-

Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación. Representativo/a
Entidade creada en 1966 para a investigación e a práctica do Dereito e das súas ciencias auxiliares en xeral, con especial dedicación ao Dereito foral galego. Fonte: AGJYL(consulta 10-10-2017)
Actual
Anteriores

Período: a