A modelización da Terra en Galicia. Unha nova ollada sobre o país

Xornada.

A modelización da Terra en Galicia. Unha nova ollada sobre o país

Xoves, 7 de novembro de 2013
Santiago de Compostela
Xornada

A modelización da Terra en Galicia. Unha nova ollada sobre o país

Xoves, 7 de novembro de 2013 Santiago de Compostela

2013 ANO DAS MATEMÁTICAS DO PLANETA TERRA


Os métodos de modelización dos diferentes compoñentes do medio nos que se enmarca a noosfera, e que se constituiron en ferramentas habituais de traballo nas últimas duas décadas, permitiron reproducir e xestionar matemáticamente os procesos máis complexos. Ademáis do adianto que supuxo este xeito de traballo, estase a producir tamén un cambio nas relacións que tradicionalmente se tiñan con estes compoñentes . Por unha parte, a extraordinaria heteroxeneidade e complexidade destes medios que facía prácticamente inabordable un estudo holístico dos mesmos cos métodos clásicos, hoxe comeza a ser posible. Por outra parte, a necesidade de certas simplifi cacións, sobre todo nas achegas de datos, levan a incurrir as modelizacións nun certo reduccionismo. En calquera caso, pódese falar, cunha certa pertinencia, de que estes novos métodos de estudo do planeta terra está a xerar unha “nova ollada” e, consonte con ela, un novo xeito de pensar e entender o medio.


Esta xornada está tamén motivada polo feito de que o ano 2013 foi declarado pola UNESCO como o ano internacional das matemáticas para o estudo do Planeta Terra.


Por todo iso, a Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega considera oportuna a celebración desta xornada de refl exión sobre a problemática da modelización en Galicia co formato de conferencias abertas ao público en xeral e aos docentes en particular.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.org 
O número de prazas é limitado (100 persoas). 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada. 
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións. 
Só se garantirá a distribución de material divulgativo impreso ás persoas previamente inscritas na actividade

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org 
difusion@consellodacultura.org 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.org/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
A modelización da Terra en Galicia. Unha nova ollada sobre o país
Cando
Xoves, 7 de novembro de 2013
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Coordinación
Elena Vázquez Cendón
Participante
Julio Rodríguez Taboada
Juan M. Viaño Rey
Relator/a
Rafael Crecente
Ramón Gómez Gesteira
Amable Liñán Martínez
María Loureiro
Vicente Pérez Muñuzuri
Jerónimo Puertas
Inés Santé
Organiza
Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade (CCG)