A presente colección diplomática está composta, fundamentalmente, por documentos orixinais en pergamiño, aínda que tamén en copias, dispersos por diferentes arquivos. Os pergamiños máis numerosos están no Arquivo Histórico Nacional de Madrid, ademais de noutros arquivos galegos (arquivo do mosteiro de San Paio de Antealtares, Arquivo Histórico Universitario de Santiago, arquivo da Catedral de Ourense ou o Museo de Pontevedra). O libro complétase con catro índices: onomástico, toponímico, socio-profesional e de materias.
Titulo Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón
Edición José Ignacio Fernández de Viana y Vieites
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2009
Edición 1ª edición
Descrición física 349 p. ; 24 cm.
ISBN 978-84-96530-95-9
Depósito Legal VG. 1383-2009
CCG. Signatura CCG 2009 362
Url externa pdf en liña
Colección Fontes para a Historia de Galicia; Núm:11
Materias
Código QR