Plenario

Fundación Penzol. Representativo/a
Foi creada en Vigo por Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro e outros galeguistas no ano 1963 co fin de preservar o legado de Fermín Fernández Penzol-Labandera e crear un centro de estudos e de documentación acerca da Lingua e a Literatura galega.
Actual
Anteriores