Anxo Fernández

Vectores no espazo. Exercicios de aplicación (III)

Vectores no espazo. Exercicios de aplicación (II)

Vectores no espazo. Exercicios de aplicación (I)

Xeometría no espazo: cálculo da ecuación dun plano

Xeometría no espazo: punto simétrico a un plano

Xeometría no espazo: punto simétrico a unha recta

Xeometría no espazo. Posición relativa de dúas rectas

Xeometría no espazo. Posición relativa dun plano e dunha recta

Xeometría no espazo. Posición relativa de tres planos

Xeometría no espazo. Posición relativa de dous planos

Xeometría no espazo. Planos e eixos coordenados

Razóns trigonométricas dun ángulo calquera (II)

Razóns trigonométricas dun ángulo calquera (I)

Estudo de continuidade dunha función con parámetros (III)

Estudo de continuidade dunha función con parámetros (II)

Estudo da continuidade dunha función con parámetros (I)

Estudo da continuidade dunha función

Resolución de sistemas de ecuacións lineais usando a regra de Cramer

Teorema de Rouché-Frobenius. Discusión e resolución dun sistema de ecuacións con parámetros (II)

Teorema de Rouché-Frobenius. Discusión e resolución dun sistema de ecuacións con parámetros (I)

Interpretación xeométrica da derivada

Resolución de sistemas de ecuacións lineais usando o método de Gauss