Matemáticas

132 total

Do 1 ao 36 de 132

Ecuacións exponenciais

Multiplicación de polinomios

Sistema de inecuacións lineares con dúas variables

Diagrama de árbore

Suma e resta de polinomios

Operacións combinadas con fraccións

Vectores no espazo. Exercicios de aplicación (III)

Vectores no espazo. Exercicios de aplicación (II)

Vectores no espazo. Exercicios de aplicación (I)

Xeometría no espazo: cálculo da ecuación dun plano

Xeometría no espazo: punto simétrico a un plano

Xeometría no espazo: punto simétrico a unha recta

Teoría de grafos

Teoría de grafos en 2 minutos

Domingo Fontán

0 e os infinitos

Xeometría no espazo. Posición relativa de dúas rectas

Xeometría no espazo. Posición relativa dun plano e dunha recta

Xeometría no espazo. Posición relativa de tres planos

Xeometría no espazo. Posición relativa de dous planos

As palabras da ciencia. Évariste Gallois

Xeometría no espazo. Planos e eixos coordenados

Parafusos

Razóns trigonométricas dun ángulo calquera (II)

Números máxicos

Razóns trigonométricas dun ángulo calquera (I)

Estudo de continuidade dunha función con parámetros (III)

Estudo de continuidade dunha función con parámetros (II)

Estudo da continuidade dunha función con parámetros (I)

Magnitudes

Estudo da continuidade dunha función

Resolución de sistemas de ecuacións lineais usando a regra de Cramer

As matemáticas nas bucinas de Nacho Porto

Por que o X representa o descoñecido

Teorema de Rouché-Frobenius. Discusión e resolución dun sistema de ecuacións con parámetros (II)

Teorema de Rouché-Frobenius. Discusión e resolución dun sistema de ecuacións con parámetros (I)