A produción en lingua galega no ámbito cultural

Difusión. Documento de Traballo

A produción en lingua galega no ámbito cultural

Mércores, 19 de xuño de 2024
consellodacultura.gal
Difusión
Documento de Traballo

A produción en lingua galega no ámbito cultural

consellodacultura.gal

A produción en lingua galega no ámbito cultural

Documento de Traballo

No sector da cultura hai ámbitos máis galeguizados que outros. Os que máis son os departamentos de cultura das administracións públicas, que desenvolven un 87,5 % das súas actividades en lingua galega e os que menos, as actividades de comercio de libros e publicación periódicas cun 25,2 %. Son cifras do informe A produción en lingua galega no ámbito cultural que acaba de facer público o Observatorio da Cultura Galega (OCG), unidade dependente do Consello da Cultura Galega (CCG), a partir de dous contidos específicos do Barómetro da cultura galega relacionados coa produción en galego das entidades da cultura en Galicia. Ademais, no informe os directivos das identidades enquisadas sinalan que debería aumentar a presenza do idioma e cultura galegos nos medios de comunicación e redes sociais, así como a promoción do consumo en galego de produtos e servizos destinados á infancia e mocidade.
Este informe aborda dúas cuestións: dunha banda, analiza a porcentaxe aproximada da actividade ou volume de negocio das entidades que se debe á produción de bens ou servizos en galego; da outra, afonda nas percepcións sobre que acontecementos ou medidas serían necesarios para incrementar a demanda de bens ou servizos culturais en galego.

Actividade en galego
O 7 % das entidades enquisadas (a mostra era de 1018) non emprega nunca o galego. Son menos que as que realizan todo no noso idioma, que segundo este estudo chegan ao 17,8 %. A produción media en lingua galega sitúase no 52,7 %, un punto menos que en 2020, pero, segundo confirman desde o Observatorio, “o período non resulta suficiente para constatar unha evolución” e haberá que agardar a futuros anos para ver unha tendencia real.

Departamentos de cultura das administracións públicas (87,5 %), museos e actividades relacionadas co patrimonio cultural (77,2 %), música e educación cultural (academias, escolas de música, artes visuais, baile, teatro…) están á cabeza dos ámbitos máis galeguizados. Resulta destacable tamén o feito de que as bibliotecas e arquivos teñen tamén unha das porcentaxes máis elevadas, próxima ao 65 %.

O tamaño das entidades e o lugar en que se sitúan son tamén ámbitos que teñen relación co uso do idioma. Así, “obsérvase unha maior presenza de galego nos núcleos máis pequenos e descende nas cidades”, asegura o informe. Nos concellos de menos de 10 000 habitantes a produción en lingua galega sitúase no 63 % e nas poboacións de 50 000 habitantes ou máis a porcentaxe, malia que é considerable, é sensiblemente menor (49,1 %). Así mesmo, o uso do galego é maior nas provincias de Lugo e Ourense que na Coruña e, especialmente, que en Pontevedra. O tamaño das entidades tamén é outra variable en que se aprecia unha relación co idioma. Afirma o informe que “producen algo máis en galego as entidades con cifras máis modestas”. Aínda que as diferenzas non son moi destacadas, o galego é máis empregado naquelas empresas cun nivel de facturación máis baixo (case o 60% das actividades das entidades que facturan menos de 50 000, fronte a case un 47% naquelas que facturan 500 000 euros ou máis). Con todo, cando o que se mide é o número de empregados da empresa, o informe asegura que se percibe un maior uso do galego cantos máis máis traballadores hai. Esta aparente contradición, segundo o Observatorio, débese a que hai entidades con moitos empregados e orzamentos relativamente baixos, como as entidades sen ánimo de lucro ou a Administración que fan un uso moi elevado do galego nas súas actividades.

Ámbitos de mellora
Promover o consumo de cultura desde a infancia (51,6 %), aumentar a presenza da lingua e a cultura en medios de comunicación, redes sociais e plataformas (42,2 %) e aumentar as subvencións e axudas para fomentar a valorización do idioma (27,1 %) son as tres medidas máis demandadas polas entidades enquisadas. A opción do bono cultural para reducir o custo do acceso á cultura en galego só ten un 15,8 % de apoio. Con todo, o Observatorio destaca que eses datos varían en función de quen conteste: aquelas entidades que empregan acotío o galego na súa produción consideran que para impulsar o idioma debe facerse accións en todos os eidos (57,8 %), incrementar o apoio das institucións con máis subvencións e axudas económicas para o sector (56,5 %) e impulsar a presenza de figuras de referencia que prestixien o uso do galego (55,7 %). Pola contra, as que o empregan menos coidan que se debe ampliar e mellorar a oferta cultural en galego (49,4 %) e implantar un bono cultural (44,2 %).

Antecedentes
Este informe sitúase nunha liña de traballo continuada da institución de buscar aproximación a indicadores culturais tanto desde variables cualitativas como cuantitativas. Un dos estudos máis destacados con respecto do idioma foi O valor económico do galego. Aquel estudo, do ano 2023, concluía que o impacto total sobre a economía galega das actividades vinculadas á nosa lingua representa un 3,4 % da produción da economía e un 4,8 % do emprego. Unha gran cantidade das actividades realizadas en lingua galega son de tipo cultural, por iso resulta interesante coñecer cal é o uso desta no ámbito cultural.
 
Difusión.
Documento de Traballo
A produción en lingua galega no ámbito cultural
Data de publicación
Mércores, 19 de xuño de 2024
Onde
consellodacultura.gal
Autoría
Observatorio da Cultura Galega (CCG)
Observatorio da Cultura Galega (CCG)