Vicente Risco

----

Vicente Risco

1884 Ourense | 1963 Ourense
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Biografía de Vicente Risco

1884- Ourense | 1963 Ourense
Unha das figuras máis destacadas da Xeración Nós, considerado un dos teóricos do nacionalismo galegoEstudou Dereito por libre na Universidade de Santiago de Compostela, licenciándose en 1906. Acadou a praza de funcionario na delegación de Facenda de Ourense, e no faladoiro de Marcelo Macías coincidiu con outros intelectuais como Xulio Alonso Cuevillas (tío de Florentino López Cuevillas) ou Arturo Vázquez Núñez. Levábase tamén desde a infancia con Ramón Otero Pedrayo pois naceran no mesmo edificio con tres anos e medio de diferenza. Seguidor das vangardas literarias e filosóficas, a través dos decadentistas ingleses e franceses chegou ao ocultismo e o orientalismo, e estudou tamén o budismo e o teosofismo. En 1910 comezou a escribir no xornal local El Miño, onde empregaba pseudónimos como Rujú Sahib ou Polichinela. En 1913 comezou os estudos de Maxisterio en Madrid, onde foi alumno de José Ortega y Gasset e tratou a Ramón Gómez de la Senra e Luis Hoyos Sáinz. En 1916 regresou a Ourense xa como catedrático de Historia da Escola Normal, e por entón regresara ao catolicismo.

En 1917 fundou co avogado Arturo Noguerol e con López Cuevillas a revista literaria mensual La Centuria, subtitulada Revista neosófica, publicada en castelán (agás un poema de Noriega Varela) e que durou sete números. Nese mesmo ano ingresou nas Irmandades da Fala, da man de Antón Losada Diéguez, e comezou a publicar no voceiro A Nosa Terra e mesmo a participar en mitins, así como na Primeira Asemblea Nacionalista. Nese ano publicou o artigo “Teoría do nacionalismo galego”, que desenvolverá no libro do mesmo título editado en 1920.

En xuño de 1920 asistiu a unha xuntanza en Pontevedra con Castelao, Ramón Cabanillas e Antón Losada Diéguez co obxecto de crear unha revista monolingüe sobre a cultura galega. Castelao propuxo que se chamase Nós, sendo Risco o director literario e Castelao o director artístico. Acordouse que se editase na imprenta ourensá de La Región, e Arturo Noguerol encargouse de constituír unha sociedade mercantil para facer viable o financiamento. No outono de 1921 o Grupo Nós constituíuse como sociedade.

Tras a Cuarta Asemblea Nacionalista, de 1922, Risco abandonou as Irmandades da Fala e creou a Irmandade Nazonalista Galega. Nun primeiro momento colaborou coa ditadura de Primo de Rivera, iniciada en setembro de 1923, pensando que sería unha oportunidade para desmontar o sistema caciquil, e aceptou un posto de deputado provincial por Ourense co obxecto de crear unha mancomunidade, como en Cataluña. En xaneiro de 1923 a Irmandade Nazonalista retomou a edición da publicación brigantina Rexurdimento, e despois tivo como voceiro oficioso o xornal Galicia, de Valentín Paz Andrade. A Irmandade Nazonalista cesou a súa actividade cara a 1926, e en 1929 Risco regresou ás Irmandades da Fala e a escribir n’A Nosa Terra.

Foi membro do Seminario de Estudos Galegos, do que dirixiu a sección de etnografía e folclore, dúas disciplinas ás que lles prestou atención ao longo de toda a súa vida.

Un dos obxectivos de Nós era dar pulo á literatura galega. Risco cultivou a narrativa desde o relato Do caso que ll’aconteceu ó doutor Alveiros (1919), pezas curtas publicadas en Céltiga e Lar como A trabe de ouro e a trabe de alquitrán, a novela O porco de pé (1928), ou relatos que viron a luz na revista Nós, como “Dedalus en Compostela”. Tamén publicou unha peza de teatro, O bufón d'El-Rei. Drama en catro pasos (1928).

O 23 de febreiro de 1929 ingresou na Real Academia Galega, a proposta de Manuel Martínez Murguía, Eladio Rodríguez González e Manuel Lugrís Freire, co discurso Un caso de licantropía, que foi respondido por Ramón Cabanillas.

