Este volume aspira a dar conta do estado actual do coñecemento acerca da produción escrita en lingua galega ao longo da Idade Moderna. É esta unha etapa na que se xeraron ou consolidaron boa parte dos trazos que singularizan o galego actual; porén, o escaso volume de textos conservados neste período dificulta enormemente a documentación e datación de moitos deses procesos. De aí a importancia que reviste a descuberta e recuperación de novos testemuños, a edición dos xa coñecidos con criterios sistemáticos e rigorosos e o desenvolvemento de ferramentas que permitan a análise e explotación dos datos.

O volume está estruturado en tres seccións. Na primeira, «Galicia e o galego na Idade Moderna», despréganse catro visións panorámicas complementarias sobre o período, desde o punto de vista da historia política e social, da sociolingüística, da lingüística histórica e da cultura libraria. A segunda, «Edición dixital e corpus lingüísticos», ten como obxectivo mostrar algunhas ferramentas tecnolóxicas para a creación e explotación de corpus históricos e varios proxectos de referencia, desenvolvidos no ámbito ibérico, que combinan a edición e visibilización de textos históricos coa súa explotación como corpus lingüísticos. Na terceira, «Bago a bago. Novos textos, novas interpretacións», ofrécense diversas contribucións con presentación e análise de obras ata agora descoñecidas ou que se daban por perdidas.

Esta obra colectiva dá conta da importancia testemuñal dos documentos fronte ao relato oral e intenta contribuír á apertura de novos camiños para o estudo e interpretación dunha produción escrita máis abondosa e variada do que se viña aceptando.

[Data da nota de prensa: xullo 2020]

Título Calen barbas, falen cartas
A escrita en galego na Idade Moderna
Edición Rosario Álvarez
Ernesto González Seoane
Autoría Rosario Álvarez
Xosé A. Fernández Salgado
Julio I. González Montañés
Ernesto González Seoane
Maarten Janssen
Ramón Mariño Paz
Rita Marquilhas
Henrique Monteagudo
Xosé Luís Rodríguez Montederramo
Pegerto Saavedra Fernández
Damián Suárez Vázquez
Joan Torruella
Gael Vaamonde
Concha Varela-Orol
Limiar Rosario Álvarez
Ernesto González Seoane
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2020
Edición 1ª edición
Descrición física 501 p. : map. ; 24 cm.
ISBN 978-84-17802-17-2
Depósito Legal C 532-2020
DOI 10.17075/cbfc.2020
Url externa Catálogo RBG
Colección Ensaio & Investigación
Materias
Áreas
Código QR
qr code