Estatística e investigación operativa

25 total

Do 1 ao 25 de 25

Regresión Linear con geogebra: poboación maior - gasto sanitario

Estudo da temperatura media dunha estación meteorolóxica

Diagrama de árbore

Axudando a Pepa a Loba

Como manexo os meus datos con Rcmdr

Dinámica de poboacións: Modelo de Lotka-Volterra

Exercicios de probabilidade con táboas de continxencia

Probabilidades condicionadas. Sucesos independentes

Probabilidade. Leis de Morgan

Introdución á probabilidade

Inferencia estatística II. Intervalos de confianza

Inferencia estatística. Estimadores puntuais

Distribución normal

Teorema das probabilidades totais e Teorema de Bayes

Aproximación da Binomial pola Normal

Axuste por Gompertz

Modelo preditivo. Función de Gompertz

Suavizar a curva. Media móbil

Regresión lineal. Poboación fronte a número de falecementos

Inmunidade de rabaño

Proporción real de infectados. Contraste de hipóteses

Aplanar a curva. Punto de inflexión

Aplanar a curva cos datos do 26 de marzo de 2020

Test rápidos e toma de decisións

Modelos estatísticos para unha xenética cuantitativo-evolutiva

Vídeo (26' 50'') que recolle a intervención de José M. Castro Álvarez no ciclo de conferencias "Bioestatística para vivir e cómo vivir da estatísti...