A lingüística contemporánea con frecuencia partiu do presuposto de base de que a situación ideal das linguas é o monolingüismo, tanto no plano social coma no individual, presuposto ao que vai asociada a noción de que cada lingua constitúe un sistema pechado, autocontido e autosuficiente que evolúe segundo unha lóxica interna. Endebén, dun tempo a esta parte as situacións de contacto lingüístico e os fenómenos concomitantes están a ser abordados con outra mirada, como casos merecentes dun estudo específico.

As anteriores consideracións son especialmente relevantes cando se pensa na historia e a situación lingüística actual de Galicia, un espazo sociocomunicativo no interior do cal o prolongado contacto entre o galego e o castelán é unha realidade imposible de ignorar, e con todo moitas veces marxinalizada ou non tida suficientemente en conta na investigación académica.

Neste volume, o concepto de hibrididade é posto en discusión; debátese se resulta útil e apropiado no contexto galego, e se é capaz de arrequecer as controversias sobre as dinámicas culturais e lingüísticas en Galicia, así como sobre cuestións referentes á variación social, á norma e ao estandar, á identidade social, e ás actitudes lingüísticas. En definitiva, este volume pretende contribuír ao debate sobre os ineludibles resultados do contacto lingüístico no contexto e desde a perspectiva galega, asícomo a doutras situacións presentes no ámbito da lusofonía en que o debate é máis que actual e relevante.
Título Contacto de linguas, hibrididade, cambio
Contextos, procesos e consecuencias
Edición Eva Gugenberger
Henrique Monteagudo
Gabriel Rei-Doval
Autoría María Álvarez de la Granja
Xosé Afonso Álvarez Pérez
Francisco Dubert
Eva Gugenberger
Ana Iglesias
Belén López Meirama
Dante Lucchesi
Marta Negro Romero
Fernando Ramallo
Gabriel Rei-Doval
Bieito Silva Valdivia
Fernando Venâncio
Limiar Eva Gugenberger
Henrique Monteagudo
Gabriel Rei-Doval
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2013
Edición 1ª edición
Descrición física 326 p. ; 24 cm.
ISBN 978-84-92923-52-6
Depósito Legal C 1872-2013
CCG. Signatura CCG 2013 437
DOI 10.17075/clhc.2013
Url externa Catálogo RBG
Colección Ensaio & Investigacion
Materias
Áreas
Código QR
qr code