Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
Xosé M. Núñez Seixas
Emigración transoceánica de retorno e cambio social na Península Ibérica: algunhas observacións teóricas en perspectiva comparada
Carina Frid
Mobilidade transatlántica e circuítos migratorios: perspectivas analíticas e problemas metodolóxicos das migracións de retorno dos españois dende Arxentina (1880-1930)
Elda González Martínez
Desanda-lo andado: problemas que formula o estudio do retorno dos emigrantes españois ó Brasil
Francisco Erice Sebares
Retorno e retornados da emigración asturiana a América: mitos, estereotipos e realidades
Fernando Carnero Lorenzo
Capital indiano e crecemento económico en Canarias, 1850-1936. Unha primeira aproximación
Àngels Solà Parera
Os “americanos” cataláns e o seu impacto económico en Cataluña ó longo do século XIX
Miguel Cabo Villaverde
Os “americanos” e o movemento agrarista (1900-1936)
Raúl Soutelo Vázquez
Retornados e cambio social no noroeste ourensán
Román Rodríguez González
Os investimentos de retorno como factor de dinamización socioeconómica na Galicia dos últimos anos
Óscar Álvarez Gila
Emigrantes e americanos na literatura popular na lingua vasca
Dolores Vilavedra
A emigración galega a Arxentina na narrativa galega
Antonio Garrido Moreno
A imaxe arquitectónica dos indianos galegos
Manuel González
Aproximación ás imaxes do indiano no cinema español
Beatriz Ruiz
Relatos de retorno: imaxes dun calidoscopio
Título Estudios Migratorios N.º 11-12 (xuño-decembro 2001)
Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández
Pilar Cagiao
Xosé M. Núñez Seixas
Alexandre Vázquez González
Autoría Óscar Álvarez Gila
Miguel Cabo Villaverde
Fernando Carnero Lorenzo
Francisco Erice
Carina Frid
Antonio Garrido Moreno
Manolo González
Elda González Martínez
Bernardo Máiz Vázquez
Xosé M. Núñez Seixas
Román Rodríguez González
Beatriz Ruiz Fernández
Àngels Solà Parera
Raúl Soutelo
Dolores Vilavedra
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega, 2003
Edición 1ª edición
Descrición física 361 p.
Notas Texto en castelán e galego.
A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
Depósito Legal C-2246-2003
CCG. Signatura CCG 2000 177
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR