Plenario

Real Academia Galega de Ciencias. Representativo/a
Academia científica que pretende o cultivo e a propagación das ciencias e as súas aplicacións, evacuar as consultas sobre asuntos científicos e promover seminarios, publicacións e centros de investigación para o desenvolvemento da ciencia e a súa divulgación.
Actual
Anteriores