En 1930 realizou un curso de etnografía na Universidade de Berlín. Nos catro meses alí vividos, narrados nas crónicas enviadas a Nós e posteriormente recollidas en Mittleuropa (1934), deveu cara a unha ideoloxía máis conservadora e católica.

En 1931 foi un dos fundadores do Partido Nazonalista Republicán de Ourense, polo que saíu elixido Ramón Otero Pedrayo como deputado nas eleccións a Cortes Constituíntes celebradas o 28 de xuño. En outubro dese mesmo ano participou no manifesto de afirmación católica asinado por un grupo de galeguistas protestando polo que entendían como unha persecución do réxime republicano contra a igrexa.

En outubro de 1935 foi elixido membro do executivo na III asemblea do Partido Galeguista, se ben daquela xa había fortes desavinzas. Tras a adhesión do Partido Galeguista á Fronte Popular en 1936 Risco integrouse en Dereita Galeguista, que se constituíra en maio de 1935. Con todo, participou de forma activa na campaña polo Estatuto de Autonomía de Galicia.

Tras o alzamento nacional, en 1938 publicou diversos artigos en La Región en apoio ao bando sublevado. Entre 1940 e 1948 residiu a Pamplona e Madrid, e publicou diversos estudos etnográficos en lingua castelá. Regresou a Ourense, volveu publicar algún traballo en galego e traduciu á nosa lingua a novela La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, se ben seguiu escribindo en castelán o resto da súa produción literaria, chegando a ser finalista do Premio Nadal en 1952 coa novela La puerta de paja. En 1961, animado por amigos como Otero Pedrayo e Fernández del Riego, publicou coa editorial Galaxia o volume Leria, unha escolma de traballos filosóficos, críticos e literarios redactados entre 1920 e 1955.

Finou en Ourense en 1963, e foi soterrado no cemiterio de Vilanova, en Allariz.


 • Referencias

  • OBRA

   • Obra en galego

    • Narrativa

     • Do caso que ll’aconteceu ó doutor Alveiros (1919)
     • O lobo da xente (1925)
     • A velliña vella (1925)
     • A trabe de ouro e a trabe de alquitrán (1925)
     • A Coutada (1926)
     • Os europeos en Abrantes. Epopeia en prosa (1927)
     • O porco de pé (1928)
     • Dedalus en Compostela (1929)
     • O señor feudal (1930)    • Teatro

     • O bufón d'El-Rei. Drama en catro pasos (1928)    • Ensaio

     • Teoría do nazonalismo galego (1918)
     • Nós, os inadaptados (1933)
     • Mitteleuropa. Impresiós d'unha viaxe (1934)
     • Leria (1961)
     • Doutrina e ritual da Moi Nobre Orde Galega do Santo Grial (1997)    • Etnografía

     • Etnografía e folkore de Melide (1933)   • Obra en castelán

    • Narrativa

     • El enviado (1911)
     • La puerta de paja (1953)    • Ensaio

     • El problema político de Galicia (1930)
     • Psicología del librepensador (1937)
     • Satanás, biografía del diablo (1947)  • BIBLIOGRAFÍA

   • Casares Mouriño, Carlos (1981): Vicente Risco. Vigo: Galaxia.
   • Lugrís Pérez, Ramón (1963): Vicente Risco na cultura galega. Vigo: Galaxia.
   • Risco, Antón (1978): Pensamento de Vicente Risco. Lugo: Alvarellos.
   • VV.AA. (2013): Quen é Vicente Risco? Allariz: Fundación Vicente Risco.

