Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
ALEXANDRE VÁZQUEZ GONZÁLEZ
Os novos señores da rede comercial da emigración a América por portos galegos:
os consignatarios das grandes navieiras transatlánticas, 1870-1939
ALBERTE MARTÍNEZ LÓPEZ
Unha aproximación á emigración na bisbarra de Bergantiños a mediados do século XIX
RAIMON SOLER
Emigración ás Antillas e crecemento económico. O caso da comarca de Garraf, 1778-1860
ÓSCAR ÁLVAREZ GILA
Cien reales para hacer viaje fuera de esta tierra: reflexións sobre a lóxica da emigración ultramarina no País Vasco (séculos XVIII-XX)
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Arxentina como “mercado étnico”: emigración e comercio na publicística italiana e española (1860-1930)
MARCELINO IRIANI ZALAKAIN
Como barcos no horizonte. Momentos na vida dalgúns traballadores vascos en Arxentina durante a segunda metade do século XIX
JOSÉ ANTONIO VIDAL
A muller galega en Cuba: da exclusión á tutelaxe, 1898-1968
EVA GUGENBERGER e XOSÉ SOTO ANDIÓN
Aspectos lingüísticos e sociolingüísticos do contacto entre galego e castelán en Bos Aires
CLAUDIA PATRICIA PARDO HERNÁNDEZ
A cidade de México e os seus habitantes estranxeiros en 1842. Unha ollada cuantitativa
AURORA ALONSO DA ROCHA
Galegos en Olavarría (Introducción de Xosé Manoel Núñez Seixas)
Título Estudios Migratorios N.º 13-14 (xuño-decembro 2002)
Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández
Pilar Cagiao
Xosé M. Núñez Seixas
Alexandre Vázquez González
Autoría Aurora Alonso da Rocha
Óscar Álvarez Gila
Alejandro Fernández
Eva Gugenberger
Marcelino Irianni Zalakain
Alberte Martínez López
Claudia Patricia Pardo Hernández
Raimon Soler
Xosé Soto Andión
Alexandre Vázquez González
José Antonio Vidal Rodríguez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega, 2002
Edición 1ª edición
Descrición física 395 p.
Notas Texto en castelán e galego.
A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1885-6632
Depósito Legal C-1083-2004
CCG. Signatura CCG 2002 224
Url externa Catálogo RBG
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR