Proxecto Epístola

----

Rodolfo Prada (1892-1980)

Representante do laboratorio farmacéutico Andreu para Latinoamérica. Emigrou a Bos Aires moi novo. Alí colaborou en diferentes iniciativas a prol da cultura galega relacionándose coas figuras máis importantes da comunidade galaica. Foi membro da Real Academia Galega e autor de numerosos traballos de investigación e interpretación de temas galegos e arxentinos, entre eles un traballo sobre o pensamento do rexionalismo en Antolín Faraldo. Foi amigo íntimo de Luis Seoane e de Arturo Cuadrado.
Epístolas
5 Remitente [5]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1940-09-11 Remitente
de Rodolfo Prada,de José Neira Vidal, a Lois Tobío Fernández
Bos Aires
Montevideo
Orixinal

Epístola de Rodolfo Prada,de José Neira Vidal, a Lois Tobío Fernández en 11/09/1940

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Rodolfo Prada,de José Neira Vidal, a Lois Tobío Fernández en 11/09/1940

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
MUTUALIDAD-BENEFICENCIA
CULTURA
2171 BELGRANO 2189

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1940.-

Señor
Dr. Luis Tobío Fernández
Washington nº 126 ap. 2
MONTEVIDEO.-
R. O. DEL URUGUAY.-


Distinguido conterráneo y amigo:
Recibo su muy apreciada de ayer y, me apresuro a informarle que, en su oportunidad, se recibió su interesante colaboración titulada "Bases pra unha orgaización Política da Galiza" que fue debidamente incluida en el número extraordinario de la Revista "Galicia" de este Centro.-
Con la presente incluyo copia de la carta escrita a usted con fecha de 12 de julio último, con la cual se avisaba a usted recibo de dicho trabajo y se le remitía cheque en pago de la misma. Tambien incluyo el Duplicado del referido cheque por si el original no llega a su poder reexpedido de México.-
Así mismo, dispongo para que se le envíe un ejemplar del mencionado número extraordinario.
Al dar a usted la bienvenida a estas tierras del Plata, me es grato saludar a usted con toda consideración,

Rodolfo Prada [sinatura autógrafa]
Secretario
José Neira Vidal [sinatura autógrafa]
Presidente

1940-09-11 Remitente
de Rodolfo Prada, a Lois Tobío Fernández
Bos Aires
Montevideo
Orixinal

Epístola de Rodolfo Prada, a Lois Tobío Fernández en 11/09/1940

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Rodolfo Prada, a Lois Tobío Fernández en 11/09/1940

El Secretario del Centro Gallego de Buenos Aires

(Rodolfo Prada) [sinatura autógrafa], sauda con moito agarimo o distinto compatricio D. Lois Tobio Fernandez e se folga de saber que se atopa preto de nós. Aproveita a oportunidade pra facerlle chegar a eispresión dos seus millores sentimentos e os desexos de benestar n-estas terras do Prata. Xa sabrá que témol-a dita de contar entre nós o noso esgrevio Castelao, que chegóu de New York fai dous meses, quén se ten lembrado moito de vosté con afervoado afeuto.

Bos Aires, Setembre 11 do 1940.

1940-07-12 Remitente
de Rodolfo Prada,de José Neira Vidal, a Lois Tobío Fernández
Bos Aires
Orixinal

Epístola de Rodolfo Prada,de José Neira Vidal, a Lois Tobío Fernández en 12/07/1940

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Rodolfo Prada,de José Neira Vidal, a Lois Tobío Fernández en 12/07/1940

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
MUTUALIDAD-BENEFICENCIA
CULTURA
2171 BELGRANO 2189

Buenos Aires, 12 de julio de 1940.-


Señor
Dr. Luis Tobío Fernández
Av. de la Revolución, 11
Edificio Ermita - apart. 403
TUCUBAYA - MEJICO D.F.


Distinguido conterráneo:-
Tuve el agrado de recibir su apreciada carta de fecha 13 de mayo último, de la cual desplegue la colaboración que, a pedido de este Centro, tuvo usted a bien escribir para el número extraordinario de nuestra Revista "Galicia" a editarse en este mes en homenaje al Día de Galicia.-
A nombre de la Junta Directiva y, en el mío propio, agradezco a usted su colaboración y lo felicito por el alto valor de su trabajo.-
De acuerdo con lo oportunamente manifestado a usted me complazco en remitirle con la presente Cheque Nº 904/60310 a cargo de Irving Trust Cº de Nueva York por Dólares 25. -- extendido a su favor, en pago de la referida colaboración.-
Aprovecho gustoso la oportunidad para saludar a usted con la mayor cordialidad,


Rodolfo Prada [sinatura autógrafa]
secretario
José Neira Vidal [sinatura autógrafa]
Presidente

1956-02-23 Remitente
de Rodolfo Prada, a Lois Tobío Fernández
Bos Aires
Montevideo
Orixinal

Epístola de Rodolfo Prada, a Lois Tobío Fernández en 23/02/1956

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Rodolfo Prada, a Lois Tobío Fernández en 23/02/1956

RODOLFO PRADA
CONSTITUCIÓN 4234
Buenos Aires
–––––

23 Febreiro 1956

Señor,
Don Luis Tobío,
26 de Marzo 1089,
MONTEVIDEO. (Uruguay)