Publicacións nas que participou Vicente Risco

Portada de Pr´o catálogo da léngoa galega
LIBRO

Pr´o catálogo da léngoa galega

Homenaxe ó 70 aniversario do Seminario de Estudos Galegos

Materiais de Vicente Risco

Documento. Artigo

Artigo de Vicente Risco en La Noche sobre os libros que tratan de Galicia, entre eles o de Ruth Matilda Anderson

Risco, Vicente: «La Galicia inesperada», La Noche: único diario de la tarde en Galicia, 9176 (25 de outubro de 1950), 3.
Documento. Artigo

Vicente Risco escribe sobre Laxeiro. 1947

Risco, Vicente: «El pintor Laxeiro», El Correo gallego: diario político de la mañana, 23439 (21 de maio de 1947), 3
Documento. Artigo

A semana cultural de Porto, celebrada en abril de 1935, contou cunha ampla representación de membros do Seminario de Estudos Galegos

«Seminario de Estudos Galegos: La semana cultural de Oporto», El pueblo gallego: rotativo de la mañana, 3441 (17 de abril de 1935), 9.
Documento. Artigo

Estudo de Vicente Risco sobre Francisco Añón, feito a partir dun retrato do poeta

Risco, Vicente: «Ensaios de phisiognomonía. Francisco Añón», Nós: boletín mensual da cultura galega: órgao da Sociedade Galega de Pubricacións Nós, 51 (15 de marzo de 1928), 42-43.
Documento. Artigo

Artigo de Vicente Risco sobre Saco Arce publicado na revista Nós en 1927

Risco, Vicente : «Ensaios de phisiognomonía. Don Xohan Antonio Saco e Arce», Nós. Boletín mensual da cultura galega, Ano IX: 48 (15 de decembro de 1927) , 2-4.
Documento. Artigo

A primeira recepción xeral do SEG, para homenaxear á romanista Carolina Michaëlis de Vasconcellos, recollida por El compostelano. 15 de marzo de 1926

«Primera reunión general del Seminario de Estudos Galegos: Recepción de los poetas Cabanillas, Noriega, Abente y Taibo», El compostelano: diario independiente, 1795 (25 de marzo de 1926), 1.
Documento. Páxina de prensa

«Prosas de Risco: Leonardo Coímbra en Madrid» / «Ante la pizarra»

Artigo de Vicente Risco sobre a estancia madrileña de Leonardo Coimbra, nunha páxina que entre outras pezas tamén inclúe o escrito titulado «Ante la pizarra» de Ben-Cho-Sey datado en 5/2/1922.
Texto.

Bibliografia selecta sobre Vicente Risco

Bibliografía específica sobre Vicente Risco elaborada por Xusto Beramendi. 2017

Dedalus en Compostela [fragmento]

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Galicia [A Habana] (1902-1930) .
1903-1904: Revista Semanal Ilustrada
Revista Semanal Ilustrada de mayor circulación en la República
1905, n.º 1: Sen subtítulo
1905, n.º 2-1906, n.º 33: Revista Regional de más circulación en la República de Cuba
1906, n.º 34-1907: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba y Defensor de los intereses gallegos en América
1914: Revista Regional Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
16-08-1925: Revista Semanal Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1926: Revista Gráfica Regional de La Habana. Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1930: Publicación Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Boletín de Casa América-Galicia (1920-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Emigrado, El (1920-1940) .
Ata n.º 14: Periódico Independiente
A partir do n.º 15: Órgano de las sociedades de emigrados y agricultores
1931: Engádese "Periódico Galleguista"
1935: Propiedad de la Sociedad Hijos del Ayuntamiento de La Estrada en Cuba
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Terra Galega (1921-) .
Boletín mensual: Órgao da Xuntanza Nazonalista Galega d'Habana e paladín do honor da Raza Céltiga
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Terra (1923-1923) .
Boletín de Cultura Galega: Idearium da I.N.G. n'América do Sul
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Céltiga (1924-1932) .
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por la "Editorial Céltiga"
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por los talleres gráficos Virs
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Fouce, A (1930-1936) .
Periódico galego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Bs As 1930] (1930-) .
Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Alma Gallega (1935-1967) .
1935: Revista de «Casa de Galicia»
1936-1940, e a partir de 1944: Órgano Oficial de Casa de Galicia de Montevideo
Xullo 1941: Revista de Casa de Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Mundo Gallego [1952-53] (1952-1953) .
1ª Época: Revista de Galicia en Madrid
2ª-3ª Época: Órgano Oficial del Centro Gallego de Madrid
4ª Época: Revista del Centro Gallego de Madrid
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Alborada (1952-1956) .
2ª época ata a actualidade: Órgano del Centro Gallego de Barcelona
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Ruada (1960-) .
Revista anual de Lar Gallego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Ecuador 0º, 0', 0 (1965-1965) .
Revista de poesía universal
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;

