Matemáticas

165 total

Do 1 ao 36 de 165

Resolución dun problema de idades sinxelo a través de ecuacións

Exercicio de asíntotas (I)

Regresión Linear con geogebra: poboación maior - gasto sanitario

Exercicio de extremos con parámetros

Exercicios de representación dunha función racional

Simplificación de expresións con potencias

Resolución de ecuacións de 2º grao incompletas

Resolución dun sistema de ecuacións lineares: método de substitución

Resolución dun sistema de ecuacións lineares polo método de igualación

Historia do cálculo. Parte 3

Historia do cálculo. Parte 2

Historia do cálculo. Parte 1

Suma de fraccións alxébricas

Ecuacións exponenciais

O tamaño si que importa

Teorema de Pitágoras

División co método de Ruffini

Xeodésica

Resolución dun sistema linear. Método gráfico

Simulación

Día do Científico Galego 2008-2012

Problemas de aplicacións de fraccións

Discretización

Resolución dun sistema de ecuacións lineares. Método de redución

O número Pi

Modelización dunha bóla de Nadal con GeoGebra

Resolución dun sistema de ecuacións non normalizado

Como medir distancias no mapa

María Wonenburger

Estudo da temperatura media dunha estación meteorolóxica

Despexando a incógnita

Ecuacións matriciais

Cálculo do mínimo común múltiplo

Ecuacións exponenciais

Multiplicación de polinomios

Sistema de inecuacións lineares con dúas variables