Plenario

Fundación Barrié de la Maza. Representativo/a
Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, é unha entidade sen ánimo de lucro e de carácter privado, con domicilio na cidade da Coruña. Foi fundada en 1966. Fonte: Fundación Barrié (consulta 10-10-2017)
Actual
Anteriores