Ramón Vilar Ponte

Viveiro (Lugo), 1890 - A Coruña, 1953

Biografía

----

Ramón Vilar Ponte

Viveiro (Lugo), 1890 - A Coruña, 1953

Autoria: Emilio Xosé Insua López

DOI: 10.17075/adg.4154

Foi o cuarto dos fillos do casal formado polo emigrante enriquecido Ponciano Villar Bermúdez e Melchora Ponte

A prematura orfandade materna fixo que a súa educación e coidado recaesen nas tías Celia e Clementina, que tiveron moito que ver coa súa profunda devoción relixiosa católica, a diferenza do laicismo militante de Antón, o seu irmán máis vello e único supervivente da tise que abateu esta familia.

Ramón estudou o bacharelato por libre no Instituto de Lugo e superou o preparatorio de Filosofía e Letras en Compostela, onde participou de xeito destacado nunha campaña estudantil que rexeitaba a negativa dos académicos da Real Academia Española a aceptar o ingreso na Corporación da condesa de Pardo Bazán. Redimido «a metálico» do servizo militar, estudou Filosofía e Letras na Universidad Central en Madrid (1912 1916), tendo entre os seus profesores a Menéndez Pidal e a Asín Palacios. Nesta época, Ramón concibiu co seu irmán Antón a idea de crear unha asociación para loitar contra a marxinación e a estigmatización social do idioma galego, as futuras Irmandades da Fala.

Das visitas ao domicilio do seu irmán Antón e de Micaela Chao, xorde a relación coa cuñada deste, Teresa Chao Maciñeira, con quen casa en marzo de 1919 e coa que ten tres fillos.

Na etapa inicial das Irmandades, Ramón desempeña un papel importante como activo membro do seu Comité de Acción Galeguista e como organizador do propio grupo coruñés. En decembro de 1917, fai parte da delegación que se despraza a Cataluña para negociar unha alianza coa «Lliga» catalanista de Cambó de cara ás eleccións de febreiro de 1918. Intervén, ademais, en moitos mitins de espallamento e escribe asiduamente en A Nosa Terra, cunha liña ideolóxica moi firme, claramente rupturista co Rexionalismo e defensora da praxe monolingüe en todos os ámbitos.

A maioría dos seus artigos desta época en A Nosa Terra poñen de relevo a importancia do idioma como signo distintivo da nación galega, critican o centralismo unitarista e o imperialismo asimilista do Estado español, ridiculizan a actitude dos representantes dos distritos galegos nas Cortes, atacan o mal do localismo, reclaman o reinicio das obras do ferrocarril da costa e outras medidas favorecedoras da economía galega, aplauden os avances e reivindicacións do catalanismo e esculcan a realidade europea e mundial, marcada pola Primeira Guerra Mundial e polo Tratado de Versalles, á procura de feitos e actitudes das pequenas nacionalidades asoballadas que puidesen servir de guía ou exemplo na loita emancipatoria galega.

Na súa etapa ferrolá, Ramón promove con Xaime Quintanilla e Nicolás García Pereira, entre outros, o grupo irmandiño local, colabora co seu voceiro de prensa, o Boletín Mensual da Irmandade da Fala do Ferrol, e faise accionista da revista cultural ourensá Nós, que promove Vicente Risco. Na editora Céltiga traballa como xerente e contribúe a poñer na rúa un total de quince volumes, entre os cales cómpre citar a peza Almas mortas do seu irmán Antón ou Un ollo de vidro de Castelao. Algunhas das súas colaboracións en A Nosa Terra nesta época preséntanse asinadas co pseudónimo Clodio Espasende e outras moitas son reproducidas polos xornais galaico-cubanos Terra Gallega, Heraldo de Galicia e Eco de Galicia.

Estivo presente e activo nas tres primeiras asembleas das Irmandades; na IV, a de Monforte (1922), adhírese ás teses de Risco e ingresa na Irmandade Nazonalista Galega (ING), e crea unha agrupación desta en Viveiro. Ao ano seguinte é comanditado pola V Asemblea Nacionalista para estudar con Xaime Quintanilla a posibilidade de crear unha Confederación do Traballo Galego, para integrarse no Comité Executivo da Confederación Agraria Galega e para manter contactos cos núcleos nacionalistas da colonia galega emigrada en Cuba. Nesta mesma época, rexistramos a súa presenza como articulista no xornal ourensán La Zarpa, no diario Galicia de Vigo e no boletín betanceiro Rexurdimento.
Durante a ditadura de Primo de Rivera, é dos poucos dirixentes da ING que dá mantido, en Viveiro, a continuidade dun grupo local nacionalista organizado, mais, dadas as limitacións para a acción política existentes, centra o seu traballo no labor xornalístico, enviando correspondencias de tema galego aos xornais madrileños El Sol e La Voz e colaborando asiduamente co Galicia de Paz-Andrade.

Ingresa, ademais, no Seminario de Estudos Galegos o 12 de febreiro de 1927 co traballo O sentimento nazonalista e o internazonalismo, que, lido na correspondente sesión por Xavier Prado en nome do autor, sería publicado logo durante o primeiro semestre de 1929, en catro entregas aínda que de xeito incompleto, nas páxinas de A Nosa Terra.