Artigos

(11/1920) En Mondariz. La Academia Gallega: homenaje a Murguía. Terra, A. 1ª (7), 28.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Cabanillas ; Uxío Carré Aldao ; Manuel Murguía ; Vicente Risco ; Antonio Rey Soto ; Eladio Rodríguez González ; Antón Villar Ponte ; Marcelo Macías ; José Rodríguez de Vicente "Joselín" ;
RISCO, V. (2/1925) A velliña vella. Céltiga. 1ª (10), 12.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (7/1925) A estrela do apóstolo. Céltiga. 1ª (14), 6-8.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (9/1925) Lar - publicación quincenal de novelas cortas en idioma gallego. Céltiga. 1ª (17), 8.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Francisca Herrera Garrido ; Ramón Otero Pedrayo ;
RISCO, V. (10/1925) Teoría do nazonalismo gallego. Céltiga. 1ª (19), 27-29.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (10/1925) Teoría do nazonalismo gallego. Céltiga. 1ª (20), 27-29.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (11/1925) Teoria do nazonalismo galego. Céltiga. 1ª (21), 27-28.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (11/1925) Teoria do nazonalismo galego. Céltiga. 1ª (22), 27-28.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (12/1925) Teoria do nazonalismo galego. Céltiga. 1ª (23), 28.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (12/1925) Teoria do nazonalismo galego. Céltiga. 1ª (24), 28.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(1/1926) La segunda comida de camaradería de Céltiga resultó una magnífica tenida de buen humor. Céltiga. 1ª (25), 11.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Vicente Risco ; Antonio Noriega Varela ; Castelao ;
BLANCO AMOR, E. (1/1926) Vicente Risco. El ilustre profesor gallego inicia sus colaboraciones en Céltiga. Céltiga. 1ª (25), 25-26.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Vicente Risco ;
RISCO, V. (1/1926) Teoria do nazonalismo galego. Céltiga. 1ª (25), 28.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (1/1926) Carta de Vicente Risco ao director de Céltiga. Céltiga. 1ª (25), 25.
Ver carta Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (1/1926) Da renacencia galega. Céltiga. 1ª (26), 27-28.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (1/1926) Teoria do nazonalismo galego. Céltiga. 1ª (26), 28.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (2/1926) Teoria do nazonalismo galego. Céltiga. 1ª (27-28), 80.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (3/1926) Ideas gallegas. Da nosa renacencia. Céltiga. 1ª (29-30), 47-48.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (4/1926) Teoria do nazonalismo galego. Céltiga. 1ª (31), 32.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (4/1926) Teoria do nazonalismo galego. Céltiga. 1ª (32), 32.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
RISCO, V. (5/1926) Teoria do nazonalismo galego. Céltiga. 1ª (33), 27.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(6/1926) Publicaciones recibidas: Nós. Céltiga. 1ª (36), 34.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Manuel Lugrís Freire ; Ramón Martínez López ; Vicente Risco ; Florentino L. Cuevillas ;
(5/1930) Verdadeira realidade. Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía. 2ª (10), 21.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Antón Villar Ponte ;
(5/1930) O marxe dunha noticia. Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía. 2ª (10), 22.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Cabanillas ; Ben-Cho-Shey ; Gonzalo López Abente ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Antón Villar Ponte ;
RISCO, V. (12/1930) Un artículo de Vicente Risco. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (185), 1.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(12/1930) Un libro, de Risco. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (186), 8.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Vicente Risco ;
(12/1930) Seminario de Estudios Gallegos. Junta extraordinaria. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (187), 2.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Joaquín Arias Sanjurjo ; Fermín Bouza Brey ; Salvador Cabeza de León ; Ricardo Carballo Calero ; Xesús Carro García ; Álvaro de las Casas ; Xosé Filgueira Valverde ; Antonio Fraguas ; Daría González García ; Luís Iglesias Iglesias ; Florentino López Cuevillas ; Ramón Martínez López ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Paulino Pedret Casado ; Castelao ; Luís Tobío Campos ; Alfonso Vázquez Martínez ;
LOIRA, X. (1/1931) El problema político de Galicia. (A propósito del libro de Vicente Risco). Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (188), 1.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Vicente Risco ;
RISCO, V. (1/1931) Témonos que defiñire. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (189), 3.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
VILLAR PONTE, A. (2/1931) Cosa esencial para Galicia. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (193), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1934) Antoloxía nacional. Os inteleituas finiseculares. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (349), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Cabanillas ; Vicente Risco ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Castelao ;
DíAZ ESTéVEZ, D. (5/1944) Primera Hermandad Gallega. Acción Gallega. 2ª (8), 8.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Vicente Risco ;
CARBALLO, R. (12/1944) Unha xeneración desertora. Nosa Terra, A. (433), 4.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rafael Alberti ; Luís Amado Carballo ; Eduardo Blanco Amor ; Ramón Cabanillas ; Ánxel Casal ; Álvaro de las Casas ; Plácido Castro ; Ramón María Valle-Inclán ; Rafael Dieste ; Federico García Lorca ; Jorge Guillén ; Eloy Luís ; Vicente Risco ; Xosé Otero Espasandín ; Ramón Otero Pedrayo ; Manuel Antonio ; Castelao ; Pedro Salinas ; Valente Paz-Andrade ; Ramiro Illa Couto ; Manuel Portela Valladares ;
FERNáNDEZ, F. (12/1949) Trayectoria histórica del Galleguismo. Betanzos. 1ª (44), 23-25.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Alfredo Brañas ; Ramón Cabanillas ; Vicente Risco ; Xaime Quintanilla ; Antón Villar Ponte ; Lois Porteiro Garea ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1950) Galicia cada treinta días (mayo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (450), 27, .
Mencións: Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Carlos Martínez-Barbeito ; Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1951) Galicia cada treinta días (febrero). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (455), 6, .
Mencións: Francisco Bellot ; Manuel Curros Enríquez ; Xosé Filgueira Valverde ; Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1952) Galicia cada treinta días (diciembre). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (465), 8 .
Mencións: Xosé María Álvarez Blázquez ; Manuel María ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1958) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (499), 6 .
Mencións: Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Carlos Martínez-Barbeito ; Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1962) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (523), 11 .
Mencións: Ánxel Fole ; Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1963) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (529), 15 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Álvaro Cunqueiro ; Rafael Dieste ; Francisco Fernández del Riego ; Celso Emilio Ferreiro ; Vicente Risco ; Sebastián Martínez-Risco y Macías ; Ramón Otero Pedrayo ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1963) Noticiario Gallego. Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (530), 13 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Rosalía de Castro ; Vicente Risco ; Francisco Vázquez Saco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1963) Vicente Risco en la cultura gallega. Lugo. (239), 1.
Mencións: Vicente Risco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1970) O sentimento da terra. Galicia [Bs As 1926]. (573), 23 .
Mencións: Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Castelao ;
(12/1976) Escolma Teima. Teima. (3), 33.
Ver bibliografía
Mencións: Xoán Bernárdez ; Vicente Risco ; Bibiano Morón ; José Mário Branco ;
MARIñO, X. (1/1977) O remuiño. Teima. (5), 31.
Ver bibliografía
Mencións: Carlos Casares ; Xavier Costa Clavell ; Celso Emilio Ferreiro ; Vicente Risco ; Xaquín Marín ; Silvio Santiago ; Miro Casabella ; Xerardo Moscoso ; Armando Guerra ;
MAGARIñOS, A. (1/1977) Prensa galega (1931-1936) : "Resol" e "Ser". Teima. (6), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Azaña ; Jesús Bal y Gay ; Eduardo Blanco Amor ; Fermín Bouza Brey ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Álvaro de las Casas ; Plácido Castro ; Manuel Colmeiro ; Arturo Cuadrado ; Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Rafael Dieste ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Bibiano Fernández Osorio-Tafall ; Ánxel Fole ; Johan Carballeira ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Manuel Lugrís Freire ; Luís Manteiga ; Vicente Risco ; Carlos Maside ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Antonio ; Emilio Pita ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Luís Seoane ; Ramón Suárez Picallo ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ; Victoriano Taibo ; Roberto Blanco Torres ; Camilo Díaz Baliño ; Evelio Acevedo ; Lois Peña Novo ; Eliseo Pulpeiro ; Eugenio Montes ; Aureliano José Pereira de la Riva ; Juvenal Ortiz Saralegui ; José Pasín Romero ;
MARIñO, X. (2/1977) O remuíño. Teima. (8), 32.
Ver nota breve
Mencións: Carlos Baliñas ; Marino Dónega ; Vicente Risco ; Manuel Lourenzo ; Anxo A. Rei Ballesteros ; Jose Manuel Caballero Bonald ; Xosé Manoel Conde ;
(2/1977) As oríxes do teatro galego : As máscaras. Teima. (11), 32.
Ver artigo
Mencións: Xaquín Lorenzo Fernández ; Vicente Risco ; Nicolás Tenorio y Cerero ;
MAGARIñOS, A. (3/1977) A prensa en Galicia (1930-1936). Teima. (14), 30-31.
Ver reportaxe
Mencións: Basilio Álvarez ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Antón Villar Ponte ; Jose Antonio Primo de Rivera ; Avelino López Otero ; Fornés Sierra ;
(3/1977) [Fotografía de Vicente Risco]. Teima. (14), 30.
Ver gráfico
Mencións: Vicente Risco ;
(4/1977) In memoriam : O Leuter, un vello galeguista. Teima. (17), 4.
Ver nota breve
Mencións: Fermín Bouza Brey ; Fermín Penzol ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Castelao ; Eleuterio Leuter González Salgado ; Florentino L. Cuevillas ; Xosé Ramón e Fernández-Oxea, "Ben-Cho-Shey" ;
CONDE MURUAIS, P. (4/1977) A Semá Santa, por aquí. Teima. (17), 26.
Ver artigo
Mencións: Vicente Risco ;
FREIXANES, V. PIñEIRO, R. VILLARES, R. (5/1977) 17 de maio : Día das Letras Galegas : Antón Villar Ponte. Teima. (22), 37-39.
Ver reportaxe
Mencións: Manuel Banet Fontenla ; Ramón Cabanillas ; Santiago Casares Quiroga ; Camilo José Cela ; Manuel Lugrís Freire ; Manuel Murguía ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Xaime Quintanilla ; Castelao ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Antón Losada Diéguez ; Roberto Blanco Torres ; Lois Porteiro Garea ; Antonio Cánovas del Castillo ; Arturo Noguerol Buján ; Aurelio Ribalta ; Florencio Vaamonde ; Euxenio Charlón Arias ; Ramón Charlón Arias ;
MAGARIñOS, A. (5/1977) 1931-1936 : A prensa nas vilas. Teima. (23), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Emilio Álvarez Blázquez ; Eduardo Blanco Amor ; Alexandre Bóveda ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Ramón de Valenzuela ; Antón Alonso Ríos ; Joaquín Loriga ; Manuel Portela Valladares ; Segundo Carlos Pardo-Ciórraga de Santos ; Pereira Vidal ; Manuel González Rodríguez ; José Trapero Pena ; Antonio Maseda Bouso ; T. Torres Quiroga ; Mario Canda Pérez ; Antonio Bacelar Besteiro ;
