada coa actividade administrativa da Consello no sentido que a propia Lei establece.

É importante sinalar que, en xeral, os contidos publicados nestas páxinas son soamente informativos e orientados ao cumprimento dos obxectivos de transparencia.


Listado de convenios asinados no primeiro cuatrimestre de 2014

Listado de convenios asinados en 2013

Listado de convenios asinados en 2012

Listado de convenios asinados en 2011

Listado de convenios asinados en 2010

Indemnizacións por razóns de servizo

Recomendamos: