convocatorias

Rexistros 1 a 30 de 52
28/09/2018

Resolución pola que se declara deserta a convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Por Resolución do 14 de xuño de 2018, convócanse dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid, conforme ás bases reguladoras que rexían a convocatoria publicada no DOG 124, do 29 de xuño de 2018.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, o pasado 30 de xullo, o órgano instructor do procedemento constatou que non se presentara ninguna solicitude, polo que se declara deserta.

Consulta a resolución
28/08/2018

Relacion provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid.

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 14 de xuño de 2018, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid (DOG núm. 124, do 29 de xuño de 2018), publícase a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección.

Consulta aquí a listaxe
31/07/2018

Adxudicación das catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Adxudicación das catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega aos candidatos/as titulares e suplentes seleccionados/as na convocatoria por Resolución do 19 de abril de 2018 (DOG 84 de 2 de maio de 2018).

Consulta aquí o listado
16/07/2018

Propostas definitivas da comisión de valoración para a adxudicación de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Anexo II e Anexo III

Consulta aquí as listaxes definitivas
16/07/2018

Candidatas seleccionadas pola comisión de valoración para as bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Marcelino Fernández Santiago, xerente do Consello da Cultura Galega e instructor do procedemento para a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018),

INFORMA

Que as candidatas seleccionadas pola comisión de valoración das devanditas bolsas cumpren os criterios establecidos na Resolución do 19 de abril de 2018 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia para a concesión de subvencións en réxime competitivo, de acordo a documentación presentada polos mesmos

Luns, 16 de xuño de 2018

Consulta aquí ás candidatas seleccionadas
28/06/2018

Convocatoria pública de dúas bolsas de estadía do Consello da Cultura Galega na Casa de Velázquez en Madrid. (DOG nº 124, do 29 de xuño de 2018)

Para contribuír a acrecentar o estudo e a investigación da proxección da cultura galega, notablemente no mundo francófono, o Consello da Cultura Galega e a Casa de Velázquez en Madrid fan pública a convocatoria dunha bolsa de creación e outra de investigación.

Consulta aquí a convocatoria
26/06/2018

Resolución provisional para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 19 de abril de 2018, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG Nº 84, do 2 de maio de 2018), e unha vez realizada a avaliación dos méritos pola comisión de valoración conforme o baremo indicado na base 9 da convocatoria, a xerencia do Consello da Cultura Galega fai pública a resolución provisional, coas puntuacións obtidas polas persoas solicitantes no proceso de avaliación das solicitudes.
Ábrese o prazo de 10 días, contados a partir do día seguinte ao da data da publicación da resolución provisional, co fin de que as persoas interesadas poidan realizar as alegacións sobre esta.

Santiago de Compostela 27 de xuño de 2018

Consulta aquí a resolución provisional
24/06/2018

Relacion definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega.

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 19 de abril de 2018, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 84, do 2 de maio de 2018), e unha vez analizadas as reclamacións presentadas, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección.

Contra este acordo poderá interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do Consello da Cultura Galega, no prazo dun mes, que emperzará a contar partir do día seguinte ao da súa notificación

Consulta aquí a listaxe
08/06/2018

Relación provisional do 8 de xuño de 2018 de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

De acordo co previsto na cláusula 10 da Resolución do 19 de abril de 2018, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 84, do 2 de maio de 2018), despois de rematar o prazo de presentación e unha vez realizada a revisión das solicitudes recibidas e a documentación achegada, procédese á publicación das listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección. As persoas interesadas terán un prazo de dez días (10) hábiles, que empezarán a contar a partir da data de publicación do presente anuncio, para emendar as razóns da exclusión ou presentar a documentación requirida.
Consulta aquí a listaxe
25/05/2018

Resolución do 22 de maio de 2018 pola que se nomean os membros da comisión de valoración de catro bolsas de colaboración.

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2018 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes presentadas a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega
Documento: Nomeamento dos membros da comisión de valoración da convocatoria de bolsas
02/05/2018

Convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2018 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega e se anuncia a súa convocatoria.
Bases: DOG Núm.84. Mércores, 2 de maio de 2018. Páx. 22818
25/09/2017

Resolución definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección. Consulta a resolución
25/09/2017

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Consulta a resolución
13/09/2017

Resolución do 11 de setembro de 2017 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes presentadas a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Consulta a resolución
31/07/2017

Listaxe de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 12 de xuño de 2017, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria (DOG núm. 118, do 22 de xuño de 2017), despois de rematar o prazo de presentación e unha vez realizada a revisión das solicitudes recibidas e a documentación achegada, procédese á publicacíón das listaxes de solicitudes admitidas no proceso de selección. Consulta o listado
23/06/2017

Bases e convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2017 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria.

Consulta a aquí a resolución
22/07/2016

Relación de titulares e suplentes das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Segundo o disposto na cláusula décima da Resolución do 29 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG Nº 75, de 20 de abril de 2016), e unha vez rematado o prazo de reclamación das puntuacións provisionais, publícanse as listaxes definitivas de titulares e suplentes, ordenadas segundo a puntuación obtida por cada persoa solicitante.

Consulta o listado
19/07/2016

Resolución definitiva da convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Resolución do Presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, en relación coa convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega, e convocadas por Resolución do 10 de marzo de 2016 (DOG 63, de 4 de abril de 2016)

Consulta a resolución
08/07/2016

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

De acordo co previsto na cláusula décima da Resolución do 29 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG Nº 75, de 20 de abril de 2016), e unha vez realizada a avaliación dos méritos e recibidas as propostas das comisións de valoración correspondentes, procédese á publicación das listaxes coa puntuación provisional.

Consulta o listado


29/06/2016

Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Segundo o disposto na cláusula décima da Resolución do 10 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG Nº 63, de 4 de abril de 2016), e unha vez rematado o prazo de reclamación das puntuacións provisionais, publícanse as listaxes definitivas de titulares e suplentes, ordenadas segundo a puntuación obtida por cada persoa solicitante.

Consulta o listado

13/06/2016

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.

De acordo co previsto na cláusula décima da Resolución do 10 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se está a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG Nº 63, de 4 de abril de 2016), e unha vez realizada a avaliación dos méritos e recibidas as propostas das comisións de valoración correspondentes, procédese á publicación das listaxes coa puntuación provisional.

O prazo de exposición destas listaxes provisionais será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, durante os cales se poderán facer as alegacións pertinentes.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2016

O xerente

06/06/2016

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

De acordo co previsto na cláusula sexta da Resolución do 10 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da CUltura Galega (DOG núm. 63, do 4 de abril de 2016), e unha vez rematados os dez días hábiles para as oportunas reclamacións, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección.

Consulta o listado
02/06/2016

Listaxe de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

De acordo co previsto na base sexta da Resolución do 29 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria (DOG núm. 75, do 20 de abril de 2016), despois de rematar o prazo de presentación e unha vez realizada a revisión das solicitudes recibidas e a documentación achegada, procédese á publicación das listaxes de solicitudes admitidas no proceso de selección
20/05/2016

Listado de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración

De acordo co previsto na base sexta da Resolución do 10 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria (DOG núm. 63, do 4 de abril de 2016), despois de rematar o prazo de presentación e unha vez realizada a revisión das solicitudes recibidas e a documentación achegada, procédese á publicación das listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección.
As persoas interesadas terán un prazo de dez (10) días hábiles, que empezará a contar a partir da data de publicación do presente anuncio, para emendar as razóns da exclusión ou presentar a documentación requirida. No caso de que se así non o fixeren, considerarase que desisten da súa petición de bolsa e arquivarase o seu expediente na forma e termos indicados no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago, 20 de maio de 2016
20/04/2016

RESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria.

Dentro do plan de actividades do Consello da Cultura Galega para o ano 2016 figura a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía do Consello da Cultura Galega na Casa de Velázquez en Madrid para contribuír, deste xeito, a acrecentar o estudo e a investigación da proxección da cultura galega, especialmente no mundo francófono.

Descarga as bases da convocatoria nesta ligazón
14/04/2016

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria.

Advertidos erros na resolución antes citada, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 63, do 4 de abril de 2016, cómpre facer as seguintes correccións:

Descarga o documento
04/04/2016

RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que
rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria.

Dentro do plan de actividades do Consello da Cultura Galega para o ano 2016 figura a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración para proxectos de investigación sobre diversos aspectos da cultura galega.
04/04/2016

EXTRACTO da Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index).
31/07/2015

RESOLUCIÓN: Convocatoria pública realizada polo CCG no (DOG n.º 54 do 19 de marzo de 2015) de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid


30/07/2015

Resolución en relación coa convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega, e convocadas por o 21 de abril de 2015 (DOG n.º 80, do 29 de abril de 2015)

RAMÓN VILLARES PAZ, Presidente do Consello da Cultura Galega, en relación coa convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega, e convocadas por Resolución do 21 de abril de 2015 (DOG n.º 80, do 29 de abril de 2015)

RESOLVO:

Adxudicar as bolsas aos candidatos titulares seleccionados na devandita convocatoria e que se relacionan neste documento