ÁLVAREZ POUSA, L. (5/1977) Carlos Velo, nacionalista galego : Por Galicia nun venres santo. Teima. (24), 18-21.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Antonio García Varela ; Bernardino Graña ; Xaquín Lorenzo Fernández ; Vicente Risco ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Friedrich Nietzsche ; Ramón Otero Pedrayo ; Reimundo Patiño ; Manuel Peña Rey ; Castelao ; Luís Soto Fernández ; Miguel de Unamuno ; Carlos Velo ; Santiago Álvarez ; Xosé Hermida ; Ramón de Valenzuela ; Eugenio Montes ; Florentino L. Cuevillas ; Manuel B. Cossío ;
CONDE MURUAIS, P. (6/1977) A noite de San Xoán. Teima. (29), 26.
Ver artigo
Mencións: Vicente Risco ; Salomón Reinach ;
MAGARIñOS, A. (6/1977) Comunicación : "Heraldo de Galicia" e as eleccións republicanas. Teima. (29), 32.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Banet Fontenla ; Alexandre Bóveda ; Xosé Filgueira Valverde ; Adolf Hitler ; Ramón Martínez López ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Joaquín Calvo Sotelo ; Isidoro Guede ; Xosé Sesto López ; José García Vidal ; José Lino Sánchez ; Darío Caramés Ruza ; José Martínez Tiscar ; José Fernández Borrajo ; José Goyanes Sotelo ; José Antonio Varela Garza ; Xosé Lois Parente del Riego ; Ángel Martínez Doval ; José Perille Garra ; Pedro Basanta del Río Rojo ;
CONDE MURUAIS, P. (7/1977) O Corpiño : Clínica psiquiátrica do mundo rural. Teima. (31), 20-22.
Ver reportaxe
Mencións: Xaquín Lorenzo Fernández ; Vicente Risco ; Agustín Montoto ; Xesús Taboada Chivite ; Carmelo Lisón Tolosana ; Xosé Chao Rego ; Virxe María ; Xesucristo ; Juan José Cebrián Franco ; Víctor Lis Quibén ; Maxín González Montoto ; María Bermúdez Liste ; Elvira Cabaleiro Fernández ; Jesusa Suárez ; Edelmira Brandariz ; Milagros Rodríguez ; Manuela Borragueiros ; Dorinda Mayo ; Divina Fuentes Godoy ; María Teresa Forno Río ; Ángel Rouco ; Alfredo Pardo Neira ;
BARREIRO FERNáNDEZ, X. (7/1977) O galeguismo histórico (1840-1936). Teima. (32), 37-39.
Ver reportaxe
Mencións: Joaquín Arias Sanjurjo ; Juan Barcia Caballero ; Alexandre Bóveda ; Alfredo Brañas ; Ramón Cabanillas ; Salvador Cabeza de León ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos VII de Francia ; Xosé Filgueira Valverde ; Antonio López Ferreiro ; Ramón Máiz Suárez ; Vicente Risco ; José Ortega y Gasset ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Juan Manuel Paz Nóvoa ; Castelao ; Francisco Romero Blanco ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Carlos Zubillaga ; Alejandrino Fernández Barreiro ; Antón Losada Diéguez ; Marcelo Macías y García ; Alberte Martínez López ; Lois Peña Novo ; Lois Porteiro Garea ; Esteban Quet y Puigvert ; Ramón Pérez Costales ; Manuel Lago González ; Eugenio Montero Ríos ; Alfonso Alfonso Bozzo ; Xan Moreno González ; Ramón Faginas ; Federico Gallardo ; Joaquín Díaz de Rábago ; Juan Vázquez de Mella y Fanjul ; Ramón Bernárdez ; Olimpio Pérez Rodríguez ; Pedro Pais Lapido ; Bernardo Santaló ; Urbano Anido ; Gabino, conde de Bugallal y Araujo ; José Antonio Parga Sanjurjo ; Evaristo Martelo Paumán ;
MéNDEZ FERRíN, X. (7/1977) O nacionalismo cara ó futuro. Teima. (32), 43-45.
Ver reportaxe
Mencións: Alexandre Bóveda ; Bieito Cupeiro ; Francisco Franco ; Eduardo Pondal ; Lenin ; Ramón Lugrís ; Manuel Murguía ; Vicente Risco ; Karl Marx ; Xosé Neira Vilas ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Moisés da Presa ; Castelao ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Enrique Fuentes Quintana ; Francisco Rodríguez ; Ramón López Suevos ; Florentino L. Cuevillas ; Antón Moreda ;
GARCíA NEGRO, M. DOBARRO, X. (3/1980) Curso de lígua: Dazaseis. Nosa Terra, A. (97), 19.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Vicente Risco ;
MOSKOWICH, R. (9/1983) Galicia. Airiños. 1ª (50º aniversario), 47-49.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Luís Amado Carballo ; Francisco Añón ; Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Gonzalo López Abente ; Florentino López Cuevillas ; Antonio López Ferreiro ; Vicente Risco ; Antonio Noriega Varela ; Xoán Manuel Pintos ; Castelao ; Marcial Valladares ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Manuel Lago González ; Manoel-Antonio ;