Benquerido amigo e irmán:
Supoño que o bo amigo Couceiro lle haberá trasmitido as miñas felicitaciós polo manífico traballo que fixo, a xeito de barudo perpiaño, pra o proieutado Congreso da Emigrazón Galega. Perfeita e lumiosa cada unha das tres partes. Fixen entrega do traballo ao Consello de Galiza e a tudos gostou e alentou moitísimo. Istase traballando encol das fases limiares do proieuto e, no seu intre, se lle informará a vosté o respeuto.
Agora teño o gosto de cumprir outro encárrego pra vosté. Trátase do seguinte: da grandeira obra, que patrióticamente financia noso esgrevio amigo Don Manuel Puente, da Historia de Galicia. Como vosté sabe, vense escribindo por un equipo de especialistas, alá na Terra, baixo a direición de Don Ramón Otero Pedrayo. Xa se recibiron os orixinaes pra os dous primeiros tomos que xa istán sendo imprensados. Don Manuel contratou o traballo ca impresa López de ista cibdá (a mesma que fixo o libro "As Cruces de Pedra na Galiza" de Castelao), en 400 e pico de mil pesos. Amáis de elo, os grabados custarán uns 150 mil pesos. Isto lle dará ideia da importanza da obra. A edizón istá ao coidado de Luis Seoane axudado por mín. Agora ben, témolo probrema da correición das probas, non pola correición simpre en sí, que se podería faguer doadamente en base a os orixinaes, senón pola necesidade de unificar a ortografía dos varios traballos de difrentes autores. Elo comporta unha responsabilidade que somentes pode ser asumida por persoa autorizada por outa preparación inteleitual e amplo conocemento da nosa lingua, pois vai tuda a obra en idioma galego. Con Otero Pedrayo tense acordado que se faga a primeira correición, –e conseguinte unificación ortográfica e linguística–, eiquí, enviándose a éle a derradeira proba pra sere revisada e conformada alá.
Agora ben, Seoane e máis eu entendemos que vosté é a persoa máis calificada nas terras do Plata pra laboura tan importante. Don Manuel atopou perfeita a eleicióne fíxome o encárrego de lle escribir propoñéndolle isa colaborazón e pregándolle queira aceitala, a base, naturalmente, de lle compensar cos honorarios que correspondan, xa que o traballo será fadigoso e lle demandará tempo que vosté perdería de adicar a labouras periodísticas ou editoriaes que lle rinden beneficios.
A impresa xa entregou as probas dos primeiros traballos: o Prólogo e a Descripción Xeográfica de Galicia, ambos de Otero Pedrayo. Si témola a sorte de que vosté aceite a laboura que lle propomos, enviaríamoslle ise material seguidamente. Prégolle, pois, nos favoreza ca sua resposta, o máis axiña que lle sexa posibele.
Aproveito gostoso a oportunidade pra o saudar moi cordialmente, aftmo. s. s. amigo e irmán,
R. Prada [sinatura autógrafa]

P/D.- Eu permítome apelar afervoadamente ao seu patriotismo galego pra que faga o sagrifizo de aceitar o encárrego.
R. Prada [sinatura autógrafa]

1967-12-22 Remitente
de Rodolfo Prada, a Lois Tobío Fernández
Santiago de Chile
Madrid
Orixinal

Epístola de Rodolfo Prada, a Lois Tobío Fernández en 22/12/1967

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Rodolfo Prada, a Lois Tobío Fernández en 22/12/1967

RODOLFO PRADA
CONSTITUCIÓN 4246
Buenos Aires
–––––––
Santiago (Chile): 22 Nadal 1967.

Señor,
D. Luis Tobío
Ma. de Guzmán 54 - 4º - B. a.
Madrid.3.


Ben querido amigo:
Eiquí estou en terras chilenas a pasar as crásicas festas coa miña muller na compaña dos nosos fillos e netos. Deixei por uns dias o trafego de Bos Aires eo recargo de labouras e preocupaciòs –de orde comercial e de orde patriòtico– e aproveito iste folgo pra respostar a sua tan aprezada carta datada o 20 do derradeiro outubro e tamèn seu garimoso christman do 30 de San Martiño. E prègolle perdoarme a tardanza.
Amostrei sua carta a Don Manuel e tanto èle como eu agradecemos moitísimo o intrès e boa vountade de colaboraciòn que vostè espresa.
Imposto ampramente Don Manuel das tan atinadas consideraciòs que vostè fai encol da impresiòn de 3º volùmne da Ha. de Ga., andaba a estudar o camiño a seguir –o de Barreiro ou o de Galaxia– cando sofriu un aicidente: rexa caida nunha rùa por fuxir dun auto que se lle viña enriba e como consecuncia fraitura dun brazo. Foi disgracia con sorte, pois a cousa poido ser fatal, xa que logrou eludir ser tumbado e esmagallo por lo coche. Daí que xa se non ocupou màis da cuestiòn. Agora, felismente, xa vai estando casi reposto e cando eu volte a Bos Aires, a mediados de xaneiro, verei de que tome defiñitiva decisiòn. A mìn me paresce que a via Galaxia è a màis doada e comenente pra mellor seguranza do coidado da edizòn. Penso que, o ùneco incomenente apontado por vostè, –desemellanza de tipos de imprenta–, non pode sere de importancia. Teño conservado desemellanzas en obras importantes de moitos volùmens editados moi espaciadamente. Don Manuel, por razòs de boa cantidade de fondos que ten naquil pais (Uruguai) semi-broqueados, amostraba incrinaciós pola via Barreiro. Acocho espranzas de o poder incrinar por Galaxia. Nin ben elo se resolva escribirei a vostè. Na mentras, dun xeito ou de outro, sería comenente que vostè fose revisando os orixinaes do traballo de Cuevillas comprementado por Taboada a ouxeto de uniformar ortografía, etc.-
Inda que xa lle enviei tarxeta cos saudos de Nadal e Aninovo, pràceme reiterarlle meus mellores desexos de felicidade navideña e de moi ventureiro ano 1968 na compaña dos seus.
Reciba fortes apertas do seu decote amigo,

Rodolfo Prada [sinatura autógrafa]