II. Educación Plurilingüe: Situación en Galicia

10 de decembro: debate en directo
Información
Neste ano 2020 cúmprense 10 da aprobación do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. Esta norma, a maiores doutros cambios substanciais en relación co anterior Decreto 124/2007, introducía como gran novidade a aposta por unha xeneralización progresiva da lingua estranxeira como instrumento para o ensino e aprendizaxe de materias non lingüísticas; un proxecto de educación plurilingüe que se concretaría nunha Orde posterior na que se regulaban os centros plurilingües e a súa incorporación á denominada Rede de Centros Plurilingües de Galicia.

O período de dez anos de vixencia do Decreto transcorreu cun incremento constante e acelerado no número de centros que se acolleron a ese formato plurilingüe e mesmo coa ampliación das etapas educativas inicialmente previstas de educación primaria e ESO á educación infantil e ao bacharelato. Con todo, este éxito na demanda nada sorprendente non foi acompañado dunha avaliación do seu funcionamento nin dos resultados acadados, como se establecía nas Disposicións adicionais do propio Decreto, de maneira que hoxe aínda non dispomos de datos científicos que dean conta do éxito ou fracaso do modelo en tres indicadores básicos: a mellora da competencia en lingua estranxeira, a influencia nas aprendizaxes non lingüísticas vehiculadas nun idioma estranxeiro e as posibles consecuencias na competencia, a valoración e a visibilidade da lingua galega.

O Consello da Cultura Galega considera necesario e urxente realizar estudos rigorosos sobre a educación lingüística en Galicia, sinaladamente sobre o modelo de educación plurilingüe actualmente vixente. A actividade que aquí presentamos quere contribuír a unha reflexión sosegada sobre esta cuestión a través de profesionais e expertos, pero inseríndoa no debate máis amplo que se está a producir tamén noutras comunidades bilingües do Estado. A primeira sesión pretende situar a propia idea de educación plurilingüe desde contextos de linguas minoradas e presentar alternativas doutras comunidades bilingües; a segunda, ofrecer experiencias, datos e valoracións referidas especificamente a Galicia.
Ficha técnica
II. Educación Plurilingüe: Situación en Galicia
II. Educación Plurilingüe: Situación en Galicia
Xornada. 10 de decembro: debate en directo
Modera
Manuel Bragado
Relator/a
Valentina Formoso Gosende
María López Sández
Xaquín Loredo Gutiérrez
Colabora
Real Academia Galega

Organiza
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)