Por estes anos ditatoriais, colabora coa revista Céltiga de Bos Aires, co xornal galaico-arxentino A Fouce, de liña ideolóxica «arredista», e mais coa revista bonaerense Alborada; ademais de realizar moitos outros traballos soltos, case sempre de temática política, máis unha vez.

Ramón actúa, ademais, a xeito de ponte entre o nacionalismo que permanece á expectativa, nunha posición accidentalista, e o que, en troques, ingresa na Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) e aposta claramente pola mudanza de réxime, seguindo as orientacións do seu irmán Antón.

Unha vez proclamada a Segunda República, Ramón Villar Ponte é designado alcalde en abril por orde gobernativa e exerce como tal ata outubro de 1931. Nese tempo ten que padecer o «entrismo» no seu partido de elementos da «vella política» caciquil local (como é o caso do ex-alcalde José Santiago Seijo) e a hostilidade dos concelleiros e das organizacións socialistas, que entenden que o seu desempeño da alcaldía non responde axeitadamente ás demandas da clase obreira en diversos conflitos en que lle tocou facer de mediador. Esta dura experiencia política na alcaldía, unida ás súas fondas conviccións relixiosas, empúrrano a abandonar a ORGA, afiliarse ao Partido Galeguista (PG) a comezos de 1932 e a se converter nun dos galeguistas probablemente máis decididamente contrarios a calquera pacto do seu partido con Casares Quiroga, por unha banda, e coas forzas obreiras e/ou esquerdistas, pola outra.

Polo seu «arredismo» e pola publicación en 1933 do Breviario da Autonomía, exerceu Ramón, non obstante, algunha influencia de peso dentro da Federación de Mocidades Galeguistas (Celso Emilio Ferreiro, Xaime Isla Couto, Fernández del Riego, etc.) e, de feito, asistiu, cos seus 44 anos cumpridos, á asemblea constituínte desta, en 1934, e colaborou coa revista mindoniense Galiza, impulsada polo mozo Álvaro Cunqueiro. Tamén foi dos escasos galeguistas con carné que colaborou no boletín Alento, auspiciado en Compostela por Álvaro de las Casas, neste caso co artigo «Cousas do centralismo. A uniformidade docente» (núm. 4, 1934).

Cando se debate a participación do PG na Fronte Popular, a súa oposición a esa alianza convérteo en elemento marxinado ata no seu propio agrupamento local viveirense, dirixido agora por unha nova fornada de mozos (Balbino Cerdeiras, César Parapar Sueiras, Xavier Soto Valenzuela, etc.), e nas votacións internas do PG para a elaboración de candidaturas fica no posto 23, o que o deixa fóra destas. Ao falecer o seu irmán Antón en marzo de 1936, Ramón e a súa muller Teresa fanse cargo dos seus sobriños, Tonecho e Meliña. Ramón, que reduce agora a súa dimensión pública ao mínimo, envía non obstante a súa adhesión á xuntanza fundacional dunha Asociación de Escritores de Galicia e publica algún artigo proautonomista nos días previos ao referendo do 28 de xuño de 1936, como «Diante do plebiscito», que veu a lume en La Voz de Galicia o día 12 dese mes.

Despois da morte da súa tía Clementina, Ramón trasladouse definitivamente en 1942 á Coruña, cidade exemplo obxecto de iras represoras físicas, das que se zafara ata ese momento. Ramón dá aulas, para sobrevivir, en varios colexios privados coruñeses (Dequidt, Josefinas...) e asiste ao faladoiro do bar Asturias para conversar con Juan Naya, Federico Zamora, Alfonso Tobío ou o pintor Abelenda. Na soidade do seu gabinete, alleo aos intentos de reorganización clandestina do galeguismo que protagonizan os homes da futura editorial Galaxia, escribe artigos de contido nacionalista para a prensa galega do exilio, que publica co pseudónimo Licenciado Pravio; traballa na redacción de varios proxectos ensaísticos e literarios; elabora guións de radio para o Galician Programme da BBC, onde traballaba como locutor Plácido R. Castro; e, por último, redacta a monografía Días, hechos y hombres de la Real Academia Gallega, que se edita en 1953 e en castelán, seguindo directrices da propia entidade, presidida nesa altura por un vello detractor das Irmandades e ex-alcalde coruñés en dúas ocasións, Manuel Casás Fernández.

Como citar: Insua López, Emilio Xosé : Ramón Vilar Ponte. Recuperado o 05/04/2020 do Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega) http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=4154 DOI: 10.17075/adg.4154]

Obra sobre Ramón Vilar Ponte

Biografía de Ramón Villar Ponte, por Emilio Xose Insua

Artigos Ramón Vilar Ponte

Aviso Listado automático de documentación relacionada con Ramón Vilar Ponte nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1934) "Irmandades da fala". Espello nacional de Galicia. Galicia. 2ª época (348), 3.
Mencións: Antón Vilar Ponte ; Ramón Vilar Ponte ;